Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Wolinie zaprasza do złożenia oferty na "Zakup fabrycznie nowego autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych"


 

 ZAPYTANIE OFERTOWE (ZO)

 

Wolin 13.04.2012r.

Zamawiający:

 

POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W WOLINIE 72-501 Wolin ul. Mickiewicza 14

 

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY NA:

 

„Zakup fabrycznie nowego autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych

 

 

 

Niniejsze postępowanie realizowane jest dofinansowane ze środków PEFRON w ramach projektu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami II”.

 

 

Postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.)

 

 

SPIS TREŚCI:

 

Rozdział I Opis sposobu przygotowania ofert.

Rozdział II Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących Zapytania Ofertowego i jego modyfikacja oraz sposób porozumiewania się Oferentów z Zamawiającym.

Rozdział III Składanie i otwarcie ofert.

Rozdział IV Dokumenty wymagane w ofercie.

Rozdział V Opis sposobu obliczenia ceny oferty.

Rozdział VI Kryteria i sposób oceny ofert.

Rozdział VII Odrzucenie oferty.

Rozdział VIII Opis przedmiotu zamówienia:

 

 

 

 

 

 

Załączniki do Zapytania Ofertowego:

Zał. nr 1 - formularz oferty,

Zał. nr 2 - oświadczenie,

Zał. nr 3 - wzór umowy

 

 

Rozdział I Opis sposobu przygotowania ofert.

 

 1. Na ofertę składają się: oferta cenowa oraz wszystkie pozostałe wymagane dokumenty (w tym oświadczenia, załączniki itp.) zgodnie z Rozdziałem IV ZO.

 2. Oferenci sporządzą oferty zgodnie z wymaganiami ZO.

 3. Oferta cenowa musi być sporządzona na formularzu oferty, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do ZO.

 4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie długopisem. Oferty nieczytelne zostaną odrzucone.

 5. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Oferenta.

 6. W przypadku, gdy Oferent składa kopię jakiegoś dokumentu, musi być ona poświadczona za zgodność z oryginałem przez Oferenta.

 7. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane. Ponadto, wszelkie miejsca, w których Oferent naniósł zmiany, muszą być przez niego parafowane.

 8. Oferent składa tylko jedną ofertę.

 9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 10. Oferta musi obejmować całość zamówienia, nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

 11. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 12. Oferent zamieszcza ofertę wraz z wymaganymi dokumentami w zamkniętej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i zawierającej oznaczenie: „oferta na Zakup fabrycznie nowego autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych”.

 

 

Rozdział II Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących ZO i jego modyfikacja oraz sposób porozumiewania się Oferentów z Zamawiającym

 

 1. Zamawiający urzęduje w następujących dniach (pracujących): od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00

 2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Oferenci przekazują pisemnie, z zastrzeżeniem pkt 3.

 3. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu oraz drogi elektronicznej przy przekazywaniu następujących dokumentów:

  1. pytania i wyjaśnienia dotyczące treści ZO,

  2. modyfikacje treści ZO,

  3. wniosek Zamawiającego o wyjaśnienie lub uzupełnienie oferty,

  4. wyjaśnienia Oferenta dotyczące treści oferty,

  5. uzupełnienia oferty,

  6. informacja o wyniku postępowania.

 1. Postępowanie odbywa się w języku polskim w związku z czym wszelkie pisma, dokumenty, oświadczenia itp. składane w trakcie postępowania między Zamawiającym a Oferentami muszą być sporządzone w języku polskim.

 2. Adres do korespondencji jest zamieszczony na pierwszej stronie niniejszego ZO. Zamawiający wymaga, aby wszelkie pisma związane z postępowaniem były kierowane wyłącznie na ten adres.

 3. Oferent może zwrócić się na piśmie bądź drogą elektroniczną do Zamawiającego o wyjaśnienie treści ZO.

 4. Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść dokumentów składających się na ZO. Każda wprowadzona zmiana stanie się częścią ZO oraz zostanie przekazana Oferentom uczestniczącym w postępowaniu oraz opublikowana na stronie internetowej zawierającej ogłoszenie Zamawiającego.

 5. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Oferentami jest p. Adam Jasiewicz zk.wolin@psouu.org.pl Tel. 913261121

 

 

Rozdział III Składanie i otwarcie ofert.

 

 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w terminie do dnia 20 kwietnia 2012 r., do godz. 12.00 .

 2. Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego. Oferta złożona po terminie nie będzie rozpatrywana.

