Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr uchwał VIII kadencji

R E J E S T R   U C H W A Ł 

VIII   K A D E N C J I    R A D Y    M I E J S K I E J   W   W O L I N I E 

Lp.

Data ustanowienia

Nr uchwały

Przedmiot uchwały

1.

23.11.2018 r.

I/1/18

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wolinie

2.

23.11.2018 r.

I/2/18

w    sprawie    wyboru    Wiceprzewodniczącego     Rady

Miejskiej w Wolinie

3.

4.12.2018 r.

II/3/18

w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wolinie

4.

4.12.2018 r.

II/4/18

w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wolinie

5.

4.12.2018 r.

II/5/18

w sprawie powołania Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa Rady Miejskiej w Wolinie, określenia jej

zakresu działania i składu osobowego

6.

4.12.2018 r.

II/6/18

w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Społecznych i Organizacyjnych Rady Miejskiej

w Wolinie, określenia jej zakresu działania i składu osobowego

7.

4.12.2018 r.

II/7/18

w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

8.

4.12.2018 r.

II/8/18

w sprawie wyboru i oddelegowania przedstawicieli Rady Miejskiej w Wolinie do składu Zgromadzenia

Związku Gmin Wyspy Wolin

9.

4.12.2018 r.

II/9/18

w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Wolin do Zgromadzenia Celowego Związku Gmin R-XXI

10.

4.12.2018 r.

II/10/18

w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Wolina

11.

4.12.2018 r.

II/11/18

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok

12.

4.12.2018 r.

II/12/18

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

13.

4.12.2018 r.

II/13/18

w sprawie opłaty targowej

14.

20.12.2018 r.

III/14/18

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wolin na 2019 r.

15.

20.12.2018 r.

III/15/18

w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wolin na lata 2019 – 2033

16.

20.12.2018 r.

III/16/18

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 7, położonego przy ulicy Henryka

Sienkiewicza 8 w Wolinie

17.

20.12.2018 r.

III/17/18

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w części działki Nr 70/21

o pow. 353 m² w obrębie 4 Wolin

18.

20.12.2018 r.

III/18/18

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie 2 Wolin w działce Nr 72 o pow. 1,3708 ha

19.

20.12.2018 r.

III/19/18

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki Nr 251/34 o pow. 61 m² położonej w obrębie 4 Wolin

20.

20.12.2018 r.

III/20/18

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w części działki Nr 245/4

o pow. 48 m² w obrębie 3 Wolin

21.

20.12.2018 r.

III/21/18

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w części działki Nr 70/24

o pow. 780 m² w obrębie 4 Wolin

22.

20.12.2018 r.

III/22/18

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie Dargobądz w działce nr 317/1 o pow. 0,2829 ha

23.

20.12.2018 r.

III/23/18

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie Warnowo, w działce

Nr 14/1 o pow. 0,65 ha

24.

20.12.2018 r. 

III/24/18

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie Kołczewo,

składającej się z działki Nr 196/5 o pow. 800 m²

25.

20.12.2018 r. 

III/25/18

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie Kołczewo w działce

nr 132 o pow. 0,5544 ha oraz w działce nr 133 o pow. 0,5270 ha

26.

20.12.2018 r. 

III/26/18

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie Wisełka,

składającej się z części działki Nr 90/9 o pow. 10 m²

27.

20.12.2018 r. 

III/27/18

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w części działki Nr 1/63

o pow. 120 m² w obrębie 6 Wolin

28.

20.12.2018 r. 

III/28/18

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w działce nr 99/6 o pow. 280 m² w obrębie 3 Wolin

29.

20.12.2018 r. 

III/29/18

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie 6 Wolin, składającej

się z części działki Nr 27 o pow. 1 080 m²

30.

20.12.2018 r. 

III/30/18

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w części działki Nr 164/10

o pow. 110 m² w obrębie 3 Wolin

31.

20.12.2018 r.

III/31/18

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie 5 Wolin w działce

Nr 67/4 o pow. 1,2183 ha

32.

20.12.2018 r.

III/32/18

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie Ładzin, składającej

się z części działki Nr 166/1 o pow. 550 m²

33.

20.12.2018 r.

III/33/18

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości składającej się z części działki nr 33/9

o pow. 21 m², części działki nr 33/10 o pow. 21 m², działki nr 33/11 o pow. 23 m², części działki nr 33/13

o pow. 20,60 m², części działki nr 33/14 o pow. 21,40 m², części działki nr 33/15 o pow. 21,60 m², działki nr

33/16 o pow. 51 m² oraz części działki nr 33/21 o pow. 261 m², położonej w obrębie 4 Wolin

34.

20.12.2018 r.

III/34/18

w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej

i Mieszkaniowej w Wolinie na utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami w 2019 roku

35.

20.12.2018 r.

III/35/18

w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

w Wolinie na utrzymanie komunalnych zasobów lokalowych w 2019 r.

36.

20.12.2018 r.

III/36/18

w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

w Wolinie na utrzymanie cmentarzy komunalnych w 2019 roku

37.

20.12.2018 r.

III/37/18

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wolin w 2018 r.

38.

20.12.2018 r.

III/38/18

zmieniająca uchwałę Nr XLIV/559/17 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie

uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wolin na lata 2018 – 2033

39.

20.12.2018 r.

III/39/18

w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018

40.

20.12.2018 r.

III/40/18

w sprawie wprowadzenia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy

w Rodzinie w gminie Wolin na lata 2019-2023

41.

20.12.2018 r.

III/41/18

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego

rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

42.

20.12.2018 r.

III/42/18

w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, pomoc rzeczową

w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek

w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023

43.

20.12.2018 r.

III/43/18

w sprawie uchwalenia gminnego wieloletniego programu osłonowego „Posiłek dla dzieci i młodzieży” na

lata 2019 – 2023

44.

20.12.2018 r.

III/44/18

w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2019 rok

45.

25.01.2019 r.

IV/45/19

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wolin w 2019 r.

46.

25.01.2019 r.

IV/46/19

zmieniająca uchwałę Nr III/15/18 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie

uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wolin na lata 2019 – 2033

47.

25.01.2019 r.

IV/47/19

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w części działki nr 700/2

o pow. 70 m² w obrębie Kołczewo

48.

25.01.2019 r.

IV/48/19

w sprawie przekazania na rzecz sołectwa Zastań do nieodpłatnego korzystania lokalu świetlicy wiejskiej

o pow. 32,90 m² z przynależnymi częściami wspólnymi nieruchomości, stanowiącej działkę nr 88 o pow.

0,21 ha, położonego w Zastaniu 13

49.

25.01.2019 r.

IV/49/19

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia taryfy opłat portowych w porcie morskim w Wolinie

50.

25.01.2019 r.

IV/50/19

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola, do oddziałów przedszkolnych

w szkołach podstawowych oraz punktów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których Gmina Wolin jest organem prowadzącym

51.

25.01.2019 r.

IV/51/19

zmieniająca uchwałę w sprawie gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy

Wolin na lata 2017 – 2021

52.

25.01.2019 r.

IV/52/19

zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Wolin do Lokalnej Grupy Działania "Partnerstwo

w rozwoju", z siedzibą w Wolinie

53.

25.01.2019 r.

IV/53/19

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu w formie dotacji

celowej

54.

25.01.2019 r.

IV/54/19

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa Rady Miejskiej

w Wolinie, określenia jej zakresu działania i składu osobowego

55.

25.01.2019 r.

