Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie NR 16/08 Burmistrza Wolina z dnia 5 maja 2008 w sprawie zatwierdzenia regulaminu konkursu ?Piękna wieś Ziemi Wolińskiej? oraz powołania komisji konkursowej.


ZARZĄDZENIE NR 16/08

BURMISTRZA WOLINA

z dnia 5 maja 2008

w sprawie zatwierdzenia regulaminu konkursu „Piękna wieś Ziemi Wolińskiej” oraz powołania komisji konkursowej.

Na podstawie art. 7 ust. 1 oraz art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym(tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218), zarządzam, co następuje:

§1. Zatwierdzam regulamin konkursu „Piękna wieś Ziemi Wolińskiej”, obowiązujący w 2008r. i stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§2. Powołuję komisję konkursową dla konkursu „Piękna wieś Ziemi Wolińskiej”, w składzie:

 1. Ryszard Mróz (Zastępca Burmistrza Wolina) - Przewodniczący,

 2. Stanisław Łaszcz (Sekretarz Gminy) - Zastępca Przewodniczącego,

 3. Ilona Szkudlarek (Inspektor) - Sekretarz,

 4. Czesław Zieliński (Radny Rady Miejskiej w Wolinie, Członek Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Społecznych i Organizacyjnych) - Członek,

 5. Franciszek Jamrożek (Członek Komitetu Założycielskiego Stowarzyszenia Sołtysów Ziemi Wolińskiej) - Członek.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Wolina

Eugeniusz Jasiewicz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 16/08.

Burmistrza Wolina

z dnia 5 maja 2008r.

w sprawie zatwierdzenia regulaminu konkursu „Piękna wieś Ziemi Wolińskiej”

oraz powołania komisji konkursowej

REGULAMIN KONKURSU

"PIĘKNA WIEŚ ZIEMI WOLIŃSKIEJ"

 1. ORGANIZATOR KONKURSU.

Burmistrz Wolina - Eugeniusz Jasiewicz

2. CEL KONKURSU.

Celem konkursu jest kształtowanie świadomości obywatelskiej i kulturowej mieszkańców, pielęgnowanie i rozwijanie tożsamości lokalnej, pobudzanie aktywności gospodarczej, zachowanie wartości środowiska kulturowego i przyrodniczego przy uwzględnieniu potrzeb przyszłych pokoleń a także kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego.

3. ORGANIZACJA KONKURSU.

Konkurs obejmuje swoim zasięgiem miejscowości wiejskie położone w granicach administracyjnych gminy Wolin i jest organizowany w trzech kategoriach:

1) Najpiękniejsza wieś

Udział może wziąć każda miejscowość wiejska.

2) Najpiękniejsza zagroda wiejska
Udział może wziąć zagroda wiejska, o obecnych funkcjach gospodarstwa rolnego (prowadzącego uprawę lub hodowlę), która jest miejscem zamieszkania rodziny oraz pracy przynajmniej jednego z jej członków, a także posesja o charakterze nierolniczym.

3) Najlepszy projekt odnowy wsi

Udział mogą wziąć przedsięwzięcia zakończone lub realizowane przy udziale środków zewnętrznych (pozyskane dotacje, sponsoring), mające na celu poprawę jakości życia na wsi.

4. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie przez sołectwo udziału w konkursie w terminie do 15 lipca 2008r. w oparciu o załącznik Nr 1 do Regulaminu konkursu wraz z materiałem dokumentującym.

Do zgłoszenia w kategorii „Najpiękniejsza zagroda wiejska” należy załączyć oświadczenie właścicieli o wyrażeniu zgody na udział w konkursie (załącznik Nr 1 do zgłoszenia)

Zgłoszenie podpisuje Rada Sołecka.

 1. Uczestniczyć można w jednej, dwóch lub jednocześnie w trzech kategoriach konkursu.

 1. Z terenu sołectwa można zgłosić:

 • wieś w kategorii „Najpiękniejsza wieś”,

 • jedną zagrodę w kategorii „Najpiękniejsza zagroda wiejska”,

 • nie więcej niż 2 projekty realizowane przy udziale środków zewnętrznych.

 1. Zdobycie I miejsca w konkursie w kategorii „Najpiękniejsza wieś” oraz „Najpiękniejsza zagroda wiejska” może mieć miejsce tylko jeden raz i wyklucza udział w konkursie w następnych edycjach.

