Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie nr 125/07 Burmistrza Wolina z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Wolin w 2007 r. i ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy i Miasta Wolin w 2007 r.


ZARZĄDZENIE NR 125/07

BURMISTRZA WOLINA

z dnia 28 września 2007 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Wolin w 2007 r. i ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy i Miasta Wolin w 2007 r.

Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, zm. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420,
z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 88, poz. 587 i Nr 115, poz. 791) oraz § 11 pkt 2 uchwały Nr VI/29/07 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Wolin na 2007 r. zarządza się, co następuje:

§ 1.

Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy i Miasta Wolin o kwotę

1 162 256,02 zł

z tego:

w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo

w rozdziale 01095 - Pozostała działalność

w § 4430 - Różne opłaty i składki

5,20 zł

w dziale 600 - Transport i łączność

26 302,89 zł

w tym:

w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe

w § 4300 - Zakup usług pozostałych

800,00 zł

w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne

w § 4270 - Zakup usług remontowych

25 502,89 zł

w dziale 630 - Turystyka

w rozdziale 63095 - Pozostała działalność

w § 4300 - Zakup usług pozostałych

152 714,71 zł

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

4 666,38 zł

w tym:

w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

w § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe

3 633,38 zł

w rozdziale 70095 - Pozostała działalność

w § 4300 - Zakup usług pozostałych

1 033,00 zł

w dziale 710 - Działalność usługowa

w rozdziale 71035 - Cmentarze

w § 4300 - Zakup usług pozostałych

448,02 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

110 696,20 zł

w tym:

w rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie

2 322,89 zł

z tego:

w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

1 322,89 zł

w § 4300 - Zakup usług pozostałych

1 000,00 zł

w rozdziale 75022 - Rady gmin

14 845,09 zł

z tego:

w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

6 000,00 zł

w § 4270 - Zakup usług remontowych

1 500,00 zł

w § 4380 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia

500,00 zł

w § 4410 - Podróże służbowe krajowe

6 845,09 zł

w rozdziale 75023 - Urzędy gmin

50 969,14 zł

z tego:

w § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników

30 000,00 zł

w § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne

7 969,14 zł

w § 4300 - Zakup usług pozostałych

3 500,00 zł

w § 4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet

1 500,00 zł

w § 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

2 000,00 zł

w § 4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

4 000,00 zł

w § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

1 000,00 zł

w § 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

1 000,00 zł

w rozdziale 75095 - Pozostała działalność

42 559,08 zł

z tego:

w § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników

4 015,48 zł

w § 4100 - Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne

7 500,00 zł

w § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne

2 000,00 zł

w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

543,60 zł

w § 4270 - Zakup usług remontowych

1 100,00 zł

w § 4300 - Zakup usług pozostałych

25 000,00 zł

w § 4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet

1 000,00 zł

w § 4430 - Różne opłaty i składki

1 400,00 zł

w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

9 102,57 zł

w tym:

w rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne

w § 4430 - Różne opłaty i składki

2 679,10 zł

w rozdziale 75414 - Obrona cywilna

6 423,47 zł

z tego:

w § 4300 - Zakup usług pozostałych

827,41 zł

w § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

5 596,06 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

14 363,80 zł

w tym:

w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe

13 155,24 zł

z tego:

w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

12 691,64 zł

w § 4270 - Zakup usług remontowych

463,60 zł

w rozdziale 80104 - Przedszkola

w § 4300 - Zakup usług pozostałych

500,00 zł

w rozdziale 80110 - Gimnazja

w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

708,56 zł

w dziale 851 - Ochrona zdrowia

7 514,92 zł

w tym:

w rozdziale 85153 - Zwalczanie narkomanii

w § 4300 - Zakup usług pozostałych

1 468,52 zł

w rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

w § 4270 - Zakup usług remontowych

6 046,40 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

111 380,00 zł

w tym:

w rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

w § 4300 - Zakup usług pozostałych

800,00 zł

w rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

w § 3110 - Świadczenia społeczne

104 000,00 zł

w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

6 380,00 zł

z tego:

w § 4300 - Zakup usług pozostałych

2 990,00 zł

w § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

3 390,00 zł

w rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

w § 4300 - Zakup usług pozostałych

200,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

34 760,11 zł

z tym:

w rozdziale 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

w § 4270 - Zakup usług remontowych

21 125,99 zł

w rozdziale 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

12 107,09 zł

z tego:

w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

6 000,00 zł

w § 4270 - Zakup usług remontowych

6 107,09 zł

w rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

w § 4300 - Zakup usług pozostałych

1 510,46 zł

w rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

w § 4300 - Zakup usług pozostałych

16,57 zł

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

674 024,44 zł

w tym:

w rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

316 524,44 zł

z tego:

w § 2550 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowej instytucji kultury

