Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała budżetowa z załącznikami


UCHWAŁA NR LIX/549/09
RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE

z dnia
29 grudnia 2009 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wolin na 2010 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,
zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102,
poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457,
z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, zm.
z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170,
poz. 1217
i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560,
Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112,
Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100,
Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619 i Nr 79, poz. 666) Rada Miejska w Wolinie uchwala,
co następuje:

§ 1.

Ustala się dochody budżetu Gminy Wolin w wysokości

31 433 612 zł

z tego:

1) dochody bieżące

27 599 612 zł

2) dochody majątkowe

3 834 000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

Ustala się wydatki budżetu Gminy Wolin w wysokości

32 073 612 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.

Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości

640 000 zł

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów w kwocie

640 000 zł

§ 4. Ustala się przychody budżetu Gminy Wolin w wysokości

2 640 000 zł

i rozchody budżetu Gminy Wolin w wysokości

2 000 000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5.

W budżecie Gminy Wolin tworzy się rezerwy:

1) ogólna w wysokości

6 782 zł

2) celową w wysokości

3 000 zł

z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4,

2) zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 5,

3) zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7.

Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w wysokości

293 152 zł

z tego:

1) w ramach funduszu sołeckiego

293 152 zł

zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012 w wysokości

11 975 214 zł

zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. Upoważnia się Burmistrza Wolina do zaciągania zobowiązań:

1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012 ujęte w załączniku nr 8 do uchwały.

§ 10.

Ustala się przychody i wydatki zakładu budżetowego w wysokości:

1) przychody

3 269 800 zł

2) wydatki

3 269 800 zł

zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11. Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1) przychody

30 000 zł

2) wydatki

60 000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty

500 000 zł

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty

2 640 000 zł

§ 13.

Ustala się dotacje:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych:

a) podmiotowe, zgodnie z załącznikiem nr 11, w wysokości

860 000 zł

b) przedmiotowe, zgodnie z załącznikiem nr 12, w wysokości

393 600 zł

c) celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)
z jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 13,
w wysokości

51 874 zł

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, celowe na zadania własne, zgodnie z załącznikiem nr 14, w wysokości

398 000 zł

3) dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 15, w wysokości

410 000 zł

§ 14. 1.

Ustala się dochody w wysokości

205 000 zł

z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w wysokości

180 000 zł

na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w wysokości

25 000 zł

na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

§ 15. Upoważnia się Burmistrza Wolina do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolina.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. i podlega ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wolinie.

Przewodnicząca Rady

Ewa Halicka

2

1

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Konieczny 05-01-2010 09:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-01-2010
Ostatnia aktualizacja: - 05-01-2010 09:11