 1. Laureaci I miejsca, otrzymują odpowiednio tytuły: „Najpiękniejsza wieś Ziemi Wolińskiej ……rok” (rok edycji) oraz „Najpiękniejsza zagroda wiejska …..rok” (rok edycji).

 1. Zdobycie II lub III miejsca w konkursie w kategorii "Najpiękniejsza wieś" oraz "Najpiękniejsza zagroda wiejska" nie wyklucza udziału laureatów w kolejnych edycjach konkursu.

 1. Zdobycie I miejsca w kategorii "Najpiękniejsza wieś" wiąże się z obowiązkiem przygotowania uroczystości zakończenia konkursu.

 1. Zdobycie I, II lub III miejsca w konkursie w kategorii "Najlepszy projekt odnowy wsi" uniemożliwia ponowne zgłoszenie projektu przedsięwzięcia do konkursu.

 1. Sporządzenie materiałów dokumentujących jest obligatoryjne.

Materiał sporządza się odrębnie dla każdej kategorii zgłoszenia w postaci opisu (maksymalnie dwie strony formatu A4), uwzględniającego zagadnienia objęte oceną Komisji Konkursowej.

Opis winien być zilustrowany fotografiami umieszczonymi po dwie na karcie formatu A-4. Ilustracje winny posiadać opis (pod zdjęciem, bądź dołączony).

 1. Materiały nie spełniające wymagań konkursowych będą zwracane do poprawy i winny być dostarczone komisji najpóźniej na 3 dni przed wizytą terenową komisji. W przypadku braku uzupełnienia Komisja ma prawo odstąpić od wizji terenowej i oceny zgłoszenia.

5. KRYTERIA OCENY I PUNKTACJA

A. Najpiękniejsza wieś

punkty

 1. Ogólny wygląd, ład i porządek, w tym:

- wygląd budynków,

- stan ogrodzeń,

- estetyka posesji

0-25

 1. Dbałość o obiekty publiczne, w tym:

- świetlice,

- ośrodki kultury,

- strażnice,

- kościoły (również kapliczki przydrożne),

- miejsca rekreacji (place zabaw, boiska, itp.)

0-25

 1. Kierowana ku społeczeństwu oferta wsi (różnego rodzaju przedsięwzięcia na rzecz mieszkańców, imprezy okolicznościowe)

0-20

 1. Zorganizowanie i zaangażowanie społeczności lokalnej w działania na rzecz wsi:- wykorzystywanie zasobów własnych- stosowane metody angażowania mieszkańców do realizacji projektów, informowanie społeczności lokalnej oraz współdziałanie lokalnych stowarzyszeń i grup mieszkańców- współdziałanie z władzami gminy i wykorzystywanie instrumentów wsparcia

0-15

 1. Zachowanie i rozwój tożsamości wsi (historia, kultura, tradycje, kształtowanie indywidualnego wizerunku wsi)

0-10

 1. Umiejętność zaprezentowania dorobku wsi podczas wizytacji komisji konkursowej i jakość przedłożonych materiałów

0-5

Kryteria 1, 2, 6 - ocena dokonywana przez komisję podczas wizytowania wsi
Kryteria 3, 4, 5 - Ocena dokonywana przez komisję z uwzględnieniem materiału po weryfikacji dokonanej podczas wizytowania wsi.

B. Najpiękniejsza zagroda wiejska

punkty

 1. Estetyka siedliska:

  1. ład i porządek w obejściu

  2. część rekreacyjno-ozdobna (drzewa, krzewy, zieleń, kwiaty, aranżacja)

0-50

 1. Zaangażowanie właścicieli w przedsięwzięcia odnowy wsi i życie społeczno-gospodarcze wsi

0-20

 1. Oddziaływanie na wieś - wzorzec do naśladowania

0-15

 1. Umiejętność zaprezentowania zagrody podczas wizytacji komisji konkursowej i jakość przedłożonych materiałów

0-5

Kryteria 1, 4 - ocena dokonywana przez komisję podczas wizytowania zagrody
Kryteria 2, 3 - wymagają materiału dokumentującego. Ocena dokonywana przez komisję po weryfikacji dokonanej podczas wizytowania zagrody.