IV/55/19

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Społecznych i Organizacyjnych Rady Miejskiej w Wolinie, określenia jej zakresu działania i składu osobowego

56.

25.01.2019 r.

IV/56/19

w sprawie odwołania skarbnika gminy

57.

25.01.2019 r.

IV/57/19

w sprawie powołania skarbnika gminy

58.

26.02.2019 r.

V/58/19

w sprawie zaopiniowania projektu zarządzenia Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie zmieniającego

zarządzenie w sprawie określenia granic pasa technicznego na terenie gminy Wolin

59.

26.02.2019 r.

V/59/19

w sprawie uzgodnienia projektu zarządzenia Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie zmieniającego

zarządzenie w sprawie określenia granic pasa ochronnego na terenie gminy Wolin

60.

26.02.2019 r.

V/60/19

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie Wisełka w działce nr 149/1 o pow. 1327 m² oraz w działce nr 149/2 o pow. 1034 m²

61.

26.02.2019 r.

V/61/19

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 3, położonego przy ulicy Marii

Konopnickiej 5 w Wolinie

62.

26.02.2019 r.

V/62/19

w sprawie przejęcia mienia Skarbu Państwa do zasobów mienia komunalnego, obejmującego działki nr: 45, 46, 63, położone w obrębie geodezyjnym Gogolice

63.

26.02.2019 r.

V/63/19

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wolin w 2019 r.

64.

26.02.2019 r.

V/64/19

w sprawie przyjęcia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

gminy Wolin”

65.

26.02.2019 r.

V/65/19

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin dla terenów położonych w obrębach ewidencyjnych Zagórze i Skoszewo

66.

26.02.2019 r.

V/66/19

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy

Wolin dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Zastań

67.

26.03.2019 r.

VI/67/19

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w części działki Nr 12 o pow.

1 m², w obrębie 4 Wolin

68.

26.03.2019 r.

VI/68/19

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości niezabudowanej położonej w działce

Nr 282/2 o pow. 144 m² w obrębie 3 Wolin

69.

26.03.2019 r.

VI/69/19

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie Domysłów w działce Nr 178 o pow. 1,41 ha

70.

26.03.2019 r.

VI/70/19

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie Sierosław

składającej się z działki nr 92/1 o pow. 0,70 ha

71.

26.03.2019 r.

VI/71/19

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie Kołczewo w działce

nr 149 o pow. 0,8911 ha

72.

26.03.2019 r.

VI/72/19

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości niezabudowanej położonej w części

działki Nr 2/9 o pow. 120 m² w obrębie 3 Wolin

73.

26.03.2019 r.

VI/73/19

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości o pow. łącznej 2,0708 ha, położonej

w obrębie 5 Wolin, składającej się z działek nr 57/1, nr 57/3, nr 57/4 i części działki Nr 58

74.

26.03.2019 r.

VI/74/19

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie 3 Wolin

w działce nr 58/50 o pow. 719 m²

75.

26.03.2019 r.

VI/75/19

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie 5 Wolin w części

działki Nr 39/12 o pow. 0,30 ha

76.

26.03.2019 r.

VI/76/19

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części działki nr 47/19 o powierzchni 0,0084 ha, położonej przy ulicy Zamkowej w Wolinie

77.

26.03.2019 r.

VI/77/19

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 1, położonego przy ulicy Niedamira

8 w Wolinie

78.

26.03.2019 r.

VI/78/19

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy

Wolin dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Sierosław

79.

26.03.2019 r.

VI/79/19

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Zastań

80.

26.03.2019 r.

VI/80/19

zmieniająca uchwałę w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów

alkoholowych na 2019 rok

81.

26.03.2019 r.

VI/81/19

w sprawie nadania nazwy urzędowej nowopowstałej ulicy w Wisełce

82.

26.03.2019 r.

VI/82/19

w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wolin w 2019 r.

83.

26.03.2019 r.

VI/83/19

w sprawie skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolinie

84.

26.03.2019 r.

VI/84/19

zmieniająca uchwałę nr II/13/18 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 4 grudnia 2018r. w sprawie opłaty targowej

85.

26.03.2019 r.

VI/85/19

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wolin w 2019 r.

86.

18.04.2019 r.

VII/86/19

w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Wolinie na 2019 r.

87.

18.04.2019 r.

VII/87/19

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności działki nr 343/2, położonej w obrębie ewidencyjnym Kołczewo 1

88.

18.04.2019 r.

VII/88/19

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 2, położonego w budynku nr 16 w Mokrzycy Małej

89.

18.04.2019 r.

VII/89/19

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności działki nr 56/42, położonej w obrębie ewidencyjnym 0003 Wolin

90.

18.04.2019 r.

VII/90/19

w sprawie przejęcia mienia Skarbu Państwa do zasobów mienia komunalnego, obejmującego działki nr: 141, 147, 159, 160 położone w obrębie geodezyjnym Darzowice

91.

18.04.2019 r.

VII/91/19

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania gminy Wolin dla terenu

położonego w obrębie ewidencyjnym Zastań

92.

18.04.2019 r.

VII/92/19

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wolin w 2019 r.

93.

18.04.2019 r.

VII/93/19

w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzeń za inkaso

94.

18.04.2019 r.

VII/94/19

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

w Wolinie

95.

14.05.2019 r.

VIII/95/19

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości i zasad przysługujących radnym diet oraz zwrotu

kosztów podróży służbowych

96.

14.05.2019 r.

VIII/96/19

zmieniająca uchwałę Nr LVI/732/18 z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonych w obrębie Kołczewo w działkach nr 204/26 o pow. 5,9066 ha i nr 852/2 o pow. 2,8606 ha

97.

14.05.2019 r.

VIII/97/19

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wolin w 2019 r.

98.

14.05.2019 r.

VIII/98/19

w sprawie likwidacji samorządowej jednostki organizacyjnej gminy Ośrodek Sportu i Rekreacji

w Wolinie

99.

14.06.2019 r.

IX/99/19

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Dargobądz w działce nr 267/3 o pow. 758 m²

100.

14.06.2019 r.

IX/100/19

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonych w obrębie Domysłów

w działkach Nr 14/2 o pow. 2,12 ha i Nr 17/3 o pow. 1,25 ha

101.

14.06.2019 r.

IX/101/19

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie 3 Wolin,

w działkach nr 164/35 o pow. 1014 m², nr 164/36 o pow. 1008 m², nr 164/37 o pow. 902 m², nr 164/38

o pow. 1118 m², nr 164/39 o pow. 799 m², nr 164/40 o pow. 778 m², nr 164/42 o pow. 1021 m² oraz nr

164/43 o pow. 1154 m²

102.

14.06.2019 r.

IX/102/19

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 2, położonego w budynku nr 1 w Jagniątkowie

103.

14.06.2019 r.

IX/103/19

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wolin dla części obrębów Recław, Piaski, Mierzęcin, Troszyn, Troszynek, Dobropole, Ostromice i Strzegowo

104.

14.06.2019 r.

IX/104/19

w sprawie powołania Zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników

105.

14.06.2019 r.

IX/105/19

w sprawie zmiany nazwy instytucji kultury - Ośrodka Kultury Gminy Wolin i nadania instytucji nowego

Statutu

106.

14.06.2019 r.

IX/106/19

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wolin w 2019 r.

107.

28.06.2019 r.

X/107/19

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Wolina wotum zaufania

108.

28.06.2019 r.

X/108/19

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Wolin za 2018 r. oraz sprawozdania

z wykonania budżetu Gminy Wolin za 2018 r.

