Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XVII/91/07 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 12 września 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na stosowanie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w stosunku do nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe lub przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę .


UCHWAŁA Nr XVII/91/07

RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE

z dnia 12 września 2007r

w sprawie wyrażenia zgody na stosowanie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w stosunku do nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe lub przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę .

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r, Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457. z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327) oraz art.4 ust.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości /Dz. U. Nr 175, poz.1459/ w związku z art.68 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz.2603 i Nr 281, poz.2782 oraz z 2005 r. Nr 130, poz.1087, 169, poz.1420 i Nr 175, poz.1459, z 2006 r. Nr 64, poz.456, Nr 104, poz.708, Nr 220, poz.1600 i 101, z 2007 r. Nr 69, poz.468/ Rada Miejska w Wolinie uchwala, co następuje :

§ 1.Wyraża się zgodę na stosowanie bonifikaty w wysokości 99 % od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w stosunku do nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę. Opłata za przekształcenie zostanie wniesiona jednorazowo.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXI /334/05 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 27 października 2005 r. / Dz.U.Nr 98 z dnia 14 grudnia 2005r/ w sprawie wyrażenia zgody na stosowanie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w stosunku do nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe lub przeznaczonych po tego rodzaju zabudowę.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolina.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicząca Rady

Ewa Halicka

Uzasadnienie:

Zgodnie z przepisami ustawy z 29 lipca 2005 r. osoby fizyczne będące w dniu wejścia w życie ustawy /ustawa weszła w życie 12.10.2005r/ użytkownikami wieczystymi nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe lub zabudowanych garażami albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę oraz nieruchomości rolnych mogą wystąpić z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności. Z żądaniem takim mogą wystąpić również osoby fizyczne i prawne będące właścicielami lokali, których udział w nieruchomości wspólnej obejmuje prawo użytkowania wieczystego i spółdzielnie mieszkaniowe będące właścicielami budynków mieszkalnych i garaży. Na mocy tej ustawy zostały uchylone wszystkie dotychczasowe przepisy w zakresie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Aktualnie obowiązujące przepisy stanowią, iż przekształcenie jest odpłatne a do ustalenia wysokości opłaty mają zastosowanie przepisy art. 67 ust. 1, art. 68 ust. 1, art. 69 oraz art. 70 ust. 2-4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Przepisy te stwarzają możliwość zastosowania bonifikaty od opłaty w stosunku do nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe lub przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę, za zgodą rady gminy lub opłata może być rozłożona na raty, na czas nie dłuższy niż 10 lat.

W chwili obecnej funkcjonuje uchwała Nr XXXI/334/05 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 27 października 2005 r. wyrażająca zgodę na stosowanie bonifikaty w wysokości 70% od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

W dniu 07.08.2007r Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Słowianin” w Świnoujściu złożyła wniosek w sprawie udzielenia bonifikaty w wysokości 99 % od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w stosunku do nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe w związku z ustanowieniem na rzecz członków Spółdzielni odrębnej własności lokali.

Podjęta uchwała będzie miała zastosowanie do osób fizycznych i prawnych posiadających nieruchomości w użytkowaniu wieczystym wykorzystywane na cele mieszkaniowe.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Konieczny 19-09-2007 12:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-09-2007
Ostatnia aktualizacja: - 19-09-2007 12:38