Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.


ZARZĄDZENIE NR 18/13

Burmistrza Wolina

z dnia 22 lutego 2013

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Wolin w 2013 roku.

Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz.U.
z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXV/356/12 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie programu współpracy Gminy Wolin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację w 2013 r. zadania publicznego
w zakresie przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Wolin.

2. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.bip.wolin.pl, na stronie internetowej organu administracji publicznej oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wolinie.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Budownictwa, Infrastruktury i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Wolinie.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Wolina

mgr inż. Eugeniusz Jasiewicz

ZAŁĄCZNIK NR 1

do Zarządzenie nr 18/13

Burmistrza Wolina

z dnia 22 lutego 2013 r.

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT

Działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)

BURMISTRZ WOLINA

ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji w 2013 r. zadania publicznego
z zakresu:

„PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII NA TERENIE GMINY WOLIN W 2013 ROKU”

Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego wraz
z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

 1. Informacja o wysokości przekazanej dotacji na realizację tego samego rodzaju
  zadania w 2012 r. oraz termin jego realizacji.

W budżecie Gminy Wolin w 2012 r. na wsparcie tego zadania zostały przeznaczone środki finansowe w wysokości 30tys.zł.

2. Rodzaj zadania.

Zakres realizacji zadania i rodzaje kosztów wynikają z Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Wolin na lata 2011-2016. W 2013 roku realizowany będzie następujący zakres rzeczowo-finansowy programu:

 1. PROFILAKTYKA W ŚRODOWISKU DZIECI I MŁODZIEŻY - 9.700,00 zł

w tym:

- realizacja programu „Edukacji Morskiej i Regionalnej - 4.700,00 zł

- realizacja warsztatów interpersonalnych z elementami arteterapii - 5.000,00 zł

 1. ZAGOSPODAROWANIE CZASU WOLNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
  MIĘDZY INNYMI POPRZEZ ORGANIZACJĘ POZALEKCYJNYCH ZAJĘĆ O CHARAKTERZE ŚWIETLICOWYM - 17.300,00 zł
  w tym:

- prowadzenie świetlicy, zajęć edukacyjno-wychowawczych

i opiekuńczych dla dzieci i młodzieży z grup ryzyka, organizacja

w okresie letnim oraz ferii zimowych wypoczynku dla dzieci i młodzieży

( wynagrodzenie dla opiekunów grup, wyżywienie uczestników

wypoczynku ),

- opłaty za media,

- wyposażenie w niezbędne do prowadzenia zajęć materiały biurowe.

 1. ORGANIZACJA IMPREZ OKOLICZNOŚCIOWYCH, ARTYSTYCZNYCH - 3.000,00 zł
  I SPORTOWYCH

3. Zasady przyznawania dotacji.

Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.);

4. Warunki konkursu:

1) W konkursie mogą uczestniczyć podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2010 r.
Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.),które:

 1. prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,

 2. w wyznaczonym terminie i miejscu złożą oferty na określonym formularzu.

Oferty należy składać na druku według wzoru stanowiącego załącznik do Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r., Nr 6, poz. 25).

Druk dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wolinie pod adresem: www.bip.wolin.pl.

5. Termin i miejsce składania ofert.

1. Oferty należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Wolinie,
ul. Zamkowa 23, (pokój nr 12, parter) w terminie do dnia 18 marca lutego 2013 roku,
do godziny 15:00 ( liczy się data wpływu do Urzędu Miejskiego w Wolinie). Oferty,
które wpłyną po tym terminie, nie będą rozpatrywane.

2. Oferty należy składać w 1 egzemplarzu, w zamkniętej kopercie, z napisem „Konkurs
na realizację zadania publicznego Przeciwdziałanie narkomanii na terenie Gminy
Wolin w 2013 roku”.

Do oferty należy dołączyć:

1) Kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub
e
widencji - dokumenty potwierdzające status prawny oferenta.

2) Aktualny statut lub inny dokument określający zakres działania oferenta.

