Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR XIV/152/2003 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 29 listopada 2003 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wisełka, gmina Wolin


UCHWAŁA NR XIV/152/2003
RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE
z dnia 29 listopada 2003 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wisełka, gmina Wolin

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) Rada Miejska w Wolinie uchwala, co następuje:

§ 1.1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wisełka, gmina Wolin, obejmującego obszar oznaczony geodezyjnie działkami od nr 223/1 do nr 223/33.

2. Granice terenu objętego planem przedstawia załącznik graficzny, będący integralną częścią niniejszej uchwały.

§ 2. Przedmiotem planu jest przeznaczenie terenu rolnego na cele: zabudowy rekreacyjnej z możliwością całorocznego zamieszkania wraz obsługą komunikacyjną wewnętrzną i infrastrukturą techniczną.

§ 3. Zgodnie z art. 15 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, plan ustali:

 1. przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,

 2. zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego,

 3. zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego,

 4. zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej,

 5. wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych,

 6. parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy,

 7. szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym,

 8. szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy,

 9. zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej,

 10. sposób i termin tymczasowego zagospodarowania , urządzania i użytkowania terenów,

 11. stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

 12. granice obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości,

 13. granice obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolina.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady

Urszula Wołowicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Stanisław Łaszcz 19-12-2003 15:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-12-2003
Ostatnia aktualizacja: - 19-12-2003 15:31