Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie nr 86/07 Burmistrza Wolina z dnia 26 czerwca 2007r. zmieniające Zarządzenie nr 78/2003 Burmistrza Wolina z dnia 15 grudnia 2003 roku w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta w Wolinie.


ZARZĄDZENIE NR 86/07

Burmistrza Wolina

z dnia 26 czerwca 2007 roku

zmieniające Zarządzenie nr 78/2003 Burmistrza Wolina z dnia 15 grudnia 2003 roku w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta w Wolinie.

Na podstawie art.33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. nr 142, poz.1591; zm. Dz.U. z 2002r. nr 23, poz.220, nr 62, poz.558, nr 113, poz.984, nr 153 poz.1271, nr 214, poz.1806, z 2003r. nr 80, poz.717, nr 162, poz.1568, z 2004r. nr 102, poz.1055, nr 116, poz.1203, nr 167, poz.1759, z 2005r. nr 172, poz.1441, nr 175, poz.1457, z 2006r. nr 17, poz.128, nr 181, poz.1337, z 2007r. nr 48, poz.327) zarządza się co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu nr 78/2003 Burmistrza Wolina z dnia 15 grudnia 2003 roku w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta w Wolinie wprowadza się następujące zmiany:

 1. § 25 regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta w Wolinie otrzymuje brzmienie:

„§ 25 ust.1. Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy realizacja zadań wynikających z przepisów ustaw: Prawo o aktach stanu cywilnego, Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy, Ustawa o zmianie imion i nazwisk tj.

  1. sporządzanie aktów urodzeń, aktów małżeństw i aktów zgonu oraz sporządzanie odpisów z tych aktów,

  2. przyjmowanie oświadczeń o uznaniu dziecka, o nadaniu dziecku nieznanego ojca nazwiska męża matki, o zmianie imienia (imion) dziecka wpisanego do aktu w chwili jego sporządzenia,

  3. przyjmowanie zgłoszeń o urodzeniu dziecka,

  4. przyjmowanie w formie uroczystej oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński,

  5. wydawanie zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączają-cych zawarcie małżeństwa w celu zawarcia małżeństwa w Rzeczypospo-litej Polskiej w formie przewidzianej w art.1 § 2 i 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,

  6. przyjmowanie w/w zaświadczeń od jednostki organizacyjnej kościoła lub innego związku wyznaniowego, w której zawarto małżeństwo, stanowiącego podstawę sporządzenia aktu małżeństwa oraz sporządzenie aktu małżeństwa,

  7. wydawanie zaświadczenia o zdolności prawnej dla obywateli polskich do zawarcia małżeństwa za granicą,

  8. przyjmowanie oświadczeń małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa,

  9. wydawanie decyzji o odtworzeniu treści aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą oraz wpisywanie treści zagranicznych aktów stanu cywilnego, na podstawie wydanej decyzji, do polskich ksiąg stanu cywilnego,

  10. nanoszenie wzmianek marginesowych i przypisków w księgach stanu cywilnego oraz zawiadamianie innych urzędów stanu cywilnego o sporządzeniu aktów stanu cywilnego,

  11. wydawanie decyzji o sprostowaniu błędów pisarskich w aktach stanu cywilnego i uzupełnianie aktów stanu cywilnego,

  12. przyjmowanie wniosków w sprawach nadania medalu 50-lecia pożycia małżeńskiego oraz organizowanie uroczystej oprawy wręczenia medali,

  13. organizowanie uroczystości jubileuszowych związanych z setną (100) rocznicą urodzin,

  14. wydawanie zezwolenia na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego,

  15. przesyłanie miesięcznych sprawozdań do GUS dotyczących urodzeń, zawartych małżeństw i zgonów,

  16. prowadzenie akt zbiorczych i skorowidzów do ksiąg stanu cywilnego,

  17. przechowywanie ksiąg oraz akt zbiorczych prowadzonych przez USC od 1946 roku,

  18. wydawanie decyzji w zakresie zmiany imion i nazwisk.

 1. w § 25 ust.2 dodaje się punkt 3) o treści:

3) Pracą Urzędu Stanu Cywilnego kieruje Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, do którego obowiązków należy wykonywanie zadań zawartych w § 25 ust.1 niniejszego regulaminu organizacyjnego.

Obowiązki Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w czasie jego nieobecności wykonuje inny pracownik Urzędu Miasta powołany przez Radę Miejską jako Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.”

§ 2. Traci moc § 1 pkt 2 Zarządzenia nr 20/05 Burmistrza Wolina z dnia 06 maja 2005 roku zmieniające Zarządzenie nr 78/2003 Burmistrza Wolina z dnia 15 grudnia 2003 roku w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta w Wolinie.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy i Kierownikowi Urzędu Stanu Cywilnego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Konieczny 31-07-2007 13:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 31-07-2007
Ostatnia aktualizacja: - 31-07-2007 13:48