109.

28.06.2019 r.

X/109/19

w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Wolin za rok 2018

110.

28.06.2019 r.

X/110/19

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru i oddelegowania przedstawicieli Rady Miejskiej w Wolinie do składu Zgromadzenia Związku Gmin Wyspy Wolin

111.

08.08.2019 r.

XI/111/19

w sprawie przejęcia mienia Skarbu Państwa do zasobów mienia komunalnego, obejmującego działkę nr: 342 położoną w obrębie geodezyjnym Warnowo

112.

08.08.2019 r.

XI/112/19

w sprawie przekazania na rzecz sołectwa Piaski Wielkie do nieodpłatnego korzystania nieruchomości

niezabudowanej, oznaczonej jako działka nr 6/33 o pow.0,0965 ha, położonej w Piaskach Wielkich

113.

08.08.2019 r.

XI/113/19

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie 3 Wolin w działce nr 37/1 o pow. 63 m²

114.

08.08.2019 r.

XI/114/19

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności

działki nr 56/52, położonej w obrębie ewidencyjnym 0003 Wolin

115.

08.08.2019 r.

XI/115/19

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 1, położonego w budynku nr 14 w Draminie

116.

08.08.2019 r.

XI/116/19

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności

działek nr 56/50 i 56/62, położonych w obrębie ewidencyjnym 0003 Wolin

117.

08.08.2019 r.

XI/117/19

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie pomieszczenia o powierzchni 2,60 m², położonego w budynku nr 18 przy ul. Wojska Polskiego w Wolinie

118.

08.08.2019 r.

XI/118/19

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

gminy Wolin obejmującego teren w obrębie ewidencyjnym Darzowice

119.

08.08.2019 r.

XI/119/19

w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wolin

120.

08.08.2019 r.

XI/120/19

w sprawie przejęcia mienia Skarbu Państwa do zasobów mienia komunalnego, obejmującego działki nr: 112/3,119/2 położone w obrębie ewidencyjnym 0003 Domysłów

121.

08.08.2019 r.

XI/121/19

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 6 położonego przy ulicy Zamkowej

4 w Wolinie

122.

08.08.2019 r.

XI/122/19

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 194/2 o powierzchni 0,0102 ha, położonej w obrębie

ewidencyjnym 0003 Wolin”

123.

08.08.2019 r.

XI/123/19

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wolin w 2019 r.

124.

 

 

 

125.

08.08.2019 r.

XI/125/19

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez

Gminę Wolin oraz określenie granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku

126.

08.08.2019 r.

XI/126/19

w sprawie zmiany uchwały Nr LII/501/09 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 29 września 2009 roku, w sprawie ustalenia planu sieci oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych

prowadzonych przez Gminę Wolin od dnia 1 września 2019 roku

127.

8.08.2019 r.

XI/127/19

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Wolina

128.

13.08.2019 r.

XII//128/19

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wolin w 2019 r.

129.

28.08.2019 r.

XIII/129/19

w sprawie zaopiniowania projektu granicy przystani morskiej w Wolinie

130.

28.08.2019 r.

XIII/130/19

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wolin w 2019 r.

131.

17.09.2019 r.

XIV/131/19

w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki Gminy Wolin pod firmą Przystań Morska Wolin spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wolinie

132.

30.09.2019 r.

XV/132/19

zmieniająca uchwałę w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2019 rok

133.

30.09.2019 r.

XV/133/19

w sprawie zmiany uchwały w sprawie pierwszeństwa w nabywaniu lokali mieszkalnych i użytkowych,

zasad ich sprzedaży oraz wyrażenia zgody na stosowanie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych

134.

30.09.2019 r.

XV/134/19

w sprawie powierzenia Burmistrzowi Wolina uprawnień do ustalania wysokości cen i opłat za

korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej o charakterze sportowym

i rekreacyjno-turystycznym oraz za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej świadczone

w tych obiektach

135.

30.09.2019 r.

XV/135/19

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wolin w 2019 r.

136.

30.09.2019 r.

XV/136/19

zmieniająca uchwałę Nr III/15/18 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wolin na lata 2019 – 2033

137.

30.09.2019 r.

XV/137/19

w sprawie zaliczenia dróg na terenie Gminy Wolin do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu

138.

30.09.2019 r.

XV/138/19

w sprawie zaliczenia dróg na terenie Gminy Wolin do kategorii dróg gminnych

139.

15.10.2019 r.

XVI/139/19

w sprawie likwidacji Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wolinie w celu zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

140.

15.10.2019 r.

XVI/140/19

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wolin w 2019 r.

141.

15.10.2019 r.

XVI/141/19

zmieniająca uchwałę Nr III/15/18 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie

uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wolin na lata 2019 – 2033

142.

15.10.2019 r.

XVI/142/19

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Wisełka

143.

30.10.2019 r.

XVII/143/19

w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/242/16 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi

z nieruchomości położonych na terenie gminy Wolin oraz ustalenia stawki tej opłaty

144.

30.10.2019 r.

XVII/144/19

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wolin w 2019 r.

145.

30.10.2019 r.

XVII/145/19

zmieniająca uchwałę Nr III/15/18 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wolin na lata 2019 – 2033

146.

30.10.2019 r.

XVII/146/19

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w części działki nr 24/31

o pow. 46 m2 w obrębie 3 Wolin

147.

30.10.2019 r.

XVII/147/19

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie 2 Wolin składającej się z działki nr 11 o pow. 0,4239 ha

148.

30.10.2019 r.

XVII/148/19

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie Dobropole składającej się z działki nr 52 o pow. 0,98 ha

149.

30.10.2019 r.

XVII/149/19

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie Skoszewo składającej się z działki nr 122 o pow. 0,3498 ha

150.

30.10.2019 r.

XVII/150/19

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie Ostromice składającej się z działki nr 103 o pow. 0,31 ha

151.

30.10.2019 r.

XVII/151/19

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie Kołczewo w działce

nr 144/1 o pow. 0,1473 ha oraz działki nr 144/2 o pow. 0,2015 ha

152.

30.10.2019 r.

XVII/152/19

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w części działki Nr 1/62 o pow.

2.742 m2 w obrębie 6 Wolin

153.

30.10.2019 r.

XVII/153/19

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonych w obrębie 5 Wolin w działce nr 67/3 o pow. 0,8905 ha, działce nr 73/1 o pow. 0,8692 ha, działce nr 72/1 o pow. 1,6182 ha

154.

30.10.2019 r.

XVII/154/19

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie działki nr 73 o pow. 0,3584 ha położonej w obrębie Wisełka

155.

30.10.2019 r.

XVII/155/19

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie Kołczewo w części

działki nr 163 o pow. 5,8699 ha

156.

30.10.2019 r.

XVII/156/19

w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę lokalu użytkowego nr 8 położonego w budynku nr 5 przy ulicy

Zamkowej w Wolinie

157.

30.10.2019 r.

XVII/157/19

w sprawie przekazania na rzecz sołectwa Płocin do nieodpłatnego korzystania nieruchomości

niezabudowanej, oznaczonej jako działka nr 95 o pow. 0,0925ha, położonej w Płocinie

158.

30.10.2019 r.

XVII/158/19

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego

w obrębie geodezyjnym Gogolice

159.

30.10.2019 r.

XVII/159/19

w sprawie zaopiniowania projektu Zarządzenia Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie

zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia granic pasa technicznego na terenie gminy Wolin

160.