C. Najlepszy projekt odnowy wsi

punkty

1. Pomysłowość, innowacyjność i wzorcowy charakter projektu

0 - 30

2. Oddziaływanie na wieś, zakres zaspokajania potrzeb społeczności lokalnej

0 - 20

3. Zaangażowanie społeczności lokalnej w realizację

0 - 20

4. Zaangażowanie społeczności lokalnej w utrzymanie i funkcjonowanie

0 - 15

5. Udokumentowanie stanu wyjściowego i realizacji

0 - 10

6. Umiejętność zaprezentowania przedsięwzięcia podczas wizytacji komisji konkursowej i jakość przedłożonych materiałów


0 - 5

Kryteria 1, 6 - ocena dokonywana przez komisję podczas wizytowania projektu.
Kryteria 2, 3, 4 - wymagają materiału dokumentującego. Ocena dokonywana przez komisję po weryfikacji dokonanej podczas wizytowania wsi.
Kryterium 5 - ocena dokonywana na podstawie materiałów udostępnionych komisji podczas wizytowania przedsięwzięcia.

6. HARMONOGRAM KONKURSU

Lp.

Działanie

Wykonawca

Termin wykonania w roku 2008

1.

Ogłoszenie konkursu

Burmistrz Wolina

do 15 czerwca

2.

Zgłoszenie udziału (zał. nr 1)

Rady Sołeckie

od 15 czerwca

do 15 lipca

4.

Ustalenie harmonogramu wizji lokalnych i poinformowanie sołectw

Przewodniczący Komisji konkursowej

do 30 lipca

5.

Wizje lokalne

Komisja konkursowa

sierpień

6.

Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników

Komisja konkursowa

wrzesień

7.

Uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień

Urząd Miasta

Wieś laureat w kategorii „Najpiękniejsza wieś”

Dożynki gminne

7. OCENA ZGŁOSZEŃ

 1. Oceny zgłoszeń dokonuje Komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Wolina.

 2. Oceny dokonuje się w zakresie kryteriów konkursowych i punktowej skali oceny podanej w pkt. 5. Komisja może uszczegółowić kryteria oceny.

Uzyskane oceny pozostają do wyłącznej wiadomości Komisji.

 1. Komisja konkursowa ustala harmonogram wizji lokalnych oraz, za pośrednictwem Sołtysa, zawiadamia zainteresowanych o terminie wizji.

 2. Wizji lokalnej dokonuje się w obecności Sołtysa lub innego członka Rady Sołeckiej, oraz właściciela zagrody w przypadku kategorii „Najpiękniejsza zagroda wiejska” Komisja dokonuje oceny w składzie nie mniejszym niż 3 osoby.

 3. Komisja ma prawo wyłonić grono finalistów i dokonać ponownej wizji lokalnej celem ostatecznego wyłonienia laureatów.

VI. NAGRODY

  1. Wysokość nagród zostanie określona po przeprowadzeniu wizji lokalnych.

  2. Komisja może przyznać nagrody równorzędne, bądź może nie przyznać nagrody danego stopnia.

  3. Komisja ma prawo przyznania wyróżnień. Wyróżnienia przyznaje się w odniesieniu do wybranych przez Komisję aspektów odnowy wsi. Punkty uzyskane w ocenie są kryterium pomocniczym. Wyróżnienia mogą mieć charakter finansowy w zależności od posiadanych środków.

  4. W razie pozyskania dodatkowych środków i sponsorów mogą być przyznane dodatkowe nagrody dla laureatów konkursu bądź wyróżnionych. Sponsor nagrody może sprecyzować cel i sposób wykorzystania środków.

  5. Komisja konkursowa uzasadnia decyzję o przyznaniu nagrody bądź wyróżnienia w komunikacie końcowym.

  6. Sposób przekazania nagrody ustala się z nagrodzonym.

  7. Burmistrz Wolina zastrzega sobie prawo żądania informacji o sposobie wykorzystania nagrody dla kategorii „Najpiękniejsza Wieś” oraz „Najlepszy projekt odnowy wsi”.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Od postanowienia Komisji konkursowej nie przysługuje odwołanie.

 2. Komisja konkursowa uzasadnia decyzję o przyznaniu nagrody bądź wyróżnienia w komunikacie końcowym.

 3. Prawo interpretacji regulaminu konkursu, bądź rozstrzygania kwestii nie ujętych w regulaminie, przysługuje Przewodniczącemu Komisji Konkursowej.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Konieczny 10-07-2008 10:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Konieczny 10-07-2008
Ostatnia aktualizacja: - 10-07-2008 10:12