Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR XXI/244/04 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 09 października 2004 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania dotacji niepub­licz­­nym szkołom podstawowym, oddziałom przedszkoln


UCHWAŁA NR XXI/244/04

RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE

z dnia 9 października 2004 r.

w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania dotacji niepub­licz­­nym szkołom podstawowym, oddziałom przedszkolnym przy niepub­licz­nych szkołach podstawowych i niepublicznym gimnazjom.

Na podstawie art. 90 ust. 1, 2a, 3c i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, zmiany: Dz. U. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268, Nr 122, poz. 1320, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194, Nr 144, poz. 1615, z 2002 r. Nr 41, poz. 362, Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1185, Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 6, poz. 65, Nr 128, poz. 1176, Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966,z 2004 r. Nr 99, poz. 1001, Nr 145, poz. 1532, Nr 162, poz. 1690 i Nr 173, poz. 1808) w związku z art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się zasady przyznawania dotacji niepublicznym szkołom podstawo­wym, oddziałom przedszkolnym przy niepublicznych szkołach podstawowych i niepublicznym gimnazjom działającym na terenie gminy Wolin.

§ 2. Z budżetu gminy dotację otrzymują niepubliczne szkoły podstawowe, oddziały przedszkolne przy niepublicznych szkołach podstawowych i niepub­liczne gim­nazja, w tym z od­działami integracyjnymi, zwane dalej „jednostkami dotowanymi”.

§ 3. 1. Dotację przyznaje się na wniosek osoby prawnej lub fizycznej (organu prowadzącego) złożony nie później niż do dnia 30 września roku poprze­dzającego rok uzyskania dotacji z powołaniem się na numer, datę zaświad­czenia o wpisie do ewidencji działalności oświa­towej. Wniosek ten powinien być składany każdego roku do Burmistrza Wolina.

2. Wniosek osoby prawnej lub fizycznej określa planowaną liczbę uczniów szkoły oraz uczniów oddziałów przedszkolnych z uwzględ­nieniem zmian organizacyjnych jednostki dotowa­nej związanych z organizacją roku szkolnego.

3. Dotację przyznaje lub cofa Burmistrz Wolina.

§ 4. Przyznanie dotacji powinno być poprzedzone stwierdzeniem:

1. zgodności ze stanem faktycznym okoliczności podanych w § 3,

2. aktualnej liczby uczniów szkoły oraz uczniów oddziału przedszkolnego, przedłożonej w formie pisemnej, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały, w terminie do dnia 10 każdego miesiąca.

§ 5. 1. Dla jednostek dotowanych wymienionych w § 2 przysługuje dotacja w wysokości:

1) kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły,

2) kwoty przewidzianej w budżecie gminy Wolin na jednego ucznia oddziału przedszkolnego.

2. Kwotę dotacji ustala się indywidualnie dla każdej jednostki dotowanej.

3. Planowaną wysokość dotacji na jednego ucznia szkoły i jednego ucznia oddziału przedszkolnego w danym roku kalendarzowym ustala Burmistrz Wolina w oparciu o subwencję oświatową i uchwalony budżet.

4. Dotacja przekazywana jest w terminach miesięcznych do dnia 25 każdego miesiąca.

5. Gmina Wolin zastrzega sobie prawo do kontroli faktycznej liczby uczniów w placówkach oświatowych, którym przyznana została dotacja.

§ 6. Dotację cofa się w przypadku:

1. zaprzestania działalności przez jednostkę dotowaną,

2. niedopełnienia wymogów informowania Gminy Wolin o aktualnej liczbie uczniów szkoły oraz uczniów oddziału przedszkolnego w cyklu miesięcznym,

3. ustala się wzór załącznika, o którym mowa w § 4 ust. 2.

§ 7. Ustala się następujące zasady stwierdzania i dokumentowania stanu aktu­alnej liczby uczniów szkoły oraz uczniów oddziału przedszkolnego w jednostkach dotowanych.

1. Jako „chwilę początkową” uczęszczania ucznia do jednostki dotowanej należy uznawać:

1) dzień 1 września, gdy uczeń zaczyna uczęszczać do jednostki dotowanej z początkiem roku szkolnego,

2) pierwszy dzień odpowiedniego miesiąca, gdy uczeń podejmuje naukę lub uczestniczy w zajęciach w jednostce dotowanej - w trakcie roku szkolnego.

2. Jako „chwilę końcową” uczęszczania ucznia do jednostki dotowanej należy uznawać:

1) dzień 31 sierpnia (łącznie z miesiącami wakacyjnymi), gdy uczeń uzyskuje promocję do wyższej klasy lub kończy naukę,

2) ostatni dzień miesiąca, w którym następuje skreślenie ucznia z listy uczniów,

3) soboty i dni świąteczne, w których nie odbywają się planowane zajęcia lekcyjne, pozalekcyjne czy opiekuńczo - wychowawcze nie mogą być uznane za „chwilę początkową” lub „końcową”.

3. „Chwila początkowa” winna być opatrzona taką samą datą w dzienniku lekcyjnym jak i w księdze uczniów. Zasada ta dotyczy również „chwili końcowej”.

4. Osoba prawna lub fizyczna prowadząca jednostkę dotowaną informuje Burmistrza Wolina w cyklu miesięcznym o aktualnej liczbie uczniów według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.

§ 8. Tracą moc:

1. uchwała Nr XVIII/200/2004 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 24 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania dotacji niepublicznym szkołom podstawowym i gimnazjom.

2. uchwała Nr XIX/215/2004 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania dotacji niepublicznym szkołom podstawowym i gimnazjom.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolina.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Ewa Halicka


Załącznik

do uchwały Nr XXI/244/04

Rady Miejskiej w Wolinie

z dnia 9 października 2004 r.

........................................... ........................, dnia .............................

(pieczęć nagłówkowa)

INFORMACJA O LICZBIE UCZNIÓW

Stan liczby uczniów na dzień .................................. roku.

Lp.

Klasa

Liczba oddziałów

Liczba uczniów ogółem

1.

Klasa „I”

2.

Klasa „II”

3.

Klasa „III”

4.

Klasa „IV”

5.

Klasa „V”

6.

Klasa „VI”

7.

Oddział rocznego

przygotowania przedszkolnego

Razem

..............................................

(podpis osoby upoważnionej)

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Stanisław Łaszcz 12-10-2004 10:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-10-2004
Ostatnia aktualizacja: - 12-10-2004 10:26