Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXVIII/250/08 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 19 maja 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości: udziału 4578/20239 w działkach nr 197/1 i 193/39, położonych w obrębie 3 Wolina na magazyn o powierzchni 26,12 m2 wraz z udziałem 2612/20239 w częściach wspólnych budynku i działce nr 197/2 przy ul. Niedamira 8 w Wolinie.


UCHWAŁA NR XXVIII/250/08

RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE

z dnia 19 maja 2008 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości: udziału 4578/20239 w działkach nr 197/1 i 193/39, położonych w obrębie 3 Wolina na magazyn o powierzchni 26,12 m2 wraz z udziałem 2612/20239 w częściach wspólnych budynku i działce nr 197/2 przy ul. Niedamira 8 w Wolinie.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity - Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591; zm. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055 , Nr 116 poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759, z 2005 Nr 172 poz. 1441, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 175 poz. 1457, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218) Rada Miejska w Wolinie uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zamianę nieruchomości:

- udziału 4578/20239 w działkach nr 197/1 i 193/39 o łącznej powierzchni 182 m2, położonych w obrębie 3 Wolina, związanego z lokalem użytkowym przy ul. Niedamira 8 stanowiącym własność Pana Ireneusza Krzewiaka

na

- pomieszczenie magazynowe o powierzchni 26,12 m2 przylegające do lokalu użytkowego przy ul. Niedamira 8 w Wolinie wraz z udziałem 2612/20239 w częściach wspólnych budynku i działce nr 197/2 o powierzchni 273 m2, stanowiące własność Gminy Wolin.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Ewa Halicka

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm.), nieruchomości stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego mogą być przedmiotem zamiany na nieruchomości stanowiące własność osób fizycznych lub osób prawnych. W przypadku nierównej wartości zamienianych nieruchomości stosuje się dopłatę, której wysokość jest równa różnicy zamienianych nieruchomości.

W 1999 roku Gmina Wolin sprzedała lokal użytkowy (sklep) przy ul. Niedamira 8 w Wolinie dotychczasowemu najemcy - Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” wraz z udziałem w działkach nr 197 i 193/39. Pomieszczenie magazynowe o powierzchni 26,12 m2 znajdujące się na zapleczu sklepu, pomimo użytkowania go przez najemcę, nie było ujęte w umowie najmu, nie było zatem przedmiotem wyceny i sprzedaży. Po sprzedaży lokalu magazyn nadal był użytkowany bezumownie przez Gminną Spółdzielnię „Samopomoc Chłopska” oraz przez kolejnego właściciela - Pana Ireneusza Krzewiaka.

Inwentaryzacja budowlana całego budynku przy ul. Niedamira 8 w Wolinie wykonana w lipcu 2007 r. wykazała, że powierzchnia pomieszczenia magazynowego znajdującego się na zapleczu sklepu nie była wliczona do powierzchni lokalu użytkowego i właścicielem tego pomieszczenia jest nadal Gmina Wolin. W dniu 24 sierpnia 2007 r. Pan Ireneusz Krzewiak zawarł umowę najmu na magazyn o powierzchni 26,12 m2, przylegający do posiadanego przez niego sklepu.

W umowie sprzedaży lokalu użytkowego przy ul. Niedamira 8 w Wolinie przez Gminę Wolin, zawartej w dniu 20.05.1999 r., nie ustanowiono służebności w zakresie przechodu i przejazdu na rzecz nieruchomości przyległej, oznaczonej jako działka nr 196, zabudowanej domem mieszkalnym i stanowiącej własność Gminy Wolin. W 2007 r. najemcy budynku przy ul. Niedamira 6 wystąpili do Burmistrza Wolina z wnioskiem o sprzedaż najmowanej nieruchomości, prosząc jednocześnie o uregulowanie sprawy dojazdu do zaplecza działki nr 196 przez działki nr 193/39 i 197.

W dniu 17 września 2007 r. Burmistrz Wolina oraz Pan Ireneusz Krzewiak podpisali wstępny protokół uzgodnień. Strony, jako współwłaściciele działek nr 197 i 193/39 w obrębie 3 Wolina, uzgodniły, że z działki nr 197 wydzielony zostanie pas terenu, który wraz z działką nr 193/39 będzie stanowił drogę dojazdową do zaplecza działki nr 196. Po podziale działki nr 197 Pan Ireneusz Krzewiak zbędzie swój udział w działce nr 193/39 oraz w wydzielonej części działki nr 197 na rzecz Gminy Wolin, która dzięki temu stanie się jedynym właścicielem drogi dojazdowej do działki nr 196. W zamian Pan Krzewiak nabędzie od Gminy Wolin pomieszczenie magazynowe o powierzchni 26,12 m2, przylegające do posiadanego przez niego lokalu użytkowego. Zamiana nieruchomości nastąpi za dopłatą różnicy ich wartości, określonych przez rzeczoznawcę majątkowego.

W decyzji Burmistrza Wolina Nr: RG.JO.7430-12/2008 z dnia 04.03.2008 r., zatwierdzającej podział działki nr 197 w obrębie 3 Wolina, nowopowstała działka nr 197/1 o powierzchni 35 m2 przeznaczona została pod drogę dojazdową do zaplecza działki nr 196.

Mając powyższe na uwadze Rada Miejska w Wolinie uznała za niezbędne wyrazić zgodę na zamianę udziału 4578/20239 w działkach nr 197/1 i 193/39 położonych w obrębie 3 Wolina, przypadającego lokal będący własnością na Pana Ireneusza Krzewiaka, na pomieszczenie magazynowe o powierzchni 26,12 m2, stanowiące własność Gminy Wolin i przylegające do lokalu użytkowego przy ul. Niedamira 8.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Konieczny 28-05-2008 09:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Konieczny 28-05-2008
Ostatnia aktualizacja: - 28-05-2008 09:48