30.10.2019 r.

XVII/160/19

w sprawie zatwierdzenia aktu o utworzeniu instytucji kultury dla Gminnego Centrum Kultury, Sportu,

Turystyki i Rekreacji

161.

30.10.2019 r.

XVII/161/19

w sprawie ustalenia planu sieci oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz w Przedszkolu Miejskim z Oddziałem Żłobkowym w Wolinie, prowadzonych przez Gminę Wolin

162.

28.11.2019 r.

XVIII/162/19

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wolin w 2019 r.

163.

28.11.2019 r.

XVIII/163/19

zmieniająca uchwałę Nr III/15/18 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wolin na lata 2019 – 2033

164.

28.11.2019 r.

XVIII/164/19

w sprawie emisji obligacji Gminy Wolin oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

165.

28.11.2019 r.

XVIII/165/19

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok

166.

28.11.2019 r.

XVIII/166/19

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Żółwino,

w działce nr 13/18 o pow. 885 m²

167.

28.11.2019 r.

XVIII/167/19

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działki nr 21/11 i 21/17 z obrębu ewidencyjnego 0002 Wolin

168.

28.11.2019 r.

XVIII/168/19

w sprawie zmiany uchwały w sprawie pierwszeństwa w nabywaniu lokali mieszkalnych i użytkowych, zasad ich sprzedaży oraz wyrażenia zgody na stosowanie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych

169.

26.11.2019 r.

XVIII/169/19

w sprawie programu współpracy Gminy Wolin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok

170.

28.11.2019 r.

XVIII/170/19

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla linii elektroenergetycznej 220kV

Morzyczyn - Recław

171.

28.11.2019 r.

XVIII/171/19

w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze

i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób

z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od

opłat i trybu ich pobierania przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolinie

172.

28.11.2019 r.

XVIII/172/19

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów

173.

19.12.2019 r.

XIX/173/19

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wolin na 2020 r.

174.

19.12.2019 r.

XIX/174/19

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolin na lata 2020-2033

175.

19.12.2019 r.

XIX/175/19

zmieniająca uchwałę w sprawie gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy

Wolin na lata 2017 – 2021

176.

19.12.2019 r.

XIX/176/19

w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2020 rok

177.

19.12.2019 r.

XIX/177/19

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Wolin, w roku szkolnym 2019/2020

178.

19.12.2019 r.

XIX/178/19

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wolin w 2019 r.

179.

19.12.2019 r.

XIX/179/19

zmieniająca uchwałę Nr III/15/18 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie

uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wolin na lata 2019 – 2033

180.

19.12.2019 r.

XIX/180/19

w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019

181.

31.01.2020 r.

XX/181/20

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako

działka nr 58/33 z obrębu ewidencyjnego 0003 Wolin.

182.

31.01.2020 r.

XX/182/20

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości w Domysłowie: części działki nr 17/3 na części

działki nr 17/4

183.

31.01.2020 r.

XX/183/20

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części działki nr 16 o powierzchni 0,0071 ha, położonej w Wisełce

184.

31.01.2020 r.

XX/184/20

w sprawie powierzenia spółce Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością z siedzibą w Wolinie zadań własnych gminy Wolin

185.

31.01.2020 r.

XX/185/20

w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

186.

31.01.2020 r.

XX/186/20

w sprawie zmian w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019

187.

31.01.2020 r.

XX/187/20

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wolin w 2020 r.

188.

31.01.2020 r.

XX/188/20

zmieniająca uchwałę Nr XIX/174/19 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolin na lata 2020-2033

189.

31.01.2020 r.

XX/189/20

w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Wolin na lata 2020 – 2022

190.

31.01.2020 r.

XX/190/20

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt

w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Wolin

191.

31.01.2020 r.

XX/191/20

w sprawie likwidacji filii Biblioteki Publicznej Gminy Wolin w Dargobądzu

192.

31.01.2020 r.

XX/192/20

o zmianie uchwały nr XXV/249/12 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie

określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania, oraz rodzajów i wysokości

stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe

193.

31.01.2020 r.

XX/193/20

w sprawie zmiany statutu Gminnego Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji

194.

10.02.2020 r.

XXI/194/20

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wolin w 2020 r.

195.

10.02.2020 r.

XXI/195/20

zmieniająca uchwałę Nr XIX/174/19 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolin na lata 2020-2033

196.

10.02.2020 r.

XXI/196/20

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola, do oddziałów przedszkolnych

w szkołach podstawowych oraz punktów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których

Gmina Wolin jest organem prowadzącym

197.

25.02.2020 r.

XXII/197/20

w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza Wolina

198.

04.03.2020 r.

XXIII/198/20

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wolin w 2020 r.

199.

04.03.2020 r.

XXIII/199/20

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego działek nr 64 o pow. 591 m² oraz nr 66 o pow. 1375 m², położonych w obrębie ewidencyjnym Wolin 4

200.

04.03.2020 r.

XXIII/200/20

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału ½ w lokalu mieszkalnym nr 3, położonym w budynku nr

10 w Mierzęcinie, wraz z udziałem 5617/43860 w nieruchomości wspólnej

201.

04.03.2020 r.

XXIII/201/20

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie drogi – ulicy Księżnej Zofii w Wolinie, oznaczonej jako działka nr 239/7 o powierzchni 0,2232 ha

202.

04.03.2020 r.

XXIII/202/20

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie Wisełka składającej

się z części działki nr 159 o pow. 70 m2 i części działki nr 235/18 o pow. 218 m2

203.

04.03.2020 r.

XXIII/203/20

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w działce nr 277/1 o pow.

156 m², w obrębie 3 Wolin

204.

04.03.2020 r.

XXIII/204/20

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie 3 Wolin, składającej się z części działki nr 57/9 o pow. 262 m² oraz części działki nr 57/10 o pow. 32 m²

205.

04.03.2020 r.

XXIII/205/20

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w działce nr 286/13 o pow.

194 m², w obrębie 3 Wolin

 

206.

04.03.2020 r.

XXIII/206/20

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem komina w obiekcie byłej ciepłowni, zlokalizowanego

w Wolinie przy ulicy Mickiewicza 14 na działce nr 70/2 w obrębie

5 Wolin wraz z niezbędnym terenem do zainstalowania urządzeń stacji bazowych telefonii

komórkowych, sieci telekomunikacyjnych i anten radiowych

207.

04.03.2020 r.

XXIII/207/20

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w części działki nr 57/1 o pow.

348,6 m² oraz części działki nr 57/8 o pow. 92 m² w obrębie Sierosław

208.

04.03.2020 r.

XXIII/208/20

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w części działki nr 33/1 o pow. 0,96 ha,

położonej w obrębie Sierosław

209.

04.03.2020 r.

XXIII/209/20

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie ewidencyjnym Sierosław, oznaczonych jako działki: nr 57/10 o pow. 1300 m², nr 57/11 o pow. 1328 m², nr 57/12 o pow. 1406 m², nr 57/14 o pow. 1310 m², nr 57/15 o pow. 1327 m², nr 57/16 o pow. 1350 m²

210.

04.03.2020 r.

XXIII/210/20

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie 4 Wolin, składającej

się z działki nr 236/17 o pow. 298 m2

211.

04.03.2020 r.

XXIII/211/20

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie 3 Wolin, składającej się z części działki nr 151/17 o pow. 37 m²

212.

04.03.2020 r.

XXIII/212/20

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w działce Nr 213/24 o pow. 171 m² w obrębie 4 Wolin

213.

