Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała nr III/12/06 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie zasad przyznawania wysokości diet radnym Rady Miejskiej w Wolinie.


UCHWAŁA NR III/12/06

RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE

z dnia 22 grudnia 2006 r.

w sprawie zasad przyznawania wysokości diet radnym Rady Miejskiej w Wolinie.

Na podstawie art. 25 ust. 4, 6 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz.128) Rada Miejska w Wolinie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się diety radnym w formie ryczałtu miesięcznego za udział w prawomocnych sesjach Rady, w pracach komisji stałych i doraźnych Rady i innych pracach Rady.

2. Diety, o których mowa w ust. 1 wynoszą:

  1. dieta dla Przewodniczącego Rady w wysokości 1.290 zł,

  2. dieta dla Zastępcy Przewodniczącego Rady w wysokości 1.100 zł,

  3. dieta dla Przewodniczących komisji stałych Rady w wysokości 1.100 zł,

  4. dieta dla Radnych w wysokości 1.000 zł.

3. Diet, o których mowa w ust. 2 nie można łączyć.

§ 2. Diety ryczałtu miesięcznego wypłaca się na podstawie listy wypłat diet, sporządzonej przez Biuro Rady Miejskiej najpóźniej do 5 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni, podpisanej przez Przewodniczącego Rady i zatwierdzonej przez Burmistrza Wolina.

§ 3. Wysokość diet określonych w § 1 pkt 2 stosuje się od dnia 1 grudnia 2006r.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolina.

§ 5. Traci moc uchwała Nr III/26/2002 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 21 grudnia 2002r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnym Rady Miejskiej w Wolinie.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Jan Frankowski

Uzasadnienie:

  1. Na podstawie art. 25 ust. 4, 6, 8 ustawy o samorządzie gminnym do kompetencji Rady Miejskiej należy ustalenie zasad i wysokości diet radnym.

  1. Rada Miejska, ustalając wysokość diet radnym, wzięła pod uwagę funkcje pełnione przez radnego w Radzie Miejskiej.

  1. Uchwalona wysokość diet, przysługująca radnym nie przekracza w ciągu miesiąca łącznie 50% półtorakrotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz zmianie niektórych ustaw.

W świetle art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy budżetowej na rok 2006 (Dz.U z 2006r. Nr 35, poz. 244) kwota bazowa wynosi 1 726,74 zł.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Konieczny 09-01-2007 12:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-01-2007
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Konieczny 23-01-2007 08:53