Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Wolin na 2006 r. (wraz z załącznikiem)


UCHWAŁA NR ......../......../05
RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE

z dnia ........................
2005 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Wolin na 2006 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806,
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Ustala się dochody budżetu Gminy i Miasta (załącznik Nr 1)

w wysokości

22.394.911 zł

z tego:

1) dochody związane z realizacją zadań własnych (załącznik Nr 2), w tym:

18.756.811 zł

- dochody z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (art. 181 ustawy o wychowaniu w trzeźwości) oraz za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (art. 111 cyt. ustawy), (załącznik Nr 3)

160.000 zł

2) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (załącznik Nr 4)

3.638.100 zł

§ 2.

Ustala się wydatki budżetu Gminy i Miasta (załącznik Nr 5)

w wysokości

22.152.918 zł

z tego:

1) wydatki związane z realizacją zadań własnych (załącznik Nr 6),
w tym:

18.514.818 zł

- wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (załącznik Nr 7)

160.000 zł

2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (załącznik Nr 8)

3.638.100 zł

§ 3.

Ustala się przychody budżetu Gminy i Miasta w wysokości 500.000 zł

z tego:

1) kredyt

500.000 zł

§ 4.

Ustala się rozchody budżetu Gminy i Miasta w wysokości 741.993 zł

z przeznaczeniem na

1) spłatę pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, zaciągniętej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Realizacja kolektorów sanitarnych w mieście Wolin”

200.000 zł

2) spłatę pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, zaciągniętej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i modernizacja stacji wodociągowej w Wolinie przy ul. Rybackiej 47”

141.993 zł

3) spłatę kredytu inwestycyjnego z Banku Gospodarki Żywnościowej w Szczecinie, zaciągniętego na realizację zadań inwestycyjnych na terenie Gminy Wolin

250.000 zł

4) spłatę kredytu inwestycyjnego z Banku Gospodarki Żywnościowej w Szczecinie, zaciągniętego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Kołczewie na działce nr 182”

150.000 zł

§ 5.

Nadwyżka budżetowa w wysokości 241.993 zł

zostanie przeznaczona na:

1) spłatę pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, zaciągniętej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Realizacja kolektorów sanitarnych w mieście Wolin”

100.000 zł

2) spłatę pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, zaciągniętej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i modernizacja stacji wodociągowej w Wolinie przy ul. Rybackiej 47”

141.993 zł

§ 6. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości - 15.348 zł.

§ 7. Ustala się limity wydatków na wieloletnie plany inwestycyjne określone w załączniku Nr 9 do uchwały.

§ 8. Ustala się plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

§ 9. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

§ 10. Ustala się dotacje celowe na zadania publiczne wykonywane przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku, w tym organizacje pozarządowe:

1)

Dział 630

Rozdział 63095

w łącznej kwocie

40.000 zł

2)

Dział 926

Rozdział 92695

w łącznej kwocie

173.000 zł

§ 11. Ustala się dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki (art. 90 ust. 2a ustawy o systemie oświaty) w łącznej kwocie 606.984 zł.

§ 12. Ustala się dotacje dla instytucji kultury (art. 28 ust. 2 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej) przeznaczone na:

1)

Dział 921

Rozdział 92109

w łącznej kwocie

275.000 zł

2)

Dział 921

Rozdział 92116

w łącznej kwocie

234.200 zł

3)

Dział 921

Rozdział 92118

w łącznej kwocie

116.700 zł

§ 13. Ustala się prognozę kwoty długu na lata 2006-2011, zgodnie z załącznikiem
Nr 12.

§ 14. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych przeznaczonych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do łącznej kwoty

500.000 zł.

§ 15. Upoważnia się Burmistrza Wolina do zaciągania zobowiązań:

1) z tytułu finansowania wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne ujęte w załączniku Nr 9 do uchwały

2) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym

- do kwoty

1.000.000 zł

§ 16. Upoważnia się Burmistrza Wolina do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

2) przekazania upoważnienia Kierownikowi Gminnego Biura Administracyjnego Szkół do dokonywania przeniesień planowanych wydatków budżetowych z wyłączeniem środków finansowych na inwestycje oraz wynagrodzenia osobowe pracowników.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolina.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r. i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady

Ewa Halicka

2

1

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Konieczny 06-12-2005 13:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-12-2005
Ostatnia aktualizacja: - 06-12-2005 13:26