Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

OGŁOSZENIE w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów do prac w komisji konkursowej oceniającej oferty w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wolin przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na 2013 rok.


Wolin, dn. 04.12.2012 r.

OGŁOSZENIE

 

w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów do prac w komisji konkursowej oceniającej oferty w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wolin przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na 2013 rok.

 

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).

 

BURMISTRZ WOLINA

 

zaprasza organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) działające na terenie Gminy Wolin do zgłaszania kandydatów do prac w komisji konkursowej oceniającej oferty, które zostaną złożone w ramach otwartych konkursów ofert na realizację w 2013 r. przez ww. podmioty zadań publicznych Gminy Wolin.

 

Termin zgłaszania kandydatur: od dnia 04.12.2012r. do dnia 14.12.2012r.

 

Uprawnieni do reprezentacji przedstawiciele organizacji pozarządowych
i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) mogą zgłasz
kandydatów na członka komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert w Gminie Wolin w formie pisemnej na formularzu zgłoszeniowym zwartym w załączniku 1 do ogłoszenia wraz
z deklaracją
udziału w pracach komisji konkursowej kandydata zgodnie
z załącznikiem 2
, w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Wolinie (pokój nr 12), ul. Zamkowa 23, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.12.2012r.

 

Jednocześnie Burmistrz Wolina informuje, iż zgodnie z art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) w skład komisji konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorące udział w konkursie.

 

Treść niniejszego ogłoszenia podlega publikacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wolinie pod adresem www.bip.wolin.pl w zakładce współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wolinie. Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Budownictwa, Infrastruktury i Ochrony Środowiska, (pokój nr 116), lub pod nrumerem telefonu 91/32 61 322.

Burmistrz Wolina
mgr inż. Eugeniusz JasiewiczZałącznik 1

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

kandydata na CZŁONKa KOMISJI KONKURSOWej W OTWARTYM KONKURSIE OFERT w Gminie Wolin

 

1. Dane dotyczące kandydata na członka komisji

imię i nazwisko kandydata na członka komisji:

 

data urodzenia (dd/mm/rrrr):

 

nr dowodu osobistego:

 

telefon kontaktowy:

 

email kontaktowy:

 

 

2. Rekomendacje dla kandydata ze strony organizacji/podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

Zapoznaliśmy się z zasadami udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych/podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w komisjach konkursowych Gminy Wolin.

Zgłaszamy Pana/Panią ……………………………………………………… ……………………… na członka komisji konkursowej w otwartym konkursie organizowanym przez Gminę Wolin jako reprezentanta/-tkę naszej organizacji/podmiotu.

nazwa organizacji/podmiotu

 

adres organizacji/podmiotu

 

nr KRS lub innego odpowiedniego dla organizacji/podmiotu rejestru

 

nazwisko/nazwiska i funkcja/funkcje osoby/osób uprawnionych do reprezentowania organizacji/podmiotu

 

 

pieczęć/cie i podpis/y osoby/osób uprawnionych do reprezentowania organizacji/podmiotu

 

 

pieczęć organizacji/podmiotu

 

 

 

 

3. Deklaracja kandydata

Deklaruję chęć udziału w komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert.

Oświadczam, że jestem obywatelem RP i korzystam z pełni praw publicznych.

Deklaruję o prawdziwości podanych przeze mnie danych i zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 r. o Ochronie danych osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz. 883, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu wyboru członków komisji konkursowych w otwartych konkursach na dotacje organizowanych przez Gminę Wolin.

Zapoznałem/am się z zasadami udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych/podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w komisjach konkursowych Gminy Wolin.

 

miejscowość, data

 

czytelny podpis kandydata na członka komisji:

 

 

Załącznik 2

 

DEKLARACJA UDZIAŁU W pracach KOMISJI KONKURSOWEJ

Ja, niżej podpisany/a

…………………………………………………………………………………………………

imię i nazwisko członka komisji - przedstawiciela organizacji pozarządowych

niniejszym zobowiązuję się do uczestnictwa w pracach komisji konkursowej powołanej do oceny wniosków projektów

w szczególności do:

  • czynnego uczestnictwa w posiedzeniach i pracach komisji,

  • udziału w ocenie i wyborze najkorzystniejszych wniosków projektowych w oparciu
   o kryteria ustalone w regulaminie konkursu i zgodnie z regulaminem prac komisji,

  • sporządzania uzasadnień wyboru lub odrzucenia poszczególnych wniosków,

  • udziału w przygotowywaniu protokołu z prac komisji,

  • zachowania poufności na zasadach obowiązujących członków komisji, będących pracownikami Urzędu Miejskiego.

 

……………………………………………….

……………………………………………….

miejscowość, data

podpis

 

 

 

Organizacje/podmioty zgłaszające swojego kandydata na członka komisji nie muszą być tożsame
z organizacjami/podmiotami, w których działalność zaangażowany jest członek i wykonuje w nich określone funkcje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formularz zgłoszeniowy znajduje sie w załączniku poniżej

 

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Prachnio 04-12-2012 12:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-12-2012
Ostatnia aktualizacja: Joanna Prachnio 04-12-2012 12:16