04.03.2020 r.

XXIII/213/20

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w części działki nr 164/10 o pow. 45 m² w obrębie 3 Wolin

214.

04.03.2020 r.

XXIII/214/20

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w części działki nr 9/2 o pow.

10 m² w obrębie 3 Wolin

215.

04.03.2020 r.

XXIII/215/16

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w działce nr 213/25 o pow. 175 m² w obrębie 4 Wolin

216.

04.03.2020 r.

XXIII/216/20

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w działce Nr 24/14 o pow. 204 m² w obrębie 3 Wolin

217.

04.03.2020 r.

XXIII/217/20

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w części działki nr 124/1 o pow. 10 m², w obrębie 3 Wolin

218.

04.03.2020 r.

XXIII/218/20

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie 3 Wolin, składającej się z działki nr 24/21 o pow. 630 m²

219.

04.03.2020 r.

XXIII/219/20

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w działce nr 236/22 o pow. 150 m² w obrębie 4 Wolin

220.

04.03.2020 r.

XXIII/220/20

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w działce nr 236/21 o pow. 212 m² w obrębie 4 Wolin

221.

04.03.2020 r.

XXIII/221/20

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie 4 Wolin, składającej się z działki nr 61/36 o pow. 108 m²

222.

04.03.2020 r.

XXIII/222/20

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w działce nr 76 o pow. 280 m² w obrębie 4 Wolin

223.

04.03.2020 r.

XXIII/223/20

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości składającej się z części działki Nr 218/4

o pow. 21 m² położonej w obrębie 3 Wolin

224.

04.03.2020 r.

XXIII/224/20

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w działce Nr 39/11 o pow. 500 m², w obrębie 5 Wolin

225.

04.03.2020 r.

XXIII/225/20

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie 4 Wolin, składającej

się z części działki nr 70/24 o pow. 1178 m²

226.

04.03.2020 r.

XXIII/226/20

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w części działki nr 70/24 o pow. 90 m², w obrębie 4 Wolin

227.

04.03.2020 r.

XXIII/227/20

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie 4 Wolin, składającej się z części działki nr 47/17 o pow. 690 m²

228.

04.03.2020 r.

XXIII/228/20

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie 3 Wolin, składającej się z działki nr 286/22 o pow. 117 m²

229.

04.03.2020 r.

XXIII/229/20

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w części działki nr 27 o pow.

0,0280 ha, w obrębie 6 Wolin

230.

06.04.2020 r.

XXIV/230/20

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wolin w 2020 r.

231.

06.04.2020 r.

XXIV/231/20

zmieniająca uchwałę Nr XIX/174/19 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolin na lata 2020-2033

232.

06.04.2020 r.

XXIV/232/20

w sprawie zmiany Uchwały nr XXXII/ 392/17 z dnia 17 lutego 2017r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych w Gminie Wolin

233.

06.04.2020 r.

XXIV/233/20

w sprawie ustalenia taryfy opłat portowych w porcie morskim w Wolinie

234.

06.04.2020 r.

XXIV/234/20

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 65

o powierzchni 0,1611 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym 0004 Wolin

235.

06.04.2020 r.

XXIV/235/20

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działek nr 22, 23, 24/3 i 25/1 o łącznej powierzchni 10,6092 ha,

położonych w obrębie ewidencyjnym 0005 Wolin

236.

06.04.2020 r.

XXIV/236/20

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości o łącznej powierzchni 29,9606 ha, położonych w obrębie ewidencyjnym Recław: działki nr 261/94 oraz części działki nr 261/87

237.

06.04.2020 r.

XXIV/237/20

w sprawie przejęcia mienia Skarbu Państwa do zasobów mienia komunalnego, obejmującego działki nr:

347/4 oraz 367 położone w obrębie ewidencyjnym Skoszewo

238.

06.04.2020 r.

XXIV/238/20

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin dla terenu położonego

w obrębie ewidencyjnym Domysłów

239.

06.04.2020 r.

XXIV/239/20

w sprawie przyjęcia regulaminów Stadionu Miejskiego w Wolinie oraz kompleksów boisk sportowych

„Orlik” zlokalizowanych w Wolinie i Kołczewie

240.

06.04.2020 r.

XXIV/240/20

w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wolin w 2020 r.

241.

06.04.2020 r.

XXIV/241/20

w sprawie zatwierdzenia zarządzenia porządkowego Burmistrza Wolina

242.

06.04.2020 r.

XXIV/242/20

w sprawie przejęcia mienia Skarbu Państwa do zasobów mienia komunalnego, obejmującego działki nr: 253 oraz 251/3, położone w obrębie ewidencyjnym Ostromice

243.

15.05.2020 r.

XXV/243/20

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wolin w 2020 r

244.

15.05.2020 r.

XXV/244/20

zmieniająca uchwałę Nr XIX/174/19 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolin na lata 2020-2033

245.

15.05.2020 r.

XXV/245/20

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu w formie dotacji celowej

246.

15.05.2020 r.

XXV/246/20

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości w Wolinie: działki nr 74/2 z obrębu 0002 Wolin na działkę nr 248 z obrębu 0004 Wolin

247.

15.05.2020 r.

XXV/247/20

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości w Wolinie: części działki nr 39/12 z obrębu

0005 Wolin na działkę nr 24 z obrębu 0002 Wolin

248.

15.05.2020 r.

XXV/248/20

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu użytkowego nr 2, położonego w budynku nr 16B w Dargobądzu

249.

15.05.2020 r.

XXV/249/20

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 8 położonego w budynku nr 21b w Chynowie

250.

15.05.2020 r.

XXV/250/20

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy

Wolin dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Gogolice

251.

15.05.2020 r.

XXV/251/20

w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody

252.

15.05.2020 r.

XXV/252/20

w sprawie nadania Statutu Bibliotece Publicznej Gminy Wolin

253.

15.05.2020 r.

XXV/253/20

w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Wolinie na 2020 r.

254.

15.05.2020 r.

XXV/254/20

w sprawie przekazania na rzecz sołectwa Warnowo do nieodpłatnego korzystania nieruchomości

niezabudowanej, oznaczonej jako działka nr 6 o pow. 0,18 ha, położonej w Warnowie

255.

27.05.2020 r.

XXVI/255/20

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin w 2020 r.

256.

27.05.2020 r.

XXVI/256/20

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości o łącznej powierzchni 29,9661 ha,

położonych w obrębie ewidencyjnym Recław: działki nr 261/94 oraz działki nr 261/131

257.

27.05.2020 r.

XXVI/257/20

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Ładzin,

oznaczonej jako działka nr 536/1 o pow. 1144 m²

258.

27.05.2020 r.

XXVI/258/20

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 2, położonego przy ulicy Słonecznej 1 w Kołczewie

259.

27.05.2020 r.

XXVI/259/20

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie Wisełka, składającej

się z części działek nr 135/20 i 136/2 o łącznej powierzchni 1453 m²

260.

27.05.2020 r.

XXVI/260/20

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności drogowej w części działki nr 39/12 położonej w obrębie ewidencyjnym 0005 Wolin

261.

19.06.2020 r.

XXVII/261/20

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wolin w 2020 r.

262.

19.06.2020 r.

XXVII/262/20

zmieniająca uchwałę Nr XIX/174/19 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolin na lata 2020-2033

263.

19.06.2020 r.

XXVII/263/20

w sprawie emisji obligacji Gminy Wolin oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

264.

19.06.2020 r.