 3. Otwarcie ofert nastąpi dnia 20 kwietnia 2012 r., o godzinie 12.15. w siedzibie Zamawiającego.

 4. Otwarcie ofert jest jawne. Oferenci mogą być obecni podczas otwarcia ofert.

 5. Oferent jest związany ofertą do czasu podpisania przez Zamawiającego umowy z wybranym Oferentem lub unieważnienia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert.

 6. Informację o wyniku postępowania Zamawiający przekaże pisemnie wszystkim Oferentom uczestniczącym w postępowaniu.

 

Rozdział IV Dokumenty wymagane w ofercie.

 

 1. Każdy z Oferentów ma obowiązek złożyć następujące dokumenty:

 1. Ofertę cenową wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do ZO,

 2. Oświadczenie, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 2 do ZO,

 3. Aktualny wyciąg z akt rejestracji firmy oraz wyszczególnienie osób uprawnionych do reprezentowania firmy,

 4. Opis techniczny oferowanego towaru. Oferowany towar musi spełniać wszystkie wymagania zawarte w ZO,

 5. Szczegółowe warunki gwarancji sprzętu,

 6. Parafowany przez upoważnioną przez Oferenta osobę lub osoby wzór umowy stanowiącej załącznik nr 3 do ZO. Zaparafowanie wzoru umowy oznacza akceptację jej treści przez Oferenta i stanowi oświadczenie woli jej zawarcia. Brak parafowanej umowy, bądź wniesienie jakichkolwiek zmian do treści umowy może spowodować odrzucenie oferty jako nieporównywalnej z pozostałymi ofertami.

 1. Zamawiający może żądać w wyznaczonym przez siebie terminie uzupełnienia lub złożenia wyjaśnień dotyczących ww. dokumentów.

 2. Niedołączenie do oferty wymaganych dokumentów spowoduje odrzucenie oferty Oferenta z postępowania.

 

Rozdział V Opis sposobu obliczania ceny oferty.

 

 1. Oferent ma podać w ofercie cenowej łączną cenę brutto za całość przedmiotu zamówienia.

 2. Podana cena zawierać będzie wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, zgodnie z postanowieniami umowy, której wzór stanowi załącznik do niniejszego Zapytania Ofertowego.

 3. Każdy z Oferentów może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić.

 4. Ceny należy podawać do dwóch miejsc po przecinku.

 5. Rozliczenia między Zamawiającym a Oferentem będą prowadzone w walucie PLN.

 

Rozdział VI Kryteria i sposób oceny ofert.

 

 1. Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według kryterium ceny - 100%.

Oferent, który zaoferuje najniższą cenę otrzyma 100 pkt. - pozostali Oferenci otrzymają proporcjonalnie mniej punktów. Maksymalna liczba punktów do uzyskania to 100.

 1. Oceny ofert pod względem formalnym oraz przyznania punktów w kryterium cena dokona Komisja powołana decyzją Zarządu Koła.

 

Rozdział VII Odrzucenie oferty.

 

 1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Oferenci, którzy złożą nie podlegającą odrzuceniu ofertę.

 2. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

1) jest sprzeczna z warunkami określonymi w ZO,

2) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,

3) Oferent nie dołączy do oferty wymaganych dokumentów i oświadczeń.

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia Zapytania Ofertowego, bez dokonania wyboru oferty oraz bez podania przyczyny i bez konsekwencji prawnych i finansowych z tego wynikających.

 

 

Rozdział VIII Opis przedmiotu zamówienia.

 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego autobusu 19+1 osobowego z przystosowaniem do przewozu dwóch osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich. Dostarczony autobus powinien posiadać wszystkie dokumenty niezbędne do dokonania rejestracji autobusu na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz aktualne świadectwo homologacji całopojazdowej (drugiego etapu) dla typu pojazdu z przystosowaniem pod osoby niepełnosprawne na dwóch wózkach inwalidzkich.

