Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Burmistrz Wolina ogłasza II nieograniczony przetarg pisemny na dzierżawę ?Plaży miejskiej?, stanowiącej niezabudowaną nieruchomość, położoną w obrębie 3 Wolin o pow. łącznej 2,4525 ha


Burmistrz Wolina

ogłasza II nieograniczony przetarg pisemny na dzierżawę „Plaży miejskiej”, stanowiącej niezabudowaną nieruchomość, położoną w obrębie 3 Wolin o pow. łącznej 2,4525 ha, składającą się z

- części działki Nr 151/22 o pow. 0,4530 ha KW 18303

- części działki Nr 151/47 o pow. 0,7529 ha KW 18303

- części działki Nr 151/49 o pow. 1,2106 ha KW 18303

- części działki Nr 153 o pow. 0,0360 ha KW 29955

z przeznaczeniem do zagospodarowania na cele rekreacyjno wypoczynkowe oraz w celu prowadzenia działalności usługowo-handlowej i gastronomicznej zgodnie z uchwałą Nr VIII/83/11 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 28 kwietnia 2011 r. oraz uchwałą Nr IX/112/11 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 25 maja 2011 r.

Na przedmiotowy teren opracowany został Projekt koncepcyjny zagospodarowania plaży w Wolinie stanowiący załącznik do w/w uchwały, który określa tereny pod:

- pole carawaningowe pow. 0,2875 ha

- pole namiotowe pow. 0,4512 ha

- dwie polany rekreacyjne pow. 1,0408 ha

- teren do prowadzenia działalności gastronomicznej pow. 0,0452 ha

- teren plaży pow. 0,6278 ha

Nieruchomość składająca się z działek 151/22, 151/47 leży w granicach pasa technicznego, a działka 151/49 położona jest przy granicy pasa technicznego w pasie ochronnym. Zamiar wydzierżawienia jest pozytywnie zaopiniowany przez Urząd Morski w Szczecinie. Niniejsze uzgodnienie nie jest równoznaczne z pozwoleniem na zmianę sposobu zagospodarowania terenu pasa technicznego czy rozpoczęcia robót budowlanych.

Zmiana sposobu zagospodarowania terenu dzierżawy wymaga spełnienia przez dzierżawcę zapisów obowiązującego prawa:

-ustawy z dnia 21 marca 1991 r o obszarach morskich R.P. i administracji morskiej

- art.42 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne

- art. 82 i 122 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

- zarządzenia Porządkowego Nr 1 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie ochrony terenów pasa technicznego

WARUNKI PRZETARGU

1. Dzierżawca terenu plaży miejskiej w Wolinie w ramach umowy dzierżawy przejmie na siebie obowiązki organizatora miejsca wykorzystywanego do kąpieli na zasadach określonych w art. 34 d ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne - Dz. U. Nr 239 poz. 2019 z późniejszymi zmianami i w związku z tym ciążyć na nim będzie obowiązek:

- wykonania na własny koszt dwóch badań jakości wody w terminach wskazanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kamieniu Pomorskim

- oznakowania miejsca wykorzystywanego do kąpieli poprzez ustawienie tablicy informacyjnej umieszczonej w łatwo dostępnym miejscu, w jego bezpośrednim sąsiedztwie zawierającej :

a. napis „miejsce wykorzystywane do kąpieli i jego nazwę

b. nazwę albo imię i nazwisko, adres, numer telefonu organizatora miejsca wykorzystywanego do kąpieli

c. adres i numer telefonu właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego kontrolującego miejsce wykorzystywane do kąpieli

d. bieżącą ocenę jakości wody

e. informację o okresie na jaki miejsce wykorzystywane do kąpieli zostało zorganizowane

- niezwłocznego przekazywania właściwemu państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu wyników badań wody oraz informacji o wystąpieniu zmian, które mogą wpłynąć na pogorszenie jakości wody

2. Dla dzierżawcy przekazane zostanie:

- instalacja wodociągowa zasilająca w wodę teren plaży wykonana z rur stalowych ocynkowanych oraz z rur PE o średnicach ? 25 i ? 40 ułożona na głębokości 40 cm pod ziemią

- sieć energetyczna na słupach wraz z oświetleniem plaży oraz szafki przyłączy elektrycznych

- ogrodzenie z płyt prefabrykowanych i siatki stalowej

- kontener w którym urządzono dwie toalety, kabinę prysznicową, pomieszczenie sanitarne z umywalka i toaletą oraz pomieszczenie magazynowe

3. Dzierżawcę obciążać będą koszty utrzymania przedmiotu dzierżawy w tym: podatek od nieruchomości, energia elektryczna, woda, wywóz nieczystości stałych i płynnych na podstawie odrębnie zawartych umów oraz koszty związane z ubezpieczeniem przedmiotu dzierżawy.

4. Wykonane przez Dzierżawcę trwałe ulepszenia na przedmiocie dzierżawy zaliczone zostaną na poczet czynszu dzierżawnego.

5. Wywoławczy roczny czynsz dzierżawny wynosi 2.452,50 zł brutto

wysokość wadium 300,-

Czynsz ustalony w drodze przetargu będzie corocznie waloryzowany o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów danego roku, ogłaszany przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim. Powyższe stwierdzane będzie aneksem do umowy. Zmiana stawki obowiązywać będzie od 1 stycznia każdego roku, w oparciu o wskaźnik roku poprzedniego

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest dokonanie wpłaty wadium w wysokości określonej w ogłoszeniu i złożenie oferty

Wadium można wpłacić gotówką w kasie Urzędu bądź przelewem na konto Urzędu nr 80 9393 0000 0000 0156 2000 0010 w Banku Spółdzielczym w Wolinie.

Wpłaty wadium należy dokonać tak aby środki pieniężne znalazły się na koncie lub w kasie Urzędu najpóźniej w dniu 21 maja 2012 roku.

Ofertę należy złożyć najpóźniej w dniu 21 maja 2012 roku w sekretariacie Urzędu do godziny 1530. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie i opisanej „Przetarg na dzierżawę plaży w Wolinie”

Oferta powinna zawierać:

- imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot

- datę sporządzenia oferty

- oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń

- oferowany czynsz dzierżawny

- proponowany sposób zagospodarowania przedmiotu dzierżawy zbieżny z opracowaną koncepcją

Do oferty należy załączyć kopię dowodu wniesienia wadium

Przetarg odbędzie się w dniu 25 maja 2012 roku w pokoju Nr 115 Urzędu Miasta o godz. 1000.

Wadium ulega przepadkowi, jeżeli osoba która przetarg wygra uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy.

Z osobą wyłonioną w drodze przetargu zawarta zostanie umowa dzierżawy na okres 5 lat z przeznaczeniem nieruchomości do zagospodarowania na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz w celu prowadzenia działalności usługowo-handlowej i gastronomicznej.

Wpłacone wadium dla tej osoby zaliczone zostanie na poczet czynszu. Osiągnięty w przetargu roczny czynsz dzierżawny płatny będzie kwartalnie w terminie do końca każdego kwartału.

Dla pozostałych uczestników przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie.

Burmistrz zastrzega, że przysługuje mu prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Szczegółowych informacji na temat przetargu udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami, pokój . nr 8, tel. 91 32 -20 - 803

Wolin, dnia 2012-05-08

3

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kostka 10-05-2012 15:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krystyna Bałandanowicz 10-05-2012
Ostatnia aktualizacja: Paweł Kostka 10-05-2012 15:26