XXVII/264/20

w sprawie nadania nazwy urzędowej nowopowstałej ulicy w Kołczewie

265.

19.06.2020 r.

XXVII/265/20

w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego

266.

26.06.2020 r.

XXVIII/266/20

w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przystań Morska Wolin z o.o.

z siedzibą w Wolinie, w drodze wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia w zamian nowych udziałów

267.

26.06.2020 r.

XXVIII/267/20

w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Miejskie Przedsiębiorstwo

Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Wolinie, w drodze wniesienia wkładu pieniężnego

i objęcia w zamian nowych udziałów

268.

26.06.2020 r.

XXVIII/268/20

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Wolin oraz warunków i trybu

składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

269.

26.06.2020 r.

XXVIII/269/20

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 24/5

o powierzchni 0,9992 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym 0005 Wolin

270.

26.06.2020 r.

XXVIII/270/20

w sprawie zajęcia stanowiska w przedmiocie wniosku Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Kamieniu

Pomorskim o uchylenie uchwały Rady Miejskiej w Wolinie

271.

26.06.2020 r.

XXVIII/271/20

w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 17 czerwca 2020r. w przedmiocie akceptacji propozycji zmian w statucie Związku Gmin Wyspy Wolin polegających na nowym uregulowaniu procedury likwidacji Związku

272.

16.07.2020 r.

XXIX/272/20

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki nr 208/18 o powierzchni 0,0892 ha, położonej w Łuskowie

273.

16.07.2020 r.

XXIX/273/20

w sprawie wyrażenia zgody na zmianę udziałów: w prawie użytkowania wieczystego działki nr 372 o powierzchni 287 m², położonej w obrębie ewidencyjnym Dargobądz 1, a także w prawie własności budynku nr 16 w Dargobądzu

274.

16.07.2020 r.

XXIX/274/20

w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe wydzierżawienie działki nr 24/5 o powierzchni 0,9992 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym 0005 Wolin

275.

16.07.2020 r.

XXIX/275/20

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym Jarzębowo, oznaczonej jako działka nr 476/3 o pow. 1904 m²

276.

28.08.2020 r.

XXX/276/20

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Wolina wotum zaufania

277.

28.08.2020 r.

XXX/277/20

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Wolin za 2019 r. oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wolin za 2019 r.

278.

28.08.2020 r.

XXX/278/20

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Wolina z tytułu wykonania budżetu Gminy Wolin za rok 2019

279.

28.08.2020 r.

XXX/279//20

zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzeń za inkaso

280.

31.08.2020 r.

XXXI/280/20

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wolin w 2020 r.

281.

31.08.2020 r.

XXXI/281/20

zmieniająca uchwałę Nr XIX/174/19 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolin na lata 2020-2035

282.

31.08.2020 r.

XXXI/282/20

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie

ewidencyjnym Sierosław, oznaczonych jako działki: nr 57/10 o pow. 1300 m², nr 57/11 o pow. 1328 m², nr

57/12 o pow. 1406 m², nr 57/14 o pow. 1310 m², nr 57/15 o pow. 1327 m², nr 57/16 o pow. 1350 m² wraz

z udziałami po 1/6 w wewnętrznej drodze dojazdowej oznaczonej numerem 57/13 o pow. 799 m²

283.

31.08.2020 r.

XXXI/283/20

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w części działki nr 218/1 o pow.

102 m² w obrębie ewidencyjnym 0003 Wolin

284.

31.08.2020 r.

XXXI/284/20

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Ładzin, oznaczonej jako działka nr 536/1 o pow. 1146 m²

285.

31.08.2020 r.

XXXI/285/20

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 151

o powierzchni 2,1384 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym 0001 Wisełka

286.

31.08.2020 r.

XXXI/286/20

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy

Wolin dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Domysłów

287.

31.08.2020 r.

XXXI/287/20

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Wolin, w roku szkolnym 2020/2021

288.

31.08.2020 r.

XXXI/288/20

zmieniająca uchwałę w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2020 rok

289.

31.08.2020 r.

XXXI/289/20

w sprawie powierzenia spółce Przystań Morska Wolin sp. z o. o. z siedzibą w Wolinie wykonywania

zadań własnych Gminy Wolin z zakresu kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych

i urządzeń sportowych oraz tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu oraz w sprawie

zmiany aktu założycielskiego spółki Przystań Morska Wolin sp. z o. o. z siedzibą w Wolinie

290.

31.08.2020 r.

XXXI/290/20

w sprawie przyjęcia przez Gminę Wolin zadania publicznego z zakresu właściwości powiatu

291.

24.09.2020 r.

XXXII/291/20

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wolin w 2020 r.

292.

24.09.2020 r.

XXXII/292/20

zmieniająca uchwałę Nr XIX/174/19 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolin na lata 2020-2035

293.

24.09.2020 r.

XXXII/293/20

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym

0001 Wolin składających się z działek nr 9 o pow. 1,9109 ha, nr 17 o pow. 1,5180 ha, nr 21 o pow. 1,6680

ha, nr 12 o pow. 1,0188 ha, nr 19 o pow. 1,5288 ha, nr 15 o pow. 1,5501 ha

294.

24.09.2020 r.

XXXII/294/20

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie Ładzin, składającej

się z części działki Nr 166/1 o pow. 550 m2

295.

24.09.2020 r.

XXXII/295/20

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie udziału w wysokości 797/975, stanowiącego część

nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym 0004 Wolin składającej się z działki nr 5/34 o pow.

1208 m² i działki nr 5/36 o pow. 16 m²

296.

24.09.2020 r.

XXXII/296/20

w sprawie utworzenia Placówki Wsparcia Dziennego

297.

13.11.2020 r.

XXXIII/297/20

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wolin w 2020 r.

298.

13.11.2020 r.

XXXIII/298/20

zmieniająca uchwałę Nr XIX/174/19 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolin na lata 2020-2035

299.

13.11.2020 r.

XXXIII/299/20

w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Wolinie, w drodze wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia w zamian nowych udziałów

300.

13.11.2020 r.

XXXIII/300/20

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

301.

13.11.2020 r.

XXXIII301/20

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym 0004 Wolin, oznaczonej jako działka nr 47/22 o pow. 799 m²

302.

13.11.2020 r.

XXXIII/302/20

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie 0003 Wolin,

składającej się z części działki nr 151/22 o powierzchni 824 m²

303.

13.11.2020 r.

XXXIII/303/20

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin dla terenów położonych w obrębach ewidencyjnych Zagórze i Skoszewo

304.

13.11.2020 r.

XXXIII/304/20

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjętego uchwałą Nr XXII/254/16 Rady Miejskiej w Wolinie 31 maja 2016 r. fragmentu obrębu Recław w gminie Wolin

305.

13.11.2020 r.

XXXIII/305/20

w sprawie nadania nazwy urzędowej nowopowstałego placu w Kołczewie

306.

13.11.2020 r.

XXXIII/306/20

w sprawie zmiany nazwy Przedszkola Miejskiego z Oddziałem Żłobkowym w Wolinie „Kraina Uśmiechu”

307.

13.11.2020 r.

XXVI/307/16

w sprawie utworzenia Żłobka Miejskiego w Wolinie oraz nadania mu Statutu

308.

13.11.2020 r.

XXXIII/308/20

w sprawie zmiany Statutu Biblioteki Publicznej Gminy Wolin

309.

13.11.2020 r.

XXXII/309/20

w sprawie programu współpracy Gminy Wolin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok

310.