 

 

2. Warunki gwarancji:

- min 2 lata gwarancji na podzespoły mechaniczne bez limitu kilometrów

- min 2 lata gwarancji na powłokę lakieru
- min 12 lat na brak korozji perforacyjnej od wewnątrz na zewnątrz

- min 12 miesięcy na elementy wnętrza pojazdu

 

3. Szczegółowy opis techniczny:

• fabrycznie nowy, rok produkcji 2012

• rozstaw osi min. 4325 mm

• wysokość pojazdu min. 2800 mm

• lakier akrylowy - kolor biały

• silnik diesla o pojemności min. 2900 cm3, moc minimalna140kW

norma emisji spalin EURO V

• długość całkowita pojazdu min. 7300 mm

• skrzynia manualna 6-cio biegowa, dźwignia zmiany biegów w formie „joysticka”
• napęd na tylnią oś, koła bliźniacze

• dopuszczalna masa całkowita pojazdu do 5t

 

Wyposażony w:

 • systemy kontroli trakcji : ABS, ASR, ESP, EBV lub równoważne

 • tachograf cyfrowy

 • wspomaganie kierownicy

 • regulowany fotel kierowcy

 • regulowany fotel pasażera (jedynka) obok fotela kierowcy

 • immobiliser

 • centralny zamek z pilotem

 • elektryczne i podgrzewane lusterka

 • elektrycznie regulowane przednie szyby boczne (w kabinie kierowcy)

 • kierunkowskazy zintegrowane w lusterkach

 • koło zapasowe z koszem mocującym z zestawem narzędzi i podnośnikiem

 • gaśnica

 • trójkąt

 • opony letnie

 • chlapacze tylnie

 • zbiornik paliwa min. 100l

 • halogeny przeciwmgielne w zderzaku

 • obrysówki

 • hamulce tarczowe z przodu i z tyłu

 • drzwi dwuskrzydłowe z tyłu pojazdu

 • przeszklenie tylnich drzwi pojazdu

 • szyby boczne panoramiczne, podwójne termoizolacyjne, przyciemniane

 • główne wejście do pojazdu przez drzwi prawe rozsuwane, otwierane elektrycznie sterowaniem z pilota i kokpitu kierowcy oraz automatycznie wysuwany stopień spod pojazdu

 • oświetlenie punktowe stopnia wejściowego

 • fotele pasażerów rodzaj turystyczny z regulacją oparcia oraz rozsuw boczny na siedzeniach dwuosobowych

 • fotele w części pasażerskiej wyposażone w: pasy 3-punktowe, rączki, podłokietniki po zewnętrznych stronach siedzisk, siateczki na gazetę, wyprofilowane skórzane zagłówki

 • fotele zamontowane na systemie szynowym aluminiowym

 • fotele zastosowane na płaskiej podłodze (bez jakichkolwiek podestów)

 • ostatnie dwa rzędy foteli z możliwością szybkiego demontażu - fotele na szybkozłączkach, przystosowanie w tej przestrzeni dwóch miejsc dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich

 • wieszaki ubraniowe na słupkach okiennych

 • zasłonki okienne przeciwsłoneczne

 • 2 komplety pasów zabezpieczających osoby na wózkach inwalidzkich

 • 2 komplety pasów zabezpieczających wózki inwalidzkie przed przemieszczaniem

 • najazdy wjazdowe dla wózków inwalidzkich

 • trzy punkty oświetlenia pojazdu z funkcją postojową oraz diodową nocną

 • ergonomiczne półki na podręczny bagaż montowane po prawej i lewej stronie pojazdu

 • klimatyzacja dachowa z rozprowadzeniem centralnym na przestrzeń pasażerską

 • dla przestrzeni pasażerskiej ogrzewanie postojowe (niezależne) powietrzne z programatorem

 • zestaw audio: radio z funkcjami cd, dvd, mp3, usb, mikrofon, wzmacniacz

 • monitor LCD min. 15"

 • nagłośnienie przestrzeni pasażerskiej

 • 1/3 przegrody za kierowcą

 • szyberdach służący również jako wyjście ewakuacyjne

 • młoteczki bezpieczeństwa min. 3 sztuki

 • uchwyt wejściowy w drzwiach rozsuwanych

 • oznakowanie wyjść awaryjnych oraz oznakowanie o zapięciu pasów bezpieczeństwa

 • podłoga wyłożona wykładziną wodoodporną oraz antypoślizgową

 • wnętrze w całości wykonane z tapicerki miękkiej

 • izolacja dźwiękowo - termiczna pojazdu

 • ospojlerowanie przedniego i tylniego zderzaka oraz ospojlerowanie boczne

 • sygnalizator dźwiękowy cofania pojazdu

 

 

 1. Termin realizacji zamówienia:

Maksymalny termin realizacji zamówienia - do 08.06. 2012 r..

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kostka 13-04-2012 16:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-04-2012
Ostatnia aktualizacja: Paweł Kostka 13-04-2012 16:50