Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XVII/95/07 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 12 września 2007 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Wolin w 2007 r.


UCHWAŁA NR XVII/95/07
RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE

z dnia
12 września 2007 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Wolin w 2007 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759,
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r.
Nr 48, poz. 327) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zmniejsza się dochody budżetu Gminy i Miasta Wolin o kwotę

26 000,00 zł

z tego:

w dziale 600 - Transport i łączność

6 000,00 zł

w tym:

w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe

w § 0690 - Wpływy z różnych opłat

4 000,00 zł

w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne

w § 0690 - Wpływy z różnych opłat

2 000,00 zł

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

w § 0830 - Wpływy z usług

20 000,00 zł

§ 2.

Zwiększa się dochody budżetu Gminy i Miasta Wolin o kwotę

26 000,00 zł

z tego:

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

w § 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

20 000,00 zł

z tytułu wpływów za wynajem lokali mieszkalnych administrowanych przez Urząd Miasta w Wolinie

w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

w rozdziale 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

w § 0690 - Wpływy z różnych opłat

6 000,00 zł

z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych i powiatowych.

§ 3.

Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy i Miasta Wolin o kwotę

50 000,00 zł

z tego:

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

w rozdziale 90095 - Pozostała działalność

w § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

50 000,00 zł

z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu koparko - ładowarki dla potrzeb Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wolinie.

§ 4.

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy i Miasta Wolin o kwotę

50 000,00 zł

z tego:

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

50 000,00 zł

w rozdziale 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska

w tym:

w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

5 000,00 zł

z przeznaczeniem na zakup softstartów na przepompownię ścieków
w Zastaniu

w § 4270 - Zakup usług remontowych

25 000,00 zł

z przeznaczeniem na remont przepompowni ścieków U-1B w Wisełce

w § 6050/3 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

20 000,00 zł

z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa sygnalizacji
i monitoringu pracy przepompowni ścieków na odcinku od m. Wisełka do oczyszczalni ścieków w Wolinie”

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolina.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Ewa Halicka

Uzasadnienie:

Podjęcie powyższych zmian w budżecie podyktowane jest:

  1. koniecznością dostosowania klasyfikacji budżetowej do obowiązującej w zakresie dochodów,

  2. zmianą formy zakupu koparko - ładowarki dla potrzeb bieżącej działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wolinie z leasingu na kredyt długoterminowy. Kwota 50 000,00 zł planowana była pierwotnie jako I rata leasingu.

2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Konieczny 19-09-2007 12:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-09-2007
Ostatnia aktualizacja: - 19-09-2007 12:39