13.11.2020 r.

XXXIII/310/20

w sprawie zniesienia pomnika przyrody

311.

20.11.2020 r.

XXXIV/311/20

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin w 2020 r.

312.

20.11.2020 r.

XXXIV/312/20

zmieniająca uchwałę Nr XXV/245/20 Rady Miejskiej w Wolinie z dn. 15 maja 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu w formie dotacji celowej

313.

20.11.2020 r.

XXXIV/313/20

w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych” eksploatowanych przez „Wodociągi Zachodniopomorskie” spółka z o.o. z siedzibą w Goleniowie na terenie Gminy Wolin na lata 2020-2024

314.

27.11.2020 r.

XXXV/314/20

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

315.

27.11.2020 r.

XXXV/315/20

w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr XXXIII/300/20 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 13 listopada 2020 r.

316.

27.11.2020 r.

XXXV/316/20

w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/242/16 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości położonych na terenie gminy Wolin oraz ustalenia stawki tej opłaty

317.

27.11.2020 r.

XXXV/317/20

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Wolin oraz warunków i trybu

składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

318.

27.11.2020 r.

XXXV/318/20

w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli

nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady

stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

319.

27.11.2020 r.

XXXV/319/20

w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wolin

320.

27.11.2020 r.

XXXV/320/20

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 25

o powierzchni 0,67 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Domysłów

321.

27.11.2020 r.

XXXV/321/20

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części działki nr 151/51 o powierzchni 0,0458 ha oraz części działki nr 151/29 o powierzchni 0,0037 ha, położonych w obrębie ewidencyjnym 0003 Wolin

322.

27.11.2020 r.

XXXV/322/20

w sprawie zmiany uchwały w sprawie pierwszeństwa w nabywaniu lokali mieszkalnych i użytkowych,

zasad ich sprzedaży oraz wyrażenia zgody na stosowanie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych

323.

27.11.2020 r.

XXXV/323/20

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych

324.

27.11.2020 r.

XXXV/324/20

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Zastań

325.

27.11.2020 r.

XXXV/325/20

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy

Wolin dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Kołczewo

326.

27.11.2020 r.

XXXV/326/20

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin w 2020 r.

327.

18.12.2020 r.

XXXVI/327/20

w sprawie ustalenia wysokości opłat w Żłobku Miejskim w Wolinie

328.

18.12.2020 r.

XXXVI/328/20

w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin przy realizacji

zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji Dziwnów

329.

18.12.2020 r.

XXXVI/329/20

zmieniająca uchwałę nr XXXIII/300/20 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie

określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

330.

18.12.2020 r.

XXXVI/330/20

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 15 o powierzchni 606 m², położonej w obrębie

ewidencyjnym 0001 Wisełka

331.

18.12.2020 r.

XXXVI/331/20

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 244/4 o powierzchni 0,7989 ha, położonej w obrębie

ewidencyjnym 0009 Sierosław

332.

18.12.2020 r.

XXXVI/332/20

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie terenu o powierzchni 80 m², stanowiącego część działki

nr 438/18, położonego w obrębie ewidencyjnym Kołczewo

333.

18.12.2020 r.

XXXVI/333/20

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie działek nr 4, nr 7, nr 8, nr 10, nr 11 o łącznej powierzchni 6,7997 ha, położonych w obrębie ewidencyjnym 0001 Wolin

334.

18.12.2020 r.

XXXVI/334/20

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie terenu o powierzchni 160 m², stanowiącego część działki

nr 61/29, położonego w obrębie ewidencyjnym 0004 Wolin

335.

18.12.2020 r.

XXXVI/335/20

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości nr 251/46 o powierzchni 448 m² i działki

nr 265/3 o powierzchni 706 m², położonych w obrębie ewidencyjnym 0004 Wolin

336.

18.12.2020 r.

XXXVI/336/20

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie udziału w wysokości do ½ nieruchomości zabudowanej,

oznaczonej jako działka nr 28/2, położonej w obrębie ewidencyjnym Domysłów

337.

18.12.2020 r.

XXXVI/337/20

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie terenu o łącznej powierzchni 2,2015 ha, stanowiących

części działek nr 238/2, nr 238/4, oraz działki nr 238/5, położonego w obrębie ewidencyjnym 0004 Wolin

338.

18.12.2020 r.

XXXVI/338/20

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie terenu o powierzchni 1,6354 ha, stanowiącego cześć

działki nr 1/15, położonego w obrębie ewidencyjnym 0006 Wolin

339.

18.12.2020 r.

XXXVI/339/20

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie terenu o powierzchni 28 m², stanowiącego część działki

nr 70/2, położonego w obrębie ewidencyjnym 0004 Wolin

340.

18.12.2020 r.

XXXVI/340/20

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie terenu o powierzchni 685 m², stanowiącego część działki

nr 58/22, położonego w obrębie ewidencyjnym 0003 Wolin

341.

18.12.2020 r.

XXXVI/341/20

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie terenu o powierzchni 18 m², stanowiącego część działki

nr 700/2, położonego w obrębie ewidencyjnym Kołczewo

342.

18.12.2020 r.

XXXVI/342/20

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie terenu o powierzchni 420 m², stanowiącego część działki

nr 148/12, położonego w obrębie ewidencyjnym Recław

343.

18.12.2020 r.

XXXVI/343/20

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie terenu o powierzchni 1457 m², stanowiącego działkę nr

151/41, położonego w obrębie ewidencyjnym 0003 Wolin

344.

18.12.2020 r.

XXXVI/344/20

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie terenu o powierzchni 500 m², stanowiącego część działki

nr 239/24, położonego w obrębie ewidencyjnym 0004 Wolin

345.

18.12.2020 r.

XXXVI/345/20

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie terenu o powierzchni 0,6084 ha stanowiącego część

działki nr 414/2, położonego w obrębie ewidencyjnym Kołczewo

346.

18.12.2020 r.

XXXVI/346/20

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie terenu o powierzchni 15,0000 ha, stanowiącego część

działki nr 39/13, położonego w obrębie ewidencyjnym 0005 Wolin

347.

18.12.2020 r.

XXXVI/347/20

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie terenu o powierzchni 63 m², stanowiącego część działki

nr 76, położonego w obrębie ewidencyjnym 0004 Wolin

348.

18.12.2020 r.

XXXVI/348/20

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie terenu o powierzchni 0,4968 ha, stanowiącego działkę nr

185/3, położonego w obrębie ewidencyjnym Recław

349.

18.12.2020 r.

XXXVI/349/20

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie terenu o powierzchni 2,1221 ha, stanowiącego działkę nr

8, położonego w obrębie ewidencyjnym 0005 Wolin

350.

18.12.2020 r.

XXXVI/350/20

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie terenu o powierzchni 1,9932 ha stanowiącego działkę nr

42, położonego w obrębie ewidencyjnym 0002 Wolin

351.

18.12.2020 r.

XXXVI/351/20

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie terenu o powierzchni 117 m², stanowiącego działkę nr

217/14, położonego w obrębie ewidencyjnym 0004 Wolin

352.

18.12.2020 r.

XXXVI/352/20

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie terenu o powierzchni 800 m², stanowiącego działkę nr

196/5, położonego w obrębie ewidencyjnym Kołczewo

353.

18.12.2020 r.

XXXVI/353/20

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie terenu o powierzchni 45 m², stanowiącego działkę nr

 

 

 

99/3, położonego w obrębie ewidencyjnym 0003 Wolin

 

354.

