Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała nr III/10/06 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych eksploatowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wolinie.


0x08 graphic
UCHWAŁA NR III/10/06

RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE

z dnia 22 grudnia 2006 r.

w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych eksploatowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wolinie.

Na podstawie art. 24 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz.858 ) uchwala się, co następuje :

§ 1. 1. Zatwierdza się taryfę opłat do stosowania przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wolinie za odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych eksploatowanych przez Zakład w wysokości:

1) odprowadzanie ścieków - 3,60 zł/1 m3 ,

2) stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców, którzy nie ponoszą opłaty abonamentowej z tytułu dostarczanej przez Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Wolinie wody - 2,70 zł/wodomierz/miesiąc.

2. Dla użytkowników: lokali mieszkalnych, obiektów przemysłowych i poza przemysłowych dla dostawców ustala się dopłatę z budżetu Gminy w wysokości 0,79 zł za odprowadzenie 1m3 ścieków do urządzeń kanalizacyjnych opisanych w § 1 ust.1 pkt 1 niniejszej uchwały.

3. Do cen i dopłat określonych w ust.1 i 2 dolicza się podatek od towarów
i usług VAT w wysokości określonej odrębnymi przepisami.

§ 2. Taryfy obowiązują w okresie od dnia 01.02.2007 r. do dnia 31.01.2008 r.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Wolina i Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wolinie.

§ 4. Traci moc uchwała XXXIII/356/05 Rady miejskiej w Wolinie z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych eksploatowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Wolinie.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2007 r. i zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie.

Przewodniczący Rady

Jan Frankowski

UZASADNIENIE

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków w art.24 ust. 1 i 5 zobowiązuje rady gmin do zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Wnioskiem z dnia 22.11.2006 r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wolinie zaproponował taryfę opłat za odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych będących w jego eksploatacji, w wysokości 4,39 za 1 m3 odprowadzonych ścieków.

W 2006 r. mieszkańcy Gminy Wolin w dalszym ciągu będą płacić jednolitą taryfę w wysokości 3,60 zł za 1m3 oczyszczania ścieków + należny podatek VAT. Taryfa obowiązująca w 2006 r. została zwaloryzowana o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za IV kwartał 2005 r. i III kwartały 2006 r. w wysokości 1,3%.

Największy wpływ na kształtowanie taryfy wywiera niedociążenie działających systemów kanalizacyjnych. Przy małym obciążeniu urządzeń kanalizacyjnych występują duże koszty stałe, stąd też istnieje pilna potrzeba przystąpienia do realizacji inwestycji mających na celu rozbudowę istniejących systemów.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Konieczny 09-01-2007 12:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-01-2007
Ostatnia aktualizacja: - 09-01-2007 12:49