Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr III/28/2002 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 21 grudnia 2002 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Wolin.


UCHWAŁA NR III/28/2002
Rady Miejskiej w Wolinie
z dnia 21 grudnia 2002 r.

w sprawie zmiany Statutu Gminy Wolin.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984 Nr 153, poz. 1271) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

W Statucie Gminy Wolin przyjętym uchwałą Nr XXXI/193/96 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 29 kwietnia 1996 r. w sprawie Statutu Gminy Wolin (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2002 r. Nr 21 poz. 370) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 8 ust. 9 otrzymuje brzmienie:

``9. Protokoły z sesji Rady Miejskiej oraz posiedzeń komisji Rady są udostępniane po ich zatwierdzeniu i podpisaniu przez uprawniony organ.”;

2) § 9 otrzymuje brzmienie:

``§ 9. Organami gminy są Rada Miejska i Burmistrz.”;

3) w § 14 ust. 3 wyrazy: ``Zarządu Miejskiego” zastępuje się wyrazem: ``Burmistrza”;

4) w § 15 ust. 1 wyraz ``Zarządowi” zastępuje się wyrazem ``Burmistrzowi”;

5) § 23 otrzymuje brzmienie:

``§ 23.1. Po stwierdzeniu quorum Przewodniczący Rady przedstawia Radzie obowiązujący porządek obrad.

2. Z wnioskiem o zmianę porządku obrad może wystąpić radny, Burmistrz lub Zastępca Burmistrza.

3. Porządek obrad obejmuje w szczególności:

 1. przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji,

 2. informację Przewodniczącego o sprawach wniesionych do Rady,

 3. rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał lub zajęcie stanowiska,

 4. interpelacje i zapytania radnych.

4. Porządek obrad sesji może obejmować także sprawozdania Burmistrza o wykonaniu uchwał Rady oraz informację o pracy Burmistrza w okresie między sesjami.”;

6) w § 29 ust. 1 wyrazy: ``Zarządu Miejskiego” zastępuje się wyrazem ``Burmistrza”;

7) § 30 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

``1. Z inicjatywą podjęcia uchwały może wystąpić:

 1. Burmistrz,

 2. komisja Rady,

 3. klub radnych,

 4. co najmniej 5 radnych”;

8) § 36 otrzymuje brzmienie:

``§ 36. Głosowanie tajne przeprowadza się, gdy ustawa tak stanowi”;

9) § 40 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

``3. Protokół roboczy powinien być sporządzony w ciągu 10 dni od zakończenia sesji i parafowany przez protokolanta.

Wgląd do niego mają radni oraz inne osoby zainteresowane. Odpisy z protokołu roboczego muszą zawierać na każdej stronie adnotację: ``protokół roboczy z sesji Rady Miejskiej - nie rozpatrzony przez Radę”.”;

10) w § 43:

 1. ust. 1 otrzymuje brzmienie:

``1. W celu sprawnego wykonania zadań Rada powołuje stałe i doraźne komisje, ustalając w odrębnych uchwałach o powołaniu komisji:

1) nazwę,

2) zakres właściwości rzeczowej,

3) określenie, czy komisja ma charakter stałej czy doraźnej,

4) skład osobowy,

5) czas trwania komisji, jeśli ma ona charakter doraźnej.”;

b) ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

``1. kontrola Burmistrza i jednostek organizacyjnych gminy w zakresie właściwości komisji,”;

11) § 44 wykreśla się w całości;

12) w § 47:

 1. w ust. 6 wyrazy ``Zarządu Miejskiego” zastępuje się wyrazem ``Burmistrza”,

 2. ust. 7 otrzymuje brzmienie:

``7. Wszelkie rozstrzygnięcia, w tym uchwały komisji zapadają w głosowaniu zwykłą większością głosów.”,

 1. w ust. 8 wyrazy: ``Zarządowi Miejskiemu” zastępuje się wyrazem: ``Burmistrzowi”,

 2. w ust. 9 wyraz: ``protokół” zastępuje się wyrazami ``protokół roboczy”;

13) w § 48 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

``2. Przewodniczącego Komisji wybiera Rada spośród członków Komisji.

Przewodniczącym nie może być osoba będąca małżonkiem krewnym w linii prostej oraz rodzeństwem pracownika Urzędu Miasta lub pracownika jednostki organizacyjnej gminy Wolin.”;

14) w § 49:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

``1. Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy. Kontrola Burmistrza w zakresie zarządzania mieniem i wykonania budżetu przeprowadzana jest na podstawie kryterium legalności, rzetelności, celowości i gospodarności.”,

 1. w ust. 2 wyraz: ``Zarządowi” zastępuje się wyrazem: ``Burmistrzowi”;

15) w § 51 ust. 2 wyrazy: ``Zarząd” zastępuje się wyrazem: ``Burmistrz”;

16) w § 52:

 1. ust. 2 wyrazy: ``Zarządowi Miejskiemu” zastępuje się wyrazem ``Burmistrzowi”

 2. ust. 3 wyrazy: ``Zarządu Miejskiego” zastępuje się wyrazem ``Burmistrza”;

17) w § 57 wykreśla się wyrazy: ``oraz pozostałych członków Zarządu Miejskiego”;

18) w § 60 wyrazy: ``członek Zarządu” zastępuje się wyrazami: ``pracownik Urzędu Miasta lub innej jednostki organizacyjnej Gminy”;

19) po § 60 tytuł podrozdziału B otrzymuje brzmienie: ``Burmistrz”;

20) § 61 otrzymuje brzmienie:

„§ 61. Organem wykonawczym Gminy jest Burmistrz”;

21) § 62 otrzymuje brzmienie:

„§ 62. Do zadań Burmistrza należy w szczególności:

 1. przygotowania projektów i wykonywanie uchwał Rady,

 2. określenie sposobu wykonywania uchwał,

 3. gospodarowanie mieniem komunalnym,

 4. wykonywanie budżetu,

 5. zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,

 6. kierowanie bieżącymi sprawami gminy i reprezentowanie jej na zewnątrz,

 7. składanie Radzie sprawozdań z działalności finansowej gminy,

 8. udzielanie kierownikom podległych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej pełnomocnictwa do działania oraz udzielanie zgody na dokonywanie przez nich czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu,

 9. wydawanie w formie zarządzeń przepisów porządkowych w przypadkach nie cierpiących zwłoki,

10) prowadzenie rejestru gminnych jednostek organizacyjnych.

11) przygotowywanie sprawozdań ze swojej działalności,

12) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu Miasta i kierowników jednostek organizacyjnych,

13) wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.”;

22) § 63, § 64 skreśla się;

23) § 65 otrzymuje brzmienie:

``§ 65. Burmistrz wykonuje swoje zadnia przy pomocy Urzędu Miasta oraz gminnych jednostek organizacyjnych. Organizację i zasady funkcjonowania Urzędu Miasta określa regulamin organizacyjny Urzędu nadany przez Burmistrza w drodze zarządzenia”;

24) § 66 skreśla się;

25) § 67 skreśla się;

26) w § 68 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Burmistrz jest pracownikiem samorządowym zatrudnionym w ramach stosunku pracy z wyboru``;

27) w § 75 ust 1 wyrazy ``Zarządowi Miejskiemu`` zastępuje się wyrazem `Burmistrzowi``

§ 2

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicząca Rady

Ewa Halicka

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Stanisław Łaszcz 22-07-2003 14:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-07-2003
Ostatnia aktualizacja: - 22-07-2003 14:16