3) W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę
wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego
rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta
(-ów).

Wyżej wymienione dokumenty powinny być przedłożone w oryginale lub w postaci
kserokopii potwierdzonej „za zgodność z oryginałem” przez osobę uprawnioną do
reprezentowania organizacji.

6. Kryteria wyboru ofert.

Kryteria, które będą brane pod uwagę przy wyborze ofert:

Kryteria formalne:

 • czy oferta została złożona przez podmiot uprawniony do jej złożenia, zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie,

 • czy oferta została złożona w terminie,

 • czy oferta jest przedstawiona na formularzu wg obowiązującego wzoru,

 • czy do oferty zostały dołączone wymagane załączniki.

( Oferty, które nie zostaną złożone w terminie lub na wymaganym formularzu oraz złożone przez podmiot nieuprawniony do ubiegania się o dotację zostaną
odrzucone ).

Kryteria merytoryczne:

(ocena punktowa - zgodnie z formularzem oceny merytorycznej oferty określonym
w regulaminie pracy komisji)

 • ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3,

 • ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym
  w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

 • ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 będą realizować zadanie publiczne,

 • w przypadku, o którym mowa w art. 5 ust. 4 pkt. 2, uwzględnienie planowanego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 udziału środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego,

 • uwzględnienie planowanego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczeń wolontariuszy i pracy społecznej członków,

 • uwzględnienie analizy i oceny realizacji zleconych zadań publicznych
  w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

7. Tryb wyboru ofert.

1. Oferty opiniowane będą przez Komisję Konkursową powołaną przez Burmistrza Wolina.
Tryb pracy Komisji Konkursowej określa regulamin ustalony zarządzeniem Burmistrza
Wolina.

2. Komisja oceniająca oferty może żądać złożenia przez oferenta, w określonym przez
Komisję terminie, wyjaśnień, informacji lub dokumentów dotyczących złożonej oferty.

3. Decyzję o wyborze podmiotów, które uzyskają dotację oraz o jej wysokości
podejmuje Burmistrz Wolina w formie zarządzenia. Decyzja ta jest ostateczna i nie
przysługuje od niej odwołanie.

4. Istnieje możliwość wyboru kilku oferentów w celu realizacji jednego zadania. Złożenie
oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

8. Termin dokonania wyboru ofert.

1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 22 marca 2013 r,

2. Wyniki otwartego konkursu ofert publikowane są:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wolinie pod adresem:
www.bip.wolin.pl;

2) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wolinie w miejscu przeznaczonym na zamiesz-
czanie ogłoszeń;

3) na stronie internetowej organu administracji publicznej.

9. Informacje dodatkowe:

1. Organizator zastrzega sobie prawo do:

 1. przesunięcia terminu składania ofert i terminu rozstrzygnięcia konkursu.

 2. zmniejszenia kwoty dotacji w stosunku do wnioskowanej przez oferenta, w takim przypadku konieczne jest dostarczenie przez oferenta zaktualizowanego harmonogramu realizacji zadania i zaktualizowanego kosztorysu, stosownie do proponowanej kwoty dotacji. Niedostarczenie powyższych dokumentów,
  w wyznaczonym oferentowi terminie, będzie oznaczało rezygnację z jego udziału w dalszym postępowaniu konkursowym.

2. Podstawą przekazania dotacji jest zawarcie umowy na realizację zadania
publicznego pomiędzy Gminą Wolin a wyłonionym w konkursie Podmiotem. Umowa
ta określi również szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania.

3. Dodatkowe informacje dotyczące Konkursu dostępne są w Referacie Budownictwa,
Infrastruktury i Ochrony Środowiska, pokój 111 w Urzędzie Miejskim w Wolinie,
ul. Zamkowa 23 lub pod nr telefonu 91 322 08 76.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Prachnio 27-02-2013 15:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-02-2013
Ostatnia aktualizacja: - 27-02-2013 15:25