Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XVII/99/07 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 12 września 2007 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy i Miasta Wolin w 2007 r.


UCHWAŁA NR XVII/99/07

RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE

z dnia 12 września 2007 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy i Miasta Wolin w 2007 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806,
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu Gminy i Miasta Wolin o kwotę

114 778,00 zł

z tego:

w dziale 630 - Turystyka

w rozdziale 63095 - Pozostała działalność

114 778,00 zł

w tym:

w § 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

1 500,00 zł

w § 0830 - Wpływy z usług

103 278,00 zł

w § 0960 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

10 000,00 zł

§ 2.

Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy i Miasta Wolin o kwotę

390 000,00 zł

z tego:

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

w § 4270 - Zakup usług remontowych

40 000,00 zł

z przeznaczeniem na bieżące koszty związane z gospodarką nieruchomościami

w dziale 757 - Obsługa długu publicznego

w rozdziale 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

w § 8020 - Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń

150 000,00 zł

z przeznaczeniem na rozliczenia z tytułu zaciągniętych poręczeń
i gwarancji na inwestycje realizowane przez Związek Gmin Wyspy Wolin na terenie Gminy Wolin

w dziale 852 - Pomoc społeczna

w rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe

w § 3110 - Świadczenia społeczne

100 000,00 zł

z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych w 2007 r.

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

w rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

w § 4260 - Zakup energii

100 000,00 zł

z przeznaczeniem na pokrycie kosztów oświetlenia ulicznego w Gminie Wolin

§ 3.

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy i Miasta Wolin o kwotę

504 778,00 zł

z tego:

w dziale 600 - Transport i łączność

w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne

w § 4270 - Zakup usług remontowych

z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg publicznych gminnych

50 000,00 zł

w dziale 630 - Turystyka

w rozdziale 63095 - Pozostała działalność

w § 4300 - Zakup usług pozostałych

364 778,00 zł

z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacji XIII edycji Festiwalu Słowian i Wikingów w dniach 20 - 22 lipca 2007 r. oraz kosztów promocji Gminy Wolin

w dziale 750 - Administracja publiczna

w rozdziale 75095 - Pozostała działalność

w § 4300 - Zakup usług pozostałych

30 000,00 zł

z przeznaczeniem na pokrycie kosztów bieżącej działalności

w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

w rozdziale 75414 - Obrona cywilna

w § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

20 000,00 zł

z przeznaczeniem na zorganizowanie Gminnego Centrum Reagowania, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2003 r.

w sprawie sposobu tworzenia gminnego zespołu reagowania, powiatowego i wojewódzkiego zespołu reagowania kryzysowego oraz rządowego zespołu koordynacji kryzysowej i ich funkcjonowania

(Dz. U. Nr 215, poz. 1818).

w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport

w rozdziale 92695 - Pozostała działalność

w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

40 000,00 zł

z przeznaczeniem na pokrycie bieżących wydatków.

§ 4. Kwota wydatków ogółem budżetu Gminy i Miasta Wolin ulega zwiększeniu
o kwotę 114 778,00 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolina.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Ewa Halicka

UZASADNIENIE:

Powyższe zmiany w budżetu i w budżecie związane są z:

1) analizą przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Wolin w 2007 r.,

2) wpływami z tytułu usług oraz darowizn osób fizycznych i osób prawnych w ramach XIII edycji Festiwalu Słowian i Wikingów w dniach 20 - 22 lipca 2007 r.

2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Konieczny 19-09-2007 12:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-09-2007
Ostatnia aktualizacja: - 19-09-2007 12:42