Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR XXI/235/04 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 09 października 2004 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy i Miasta Wolin w 2004 r.


UCHWAŁA NR XXI/235/04

RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE

z dnia 9 października 2004 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy i Miasta Wolin w 2004 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806,
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zmniejsza się dochody budżetu Gminy i Miasta Wolin o kwotę

19.211,00 zł

z tego:

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

w rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

w § 2700 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) pozyskane z innych źródeł

19.211,00 zł

§ 2.

Zwiększa się dochody budżetu Gminy i Miasta Wolin o kwotę

92.147,50 zł

z tego:

w dziale 600 - Transport i łączność

w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe

w § 2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

27.147,50 zł

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

w rozdziale 70095 - Pozostała działalność

w § 2700 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) pozyskane z innych źródeł

50.000,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe

w § 0830 - Wpływy z usług

15.000,00 zł

§ 3.

Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy i Miasta Wolin o kwotę

539.913,00 zł

z tego:

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

w rozdziale 90095 - Pozostała działalność

w § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

520.702,00 zł

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

w rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

w § 4270 - Zakup usług remontowych

19.211,00 zł

§ 4.

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy i Miasta Wolin o kwotę

612.849,50 zł

z tego:

w dziale 600 - Transport i łączność

w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe

27.147,50 zł

w tym:

w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

4.303,50 zł

w § 4270 - Zakup usług remontowych

22.844,00 zł

z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg publicznych powiatowych w granicach miasta Wolina

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

w rozdziale 70095 - Pozostała działalność

w § 4270 - Zakup usług remontowych

50.000,00 zł

z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Remont pomieszczeń pałacu w miejscowości Mokrzyca Mała z przeznaczeniem na świetlicę i lokal mieszkalny”.

w dziale 757 - Obsługa długu publicznego

w rozdziale 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

w § 8020 - Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń

520.702,00 zł

z przeznaczeniem na spłatę rat pożyczek zaciągniętych przez Związek Gmin Wyspy Wolin na budowę oczyszczalni ścieków i systemu kanalizacji sanitarnej.

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe

w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

15.000,00 zł

z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w publicznych szkołach podstawowych

§ 5. Kwota wydatków ogółem budżetu Gminy i Miasta Wolin ulega zwiększeniu o kwotę 72.936,50 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolina.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Ewa Halicka

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany budżetu związane są z:

- przekazaniem przez Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim na rachunek bankowy Gminy Wolin dotacji z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg publicznych powiatowych w granicach administracyjnych miasta Wolina, zgodnie z porozumieniem z dnia 12.10.1999 r.,

- dofinansowaniem ze strony Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie kosztów remontu pomieszczeń pałacu w miejscowości Mokrzyca Mała (kwota 30.789 zł) z przeznaczeniem na świetlicę i lokal mieszkalny, zgodnie z umową Nr 50/Sz/311/G/03/2004,

- wpływami za schronisko szkolne w Publicznej Szkole Podstawowej w Wolinie (kwota 6.000 zł) oraz za kolonie letnie w Publicznej Szkole Podstawowej w Kołczewie (kwota 9.000 zł).

3

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Stanisław Łaszcz 12-10-2004 10:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-10-2004
Ostatnia aktualizacja: - 12-10-2004 10:23