Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 46/08 Burmistrza Wolina z dnia 13 sierpnia 2008r. zmieniające Zarządzenie Nr 152/07 Burmistrza Wolina z dnia 31 grudnia 2007r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta w Wolinie.


ZARZĄDZENIE Nr 46/08

Burmistrza Wolina

z dnia 13 sierpnia 2008r.

zmieniające Zarządzenie Nr 152/07 Burmistrza Wolina z dnia 31 grudnia 2007r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta w Wolinie

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; zm. Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441; z 2006r. Nr 17, poz. 128; Nr 175, poz. 1457; Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) zarządzam, co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 152/07 Burmistrza Wolina z dnia 31 grudnia 2007r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta w Wolinie wprowadza się następujące zmiany:

  1. po § 26 dodaje się § 26a o treści: „samodzielne stanowisko d/s kontroli”

„§ 26a samodzielne stanowisko d/s kontroli wewnętrznej i zewnętrznej podlega bezpośrednio Burmistrzowi Wolina, do którego należy:

  1. kontrolowanie organizacji pozarządowych w zakresie wykorzystania dotacji udzielonych przez gminę,

  2. kontrolowanie pod względem organizacyjnym i finansowym jednostek organizacyjnych gminy,

  3. prowadzenie wewnętrznej kontroli finansowej (m.in. badanie wydatków budżetowych) na podstawie art. 44 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych.

  1. W § 36 ust. 1 dodaje się punkt o treści: „§ 36 1. 8 samodzielne stanowisko d/s kontroli”.

  2. W § 48 punkt 1 załącznik nr 1 Regulaminu Organizacyjnego - schemat organizacyjny Urzędu Miasta w Wolinie - dodaje się: stanowisko d/s kontroli wewnętrznej i zewnętrznej podległe bezpośrednio Burmistrzowi Wolina.

  3. W § 48 punkt 2 załącznik nr 2 Regulaminu Organizacyjnego - struktura stanowisk - dodaje się pozycję 31 o treści: „L.p. 31 - samodzielny inspektor d/s kontroli wewnętrznej i zewnętrznej ? etatu”.

  4. W § 48 dodaje się punkt 3 o treści: „48 pkt 3 - wzór upoważnienia do przeprowadzenia kontroli - załącznik nr 3”.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Załącznik nr 3

do Regulaminu Organizacyjnego

Urzędu Miasta w Wolinie

UPOWAŻNIENIE Nr ........

do przeprowadzenia kontroli

Podstawa prawna:

A. DANE KONTROLUJĄCYCH:

1.

2. Nazwisko:

3. Imię:

4. Stanowisko służbowe:

5. Nr legitymacji służbowej lub dowodu osobistego:

2.

6. Nazwisko:

7. Imię:

8. Stanowisko służbowe:

9. Nr legitymacji służbowej lub dowodu osobistego:

B. DANE KONTROLOWANEGO:

B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE

10. Nazwa pełna (imię i nazwisko) kontrolowanego

B.2. ADRES SIEDZIBY (adres zamieszkania)

11. Gmina

12. Ulica

13. Nr domu

14. Nr lokalu

15. Miejscowość

16. Kod pocztowy

17. Poczta

C. ZAKRES; Data rozpoczęcia i przewidywany termin zakończenia kontroli

18. Zakres kontroli

19. Okres objęty kontrolą

D. PODPIS OSOBY UDZIELAJĄCEJ UPOWAŻNIENIA

20. Pieczęć urzędowa 21. Podpis osoby udzielającej upoważnienia z podaniem

zajmowanego stanowiska lub funkcji

E. POKWITOWANIE DORĘCZENIA UPOWAŻNIENIA

22. Nazwisko i imię

23. Data doręczenia

(dzień, miesiąc, rok)

24. Podpis

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Konieczny 01-10-2008 10:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Konieczny 01-10-2008
Ostatnia aktualizacja: - 01-10-2008 10:37