Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 57/08 Burmistrza Wolina z dnia 3 września 2008r. zmieniające Zarządzenie Nr 152/07 Burmistrza Wolina z dnia 31 grudnia 2007r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta w Wolinie.


ZARZĄDZENIE Nr 57/08

Burmistrza Wolina

z dnia 3 września 2008r.

zmieniające Zarządzenie Nr 152/07 Burmistrza Wolina z dnia 31 grudnia 2007r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta w Wolinie

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; zm. Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441; z 2006r. Nr 17, poz. 128; Nr 175, poz. 1457; Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) zarządzam, co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 152/07 Burmistrza Wolina z dnia 31 grudnia 2007r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta w Wolinie wprowadza się następujące zmiany:

  1. W rozdziale III Struktura Organizacyjna Urzędu w § 5 ust. 1 dodaje się punkt 14 o treści: „§ Inspektor d/s kontroli (symbol K)”.

  2. W rozdziale III Struktura Organizacyjna Urzędu w § 5 ust. 1 dodaje się punkt 15 o treści: „Specjalista - pełnomocnik d/s kultury fizycznej, sportu i turystyki (symbol ST)”

  3. W § 48 punkt 1 załącznik nr 1 Regulaminu Organizacyjnego - schemat organizacyjny Urzędu Miasta w Wolinie - dodaje się pozycję o treści: „1 - specjalista - pełnomocnik d/s kultury fizycznej, sportu i turystyki”.

  4. W § 48 punkt 2 załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego - struktura stanowisk - dodaje się pozycję 32 o treści: „L.p. 32 - Specjalista - pełnomocnik d/s kultury fizycznej, sportu i turystyki - ? etatu”.

  5. W § 16 ust. 1 skreśla się punkty: 41, 42, 43, 44, 45, 46.

  6. Po § 26 dodaje się § 26b o treści:

„ § 26 b - Do zadań specjalisty - pełnomocnika d/s kultury fizycznej, sportu i turystyki należy:

współpraca z klubami sportowymi i zajmowanie się organizacją sportu na terenie

gminy, w tym:

a) prowadzenie działalności w zakresie sportu i rekreacji ruchowej,

b) koordynacja i organizacja zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych,

c) prowadzenie działalności wychowawczej i popularyzatorskiej w zakresie

kultury fizycznej,

d) szkolenie oraz doskonalenie kadr trenersko-instruktorskich,

e) wspieranie działalności uczniowskich klubów sportowych,

2.

f) organizacja i realizacja współzawodnictwa sportowego,

g) opracowywanie:

- strategii rozwoju gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu,

- projektu budżetu w części dotyczącej kultury fizycznej i sportu,

- projektów uchwał, dotyczących rozwoju kultury fizycznej i sportu,

- programów rozwoju bazy sportowo-rekreacyjnej na terenie gminy ,

- planów imprez sportowych i rekreacyjnych organizowanych przez

różne organizacje na danym terenie, dofinansowywanych przez jednostki

samorządu terytorialnego;

2. współpraca z organizacjami i instytucjami sportowymi na każdym szczeblu

w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu,

3. pełnienie nadzoru nad wykorzystywaniem obiektów i urządzeń sportowo-

rekreacyjnych, będących własnością gminy,

4. pełnienie funkcji sekretarza Gminnej Rady Sportu,

5. inicjowanie przedsięwzięć w zakresie pozyskiwania środków finansowych

na rozwój i funkcjonowanie gminnego sportu,

6. współdziałanie z Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym w dziedzinie

zapewnienia bezpieczeństwa osób kąpiących się, pływających i uprawiających sporty

wodne

7) § 20 ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „§ 20.1.3 - orzekanie o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego dla celów produkcji rolniczej”.

8) § 20 ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „ § 20.3.3 - udział w szacowaniu szkód w uprawach polowych spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi”.

9) W § 20 ust. 4 Regulaminu Organizacyjnego skreśla się treść punktu 5.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ

Eugeniusz Jasiewicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Konieczny 01-10-2008 10:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Konieczny 01-10-2008
Ostatnia aktualizacja: - 01-10-2008 10:48