Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR XVIII/204/04 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 24 kwietnia 2004 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie mi


UCHWAŁA NR XVIII/204/04

RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE

z dnia 24 kwietnia 2004r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie miejscowości Zagórze- Skoszewo, gmina Wolin

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591; zm. z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 214, poz. 1086, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr162, poz. 1568) oraz art.14 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717), Rada Miejska w Wolinie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie miejscowości Zagórze - Skoszewo, gmina Wolin.

2. Granice terenu objętego planem przedstawia załącznik graficzny, będący integralną częścią niniejszej uchwały.

§ 2. Przedmiotem planu jest przeznaczenie terenu rolnego na cele zabudowy rekreacyjnej z obsługą komunikacyjną wewnętrzną i infrastrukturą techniczną.

§ 3. Zakres projektu planu miejscowego zgodny z art. 15 ust. 1, 2 i 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolina.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Ewa Halicka

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Rada Miejska podejmuje uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z własnej inicjatywy lub na wniosek Burmistrza.

Burmistrz Wolina po przeprowadzonej analizie wniosków osób zainteresowanych sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie Zagórza i Skoszewa, z przeznaczeniem pod funkcję zabudowy rekreacyjnej, widzi potrzebę opracowania planu dla powyższego terenu.

Opracowanie planu dotyczy terenu zlokalizowanego w obrębach geodezyjnych Zagórze i Skoszewo, gm. Wolin, ograniczonego od zachodu linią brzegową cieśniny Dziwny, od wschodu drogą powiatową DP 41-111, od północy istniejącą zabudową mieszkaniową, natomiast od południa lasem. Cały obszar objęty opracowaniem planu miejscowego, w ustaleniach Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin, uchwalonego uchwałą Nr XXLII/426/2002 Rady Miejskiej w Wolinie dnia 5 października 2002r. położony jest w „strefie rozwoju funkcji rekreacyjnej z możliwością zabudowy - tereny sportowe”.

Rada Miejska przyjmuje wniosek Burmistrza w sprawie opracowania planu zagospodarowania przestrzennego, bowiem wykonanie planu jest zgodne z zapisami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy oraz z przepisami art. 14 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym a zmiana przeznaczenia terenów rolniczych na tereny nierolnicze, spowoduje rozwój społeczno-gospodarczy w tym rejonie gminy.

- 1 -

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Stanisław Łaszcz 16-06-2004 14:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-06-2004
Ostatnia aktualizacja: - 16-06-2004 14:19