Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Kierownik Gminnego Biura Administracyjnego Szkół w Wolinie ogłasza nabór na stanowisko Zastępcy Kierownika ds. Ekonomicznych Gminnego Biura Administracyjnego Szkół w Wolinie


Kierownik

Gminnego Biura Administracyjnego Szkół w Wolinie

ogłasza

nabór na stanowisko

Zastępcy Kierownika ds. Ekonomicznych

Gminnego Biura Administracyjnego Szkół w Wolinie

 1. Wymiar czasu pracy: pełny etat

 2. Wymagania niezbędne:

 1. posiadanie obywatelstwa polskiego,

 2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 3. kandydat nie może być prawomocnie skazany za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe,

 4. kandydat nie może być prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne,

 5. posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku.

W zakresie wykształcenia kandydat powinien:

  • posiadać ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiadać co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,

  • Do ekonomicznych kierunków studiów zalicza się: ekonomię, finanse i bankowość, informatykę i ekonometrię, towaroznawstwo oraz zarządzanie i marketing.

wymagania dodatkowe:

  • znajomość przepisów o zamówieniach publicznych,

  • bardzo dobra umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych, w tym dobra znajomość programów finansowo-księgowych stosowanych w oświacie,

  • umiejętność pracy w zespole


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku Zastępcy Kierownika ds. Ekonomicznych.

Do podstawowego zakresu zadań wykonywanych należy m.in.:

 1. prowadzenie rachunkowości w Gminnym Biurze Administracyjnym Szkół w Wolinie dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzacym jest Gmina Wolin,

 2. opracowywanie projektów planów dochodów i wydatków budżetowych oraz środków specjalnych obsługiwanych placówek we współpracy z ich dyrektorami,

 3. opracowywanie wniosków w sprawie dokonywania zmian w planach wydatków obsługiwanych placówek według zaistniałych potrzeb,

 4. dokonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi ww. placówek,

 5. dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym ww. placówek,

 6. dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych ww. placówek,

 7. obsługa finansowo-księgowa ww. placówek, a w szczególności:

  • ewidencja syntetyczna i analityczna,

  • dodatkowa ewidencja syntetyki inwentarza i księgozbiorów obsługiwanych placówek,

  • ewidencja analityczna środków trwałych,

  • przecena i umarzanie środków trwałych,

  • uzgadnianie kont analitycznych z syntetyką.

  • Wymagania pożądane:

   1. udokumentowane uczestnictwo w formach doskonalających z zakresu finansowania oświaty,

   2. wiedza z zakresu pozyskiwania środków pozabudżetowych.

   1. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

   1. kserokopia nowego dowodu osobistego lub kserokopie trzech pierwszych stron dowodu osobistego,

   2. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

   3. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

   4. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

   5. kserokopie świadectw pracy,

   6. wypełniony kwestionariusz osobowy,

   7. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na ww. stanowisku.

   Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22.03.1999r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z późn.zm.).

   Z osobą zatrudnioną na wolnym stanowisku na czas określony z zastosowaniem ogłoszenia o naborze, może być zawarta kolejna umowa o pracę na czas nieokreślony bez konieczności ogłaszania nowego naboru na to stanowisko.

   Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Gminnego Biura Administracyjnego Szkół w Wolinie - w sekretariacie pokój nr 6 w godzinach od 800 do 1500 - z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Zastępcy Kierownika ds. Ekonomicznych Gminnego Biura Administracyjnego Szkół w Wolinie w terminie do dnia 19 czerwca 2007 r. (do 14 dni od dnia opublikowania w BIP).

   Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Gminnego Biura Administracyjnego Szkół w Wolinie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

   Zakwalifikowani kandydaci zostaną ocenieni na podstawie przedłożonych dokumentów.

   Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.wolin.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Gminnego Biura Administracyjnego Szkół w Wolinie.

   Dokumenty aplikacyjne odrzucone zostaną odesłane lub mogą być odbierane osobiście przez kandydatów.

   Rozstrzygnięcie naboru nastąpi w terminie do dnia 22 czerwca 2006r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Konieczny 06-06-2007 16:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-06-2007
Ostatnia aktualizacja: - 06-06-2007 16:00