280 000,00 zł

w § 4270 - Zakup usług remontowych

36 524,44 zł

w rozdziale 92116 - Biblioteki

w § 2550 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowej instytucji kultury

238 600,00 zł

w rozdziale 92118 - Muzea

w § 2550 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowej instytucji kultury

118 900,00 zł

w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport

w rozdziale 92695 - Pozostała działalność

w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

16 276,78 zł

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy i Miasta Wolin o kwotę

1 162 256,02 zł

z tego:

w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo

w rozdziale 01095 - Pozostała działalność

w § 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

5,20 zł

w dziale 600 - Transport i łączność

26 302,89 zł

w tym:

w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe

800,00 zł

z tego:

w § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe

500,00 zł

w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

300,00 zł

w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne

25 502,89 zł

z tego:

w § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe

200,00 zł

w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

1 200,00 zł

w § 4260 - Zakup energii

2,89 zł

w § 4300 - Zakup usług pozostałych

24 100,00 zł

w dziale 630 - Turystyka

w rozdziale 63095 - Pozostała działalność

152 714,71 zł

z tego:

w § 2580 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

15 000,00 zł

w § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników

9 880,00 zł

w § 4100 - Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne

2 152,34 zł

w § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne

2 068,46 zł

w § 4120 - Składki na Fundusz Pracy

294,85 zł

w § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe

77 827,49 zł

w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

27 096,64 zł

w § 4260 - Zakup energii

1 831,88 zł

w § 4270 - Zakup usług remontowych

100,00 zł

w § 4280 - Zakup usług zdrowotnych

8 442,00 zł

w § 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

300,00 zł

w § 4430 - Różne opłaty i składki

7 721,05 zł

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

4 666,38 zł

w tym:

w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

3 633,38 zł

z tego:

w § 4300 - Zakup usług pozostałych

3 500,00 zł

w § 4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

67,50 zł

w § 4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa

65,88 zł

w rozdziale 70095 - Pozostała działalność

1 033,00 zł

z tego:

w § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne

44,35 zł

w § 4120 - Składki na Fundusz Pracy

6,32 zł

w § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe

982,33 zł

w dziale 710 - Działalność usługowa

w rozdziale 71035 - Cmentarze

w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

448,02 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

110 696,20 zł

w tym:

w rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie

2 322,89 zł

z tego:

w § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe

1 816,57 zł

w § 4410 - Podróże służbowe krajowe

219,72 zł

w § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

286,60 zł

w rozdziale 75022 - Rady gmin

14 845,09 zł

z tego:

w § 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

8 871,00 zł

w § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne

119,47 zł

w § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe

1 702,16 zł

w § 4300 - Zakup usług pozostałych

3 705,29 zł

w § 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

447,17 zł

w rozdziale 75023 - Urzędy gmin

50 969,14 zł

z tego:

w § 4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

4 928,00 zł

w § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe

12 000,00 zł

w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

24 083,73 zł

w § 4260 - Zakup energii

1 529,23 zł

w § 4280 - Zakup usług zdrowotnych

1 130,00 zł

w § 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

2 296,40 zł

w § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

3 479,00 zł

w § 4580 - Pozostałe odsetki

323,78 zł

w § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

1 199,00 zł

w rozdziale 75095 - Pozostała działalność

42 559,08 zł

z tego:

w § 2900 - Wpłaty gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących

3 145,50 zł

w § 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

1 680,80 zł

w § 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

13 200,00 zł

w § 4120 - Składki na Fundusz Pracy

304,07 zł

w § 4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

3 433,00 zł

w § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe

2 443,28 zł

w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

6 675,93 zł

w § 4280 - Zakup usług zdrowotnych

70,00 zł

w § 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

400,00 zł

w § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

10 662,90 zł

w § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

543,60 zł

w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

9 102,57

w tym:

w rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne

2 679,10 zł

z tego:

w § 4270 - Zakup usług remontowych

2 074,13 zł

w § 4280 - Zakup usług zdrowotnych

100,00 zł

w § 4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet

504,97 zł

w rozdziale 75414 - Obrona cywilna

w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

943,47 zł

w rozdziale 75495 - Pozostała działalność

5 480,00 zł

z tego:

w § 4300 - Zakup usług pozostałych

3 000,00 zł

w § 4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet

480,00 zł

w § 4430 - Różne opłaty i składki

2 000,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

14 363,80 zł

w tym:

w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe

13 155,24 zł

z tego:

w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

12 691,64 zł

w § 4270 - Zakup usług remontowych

463,60 zł

w rozdziale 80104 - Przedszkola

w § 4300 - Zakup usług pozostałych

500,00 zł

w rozdziale 80110 - Gimnazja

w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

708,56 zł

w dziale 851 - Ochrona zdrowia

7 514,92 zł

w tym:

w rozdziale 85153 - Zwalczanie narkomanii

1 468,52 zł

z tego:

w § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne

159,93 zł

w § 4120 - Składki na Fundusz Pracy

8,31 zł

w § 4260 - Zakup energii

656,86 zł

w § 4270 - Zakup usług remontowych

623,42 zł

w § 4430 - Różne opłaty i składki

20,00 zł

w rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

6 046,40 zł

z tego:

w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

3 784,06 zł

w § 4280 - Zakup usług zdrowotnych

120,00 zł

w § 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

26,70 zł

w § 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

295,64 zł

w § 4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

1 500,00 zł

w § 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

320,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

111 380,00 zł

w tym:

w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej

w § 3110 - Świadczenia społeczne

10 000,00 zł

w rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

800,00 zł

z tego:

w § 4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

450,00 zł

w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

250,00 zł

w § 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

100,00 zł

w rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

w § 3110/1 - Świadczenia społeczne

94 000,00 zł

w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

6 130,00 zł

z tego:

w § 4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

380,00 zł

w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

3 390,00 zł

w § 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

200,00 zł

w § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

1 920,00 zł

w § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

240,00 zł

w rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

450,00 zł

z tego:

w § 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

200,00 zł

w § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

250,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

34 760,11 zł

z tym:

w rozdziale 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

w § 4300 - Zakup usług pozostałych

21 125,99 zł

w rozdziale 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

w § 4300 - Zakup usług pozostałych

12 107,09 zł

w rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

w § 4270 - Zakup usług remontowych

394,32 zł

w rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

w § 4580 - Pozostałe odsetki

16,57 zł

w rozdziale 90095 - Pozostała działalność

1 116,14 zł

z tego:

w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

645,24 zł

w § 4300 - Zakup usług pozostałych

470,90 zł

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

674 024,44 zł

w tym:

w rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

291 687,20 zł

z tego:

w § 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

280 000,00 zł

w § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne

68,76 zł

w § 4120 - Składki na Fundusz Pracy

9,80 zł

w § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe

747,39 zł

w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

6 317,59 zł

w § 4260 - Zakup energii

2 674,82 zł

w § 4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet

1 611,12 zł

w § 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

6,57 zł

w § 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

206,15 zł

w § 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów
i licencji

45,00 zł

w rozdziale 92116 - Biblioteki

w § 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

238 600,00 zł

w rozdziale 92118 - Muzea

w § 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

118 900,00 zł

w rozdziale 92195 - Pozostała działalność

24 837,24 zł

z tego:

w § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe

7 115,00 zł

w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

8 737,06 zł

w § 4270 - Zakup usług remontowych

5 728,00 zł

w § 4300 - Zakup usług pozostałych

2 633,18 zł

w § 4430 - Różne opłaty i składki

624,00 zł

w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport

w rozdziale 92695 - Pozostała działalność

16 276,78 zł

z tego:

w § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe

354,00 zł

w § 4270 - Zakup usług remontowych

1 854,40 zł

w § 4410 - Podróże służbowe krajowe

133,38 zł

w § 4430 - Różne opłaty i składki

100,00 zł

w § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

13 835,00 zł

§ 3. Ustala się układ wykonawczy budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

2

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Konieczny 05-11-2007 14:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-11-2007
Ostatnia aktualizacja: - 05-11-2007 14:39