Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie nr 93/07 Burmistrza Wolina z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Wolin w 2007 r. i ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy i Miasta Wolin w 2007 r.


ZARZĄDZENIE NR 93/07

BURMISTRZA WOLINA

z dnia 29 czerwca 2007 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Wolin w 2007 r. i ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy i Miasta Wolin w 2007 r.

Na podstawie § 11 pkt 2 uchwały Nr VI/29/07 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia
27 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Wolin na 2007 r. zarządza się, co następuje:

§ 1.

Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy i Miasta Wolin o kwotę

410 883,12 zł

z tego:

w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo

34 195,71 zł

w tym:

w rozdziale 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

w § 6050/1 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

30 000,00 zł

w rozdziale 01095 - Pozostała działalność

w § 4430 - Różne opłaty i składki

4 195,71 zł

w dziale 600 - Transport i łączność

w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe

41 522,59 zł

w tym:

w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

3 522,59 zł

w § 4270 - Zakup usług remontowych

8 000,00 zł

w § 4300 - Zakup usług pozostałych

30 000,00 zł

w dziale 630 - Turystyka

w rozdziale 63095 - Pozostała działalność

34 135,70 zł

w tym:

w § 4300 - Zakup usług pozostałych

24 135,70 zł

w § 4410 - Podróże służbowe krajowe

10 000,00 zł

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

39 114,45 zł

w tym:

w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

38 012,48 zł

z tego:

w § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe

8 012,48 zł

w § 4300 - Zakup usług pozostałych

30 000,00 zł

w rozdziale 70095 - Pozostała działalność

w § 4300 - Zakup usług pozostałych

1 101,97 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

108 244,99 zł

w tym:

w rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie

w § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników

5 354,43 zł

w rozdziale 75022 - Rady gmin

w § 4410 - Podróże służbowe krajowe

959,55 zł

w rozdziale 75023 - Urzędy gmin

101 931,01 zł

z tego:

w § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników

55 000,00 zł

w § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne

7 642,79 zł

w § 4300 - Zakup usług pozostałych

20 000,00 zł

w § 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

6 090,00 zł

w § 4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

10 000,00 zł

w § 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

3 198,22 zł

w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

w rozdziale 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

991,83 zł

z tego:

w § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe

20,00 zł

w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

709,79 zł

w § 4300 - Zakup usług pozostałych

262,04 zł

w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

8 593,87 zł

w tym:

w rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne

w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

4 121,28 zł

w rozdziale 75414 - Obrona cywilna

w § 4300 - Zakup usług pozostałych

4 472,59 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

90 491,57 zł

w tym:

w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe

82 885,59 zł

z tego:

w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

841,86 zł

w § 4260 - Zakup energii

32 012,77 zł

w § 4270 - Zakup usług remontowych

15 000,00 zł

w § 4300 - Zakup usług pozostałych

35 030,96 zł

w rozdziale 80104 - Przedszkola

w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

81,36 zł

w rozdziale 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół

w § 4300 - Zakup usług pozostałych

320,62 zł

w rozdziale 80195 - Pozostała działalność

w § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

7 204,00 zł

w dziale 851 - Ochrona zdrowia

8 089,94 zł

w tym:

w rozdziale 85153 - Zwalczanie narkomanii

w § 4300 - Zakup usług pozostałych

1 601,00 zł

w rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

w § 4270 - Zakup usług remontowych

6 488,94 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

7 330,00 zł

w tym:

w rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

w § 4300 - Zakup usług pozostałych

1 400,00 zł

w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

w § 4300 - Zakup usług pozostałych

4 190,00 zł

w rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

1 740,00 zł

z tego:

w § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 340,00 zł

w § 4300 - Zakup usług pozostałych

400,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

22 028,97 zł

z tym:

w rozdziale 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

w § 4300 - Zakup usług pozostałych

70,00 zł

w rozdziale 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

w § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe

9 166,00 zł

w rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

w § 4300 - Zakup usług pozostałych

1 628,70 zł

w rozdziale 90095 - Pozostała działalność

w § 6610 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

11 164,27 zł

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

16 143,50 zł

w tym:

w rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

w § 4270 - Zakup usług remontowych

16 095,50 zł

w rozdziale 92195 - Pozostała działalność

w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

48,00 zł

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy i Miasta Wolin o kwotę

410 883,12 zł

z tego:

w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo

34 195,71 zł

w tym:

w rozdziale 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

w § 4270 - Zakup usług remontowych

30 000,00 zł

w rozdziale 01095 - Pozostała działalność

4 195,71 zł

z tego:

w § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 169,08 zł

w § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne

200,96 zł

w § 4120 - Składki na Fundusz Pracy

66,50 zł

w § 4260 - Zakup energii

170,43 zł

w § 4300 - Zakup usług pozostałych

1 219,67 zł

w § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

261,00 zł

w § 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

300,00 zł

w § 4740 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

523,70 zł

w § 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

284,37 zł

w dziale 600 - Transport i łączność

w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne

41 522,59 zł

w tym:

w § 4260 - Zakup energii

14,83 zł

w § 4270 - Zakup usług remontowych

12 763,25 zł

w § 4300 - Zakup usług pozostałych

25 572,51 zł

w § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

3 172,00 zł

w dziale 630 - Turystyka

w rozdziale 63095 - Pozostała działalność

34 135,70 zł

w tym:

w § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe

1 939,00 zł

w § 4430 - Różne opłaty i składki

3 780,60 zł

w § 6050/1 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

28 294,57 zł

w § 6050/3 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

121,53 zł

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

39 114,45 zł

w tym:

w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

38 012,48 zł

z tego:

w § 4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa

2 319,57 zł

w § 4580 - Pozostałe odsetki

71,00 zł

w § 6050/1 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

35 621,91 zł

w rozdziale 70095 - Pozostała działalność

w § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe

1 101,97 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

108 244,99 zł

w tym:

w rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie

5 354,43 zł

z tego:

w § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe

5 044,43 zł

w § 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

80,00 zł

w § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

230,00 zł

w rozdziale 75022 - Rady gmin

959,55 zł

z tego:

w § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe

301,00 zł

w § 4420 - Podróże służbowe zagraniczne

508,55 zł

w § 4430 - Różne opłaty i składki

150,00 zł

w rozdziale 75023 - Urzędy gmin

33 198,22 zł

z tego:

w § 4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

4 879,00 zł

w § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe

8 312,06 zł

w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

2 937,11 zł

w § 4260 - Zakup energii

12 050,63 zł

w § 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

4 993,84 zł

w § 4580 - Pozostałe odsetki

25,58 zł

w rozdziale 75095 - Pozostała działalność

68 732,79 zł

z tego:

w § 2900 - Wpłaty gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących

9 145,50 zł

w § 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

4 500,00 zł

w § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe

13 293,86 zł

w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

10 743,35 zł

w § 4300 - Zakup usług pozostałych

20 477,68 zł

w § 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

400,00 zł

w § 4410 - Podróże służbowe krajowe

12,00 zł

w § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

1 000,00 zł

w § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1 860,40 zł

w § 6060/1 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

7 300,00 zł

w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

w rozdziale 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

991,83 zł

z tego:

w § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne

42,98 zł

w § 4120 - Składki na Fundusz Pracy

6,13 zł

w § 4260 - Zakup energii

150,00 zł

w § 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

439,97 zł

w § 4410 - Podróże służbowe krajowe

132,32 zł

w § 4740 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

167,93 zł

w § 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

52,50 zł

w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

8 593,87 zł

w tym:

w rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne

4 121,28 zł

z tego:

w § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe

750,00 zł

w § 4270 - Zakup usług remontowych

666,32 zł

w § 4280 - Zakup usług zdrowotnych

1 950,00 zł

w § 4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet

678,02 zł

w § 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

76,94 zł

w rozdziale 75414 - Obrona cywilna

4 472,59 zł

z tego:

w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

1 292,59 zł

w § 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

3 180,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

90 491,57 zł

w tym:

w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe

87 796,59 zł

z tego:

w § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4 911,00 zł

w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

841,86 zł

w § 4300 - Zakup usług pozostałych

30,96 zł

w § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

11 271,40 zł

w § 6050/1 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

70 741,37 zł

w rozdziale 80104 - Przedszkola

w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

81,36 zł

w rozdziale 80110 - Gimnazja

w § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne

2 293,00 zł

w rozdziale 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół

w § 4300 - Zakup usług pozostałych

320,62 zł

w dziale 851 - Ochrona zdrowia

8 089,94 zł

w tym:

w rozdziale 85153 - Zwalczanie narkomanii

w § 4430 - Różne opłaty i składki

1 601,00 zł

w rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

6 488,94 zł

z tego:

w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

3 632,66 zł

w § 4260 - Zakup energii

656,86 zł

w § 4280 - Zakup usług zdrowotnych

240,00 zł

w § 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

39,97 zł

w § 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

219,45 zł

w § 4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

1 500,00 zł

w § 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

200,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

7 330,00 zł

w tym:

w rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1 400,00 zł

z tego:

w § 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

200,00 zł

w § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

1 200,00 zł

w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

4 190,00 zł

z tego:

w § 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

400,00 zł

w § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

400,00 zł

w § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

3 390,00 zł

w rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

1 740,00 zł

z tego:

w § 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

200,00 zł

w § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

1 340,00 zł

w § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

200,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

22 028,97 zł

z tym:

w rozdziale 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

w § 6050/5 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

70,00 zł

w rozdziale 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

9 166,00 zł

z tego:

w § 4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

1 049,20 zł

w § 6650 - Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

8 116,80 zł

w rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

w § 6050/2 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1 628,70 zł

w rozdziale 90095 - Pozostała działalność

11 164,27 zł

z tego:

w § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe

133,60 zł

w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

10 027,47 zł

w § 6650 - Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

1 003,20 zł

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

16 143,50 zł

w tym:

w rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

16 095,50 zł

z tego:

w § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne

180,50 zł

w § 4120 - Składki na Fundusz Pracy

9,80 zł

w § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe

1 050,01 zł

w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

14 066,14 zł

w § 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

0,90 zł

w § 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

241,15 zł

w § 4740 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

120,00 zł

w § 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

427,00 zł

w rozdziale 92195 - Pozostała działalność

w § 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

48,00 zł

§ 3. Ustala się układ wykonawczy budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

4

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Konieczny 07-08-2007 12:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-08-2007
Ostatnia aktualizacja: - 07-08-2007 12:21