18.12.2020 r.

XXXVI/354/20

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie terenu o powierzchni 1,2183 ha stanowiącego działkę nr 67/4, położonego w obrębie ewidencyjnym 0005 Wolin

 

355.

18.12.2020 r.

XXXVI/355/20

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie terenu o powierzchni 1015 m², stanowiącego część działki nr 393/3, położonego w obrębie ewidencyjnym Dargobądz

356.

18.12.2020 r.

XXXVI/356/20

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości nr 32, nr 131 o łącznej powierzchni

1,6561 ha, położonych w obrębie ewidencyjnym Kołczewo

357.

18.12.2020 r.

XXXVI/357/20

w sprawie zmiany Statutu Biblioteki Publicznej Gminy Wolin

358.

18.12.2020 r.

XXXVI/358/20

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/317/20 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 27 listopada 2020 r.

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Wolin oraz warunków i trybu

składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

359.

18.12.2020 r.

XXXVI/359/20

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/316/20 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 27 listopada 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/242/16 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 15 kwietnia 2016 r.

w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi

z nieruchomości położonych na terenie gminy Wolin oraz ustalenia stawki tej opłaty

360.

29.12.2020 r.

XXXVII/360/20

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wolin na 2021 r.

361.

29.12.2020 r.

XXXVII/361/20

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolin na lata 2021-2035

362.

29.12.2020 r.

XXXVII/362/20

w    sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wolin w 2020 r.

363.

29.12.2020 r.

XXXVII/363/20

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie lokalu użytkowego nr 2 o powierzchni 398,64 m² położonego przy ul. Zamkowej 16 w Wolinie, działka nr 44/9 z obrębu 0004 Wolin

364.

29.12.2020 r.

XXXVII/364/20

w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2021 rok

365.

29.12.2020 r.

XXXVII/365/20

zmieniająca uchwałę w sprawie gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy

Wolin na lata 2017 – 2021

366.

29.12.2020 r.

XXXVII/366/20

w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Wolin Panu Stanisławowi Łaszczowi

367.

29.12.2020 r.

XXXVII/367/20

w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020

368.

29.12.2020 r.

XXXVII/368/20

zmieniająca uchwałę Nr XIX/174/19 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolin na lata 2020-2035

369.

29.12.2020 r.

XXXVII/369/20

w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Wolin

370.

29.12.2020 r.

XXXVII/370/20

w    sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

przestrzennego gminy Wolin

371.

29.12.2020 r.

XXXVII/371/20

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie lokalu użytkowego o powierzchni 105,14 m² położonego

w obrębie 0004 Wolin

372.

29.12.2020 r.

XXXVII/372/20

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej nr 12/2, o powierzchni 710 m²,

położonej w obrębie Żółwino

373.

29.12.2020 r.

XXXVII/373/20

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie ewid. Wisełka,

składającej się z części działki nr 136/2 o łącznej powierzchni 478 m²

 

374.

29.01.2021 r.

XXXVIII/374/21

w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń

kanalizacyjnych eksploatowanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

z siedzibą w Wolinie na lata 2021 – 2024”

375.

29.01.2021 r.

XXXVIII/375/21

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 7 położonego przy ul. Zamkowej

4 w Wolinie

376.

29.01.2021 r.

XXXVIII/376/21

w sprawie  wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej nr 24/33, o powierzchni 758 m²,

położonej w obrębie ewidencyjnym 3 Wolin

377.

29.01.2021 r.

XXXVIII/377/21

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu w części działki nr 79/3

położonej w obrębie ewidencyjnym Mierzęcin

378.

29.01.2021 r.

XXXVIII/378/21

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie terenu o powierzchni 530 m², stanowiącego część działki

nr 27, położonego w obrębie ewidencyjnym 0006 Wolin

379.

29.01.2021 r.

XXXVIII/379/21

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy

Wolin dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Wolin

380.

29.01.2021 r.

XXXVIII/380/21

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy

Wolin dla terenu położonego w obrębach ewidencyjnych nr 1 i nr 2 miasta Wolin

381.

29.01.2021 r.

XXXVIII/381/21

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie utworzenia Placówki Wsparcia Dziennego

382.

29.01.2021 r.

XXXVIII/382/21

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Wolin porozumienia z Gminą Międzyzdroje

w sprawie kierowania do Środowiskowego Domu Samopomocy w Międzyzdrojach

383.

29.01.2021 r.

XXXVIII/383/21

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola, do oddziałów przedszkolnych

w szkołach podstawowych oraz punktów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których

Gmina Wolin jest organem prowadzącym

384.

26.02.2021 r.

XXXIX/384/21

w sprawie zaopiniowania projektu granicy portu morskiego w Wolinie

385.

26.02.2021 r.

XXXIX/385/21

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działek nr 28, 1/1, 3/1, 4/1, 5 oraz 9, położonych w obrębie ewidencyjnym 0002 Wolin

386.

26.02.2021 r.

XXXIX/386/21

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działek nr 151/59, 151/60, 151/61 oraz 151/62, położonych w obrębie ewidencyjnym 0003 Wolin

387.

26.02.2021 r.

XXXIX/387/21

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 151/63 o powierzchni 0,0460 ha oraz działki nr 151/57 o powierzchni 0,0038 ha, położonych w obrębie ewidencyjnym 0003 Wolin

388.

26.02.2021 r.

XXXIX/388/21

w sprawie przyjęcia Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Wolin na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024 za lata 2017-2018

389.

26.02.2021 r.

XXXIX/389/21

w sprawie zaliczenia dróg na terenie Gminy Wolin do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu

390.

26.02.2021 r.

XXXIX/390/21

w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Wolina

391.

26.02.2021 r.

XXXIX/391/21

w sprawie rozpatrzenia petycji

392.

30.03.2021 r.

XL/392/21

w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie

Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN – Zachodni” sp. z o.o.

393.

30.03.2021 r.

XL/393/21

w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa

na sfinalizowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej „KZN –

Zachodni” sp. z o.o.

394.

30.03.2021 r.

XL/394/21

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej, oznaczonej jako działka nr 81/8

z obrębu ewidencyjnego Chynowo

395.

30.03.2021 r.

XL/395/21

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym 0004 Wolin, oznaczonej jako działka nr 47/24 o pow. 654 m²

396.

30.03.2021 r.

XL/396/21

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanych działek nr 131/29, 75/2 oraz 73,

położonych w obrębie ewidencyjnym Wisełka

397.

30.03.2021 r.

XL/397/21

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działek nr 24, 25, 35, 60, 61 oraz 62,

położonych w obrębie ewidencyjnym 0002 Wolin

398.

30.03.2021 r.

XL/398/21

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działek nr 1/65 oraz 1/66, położonych w obrębie ewidencyjnym 0006 Wolin

399.

30.03.2021 r.

XL/399/21

w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata

400.

30.03.2021 r.

XL/400/21

w sprawie ustalenia taryfy opłat portowych w porcie morskim w Wolinie

401.

30.03.2021 r.

XL/401/21

w sprawie przejęcia mienia Skarbu Państwa do zasobów mienia komunalnego, obejmującego działki nr: 88, 81/2 oraz 193, położone w obrębie ewidencyjnym Recław

402.

30.03.2021 r.

XL/402/21

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym nr 2 miasta Wolin w granicach działki nr 19/7

403.

30.03.2021 r.

XL/403/21

w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Wolin oraz jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności

pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania podmiotów uprawnionych do udzielania tych ulg

404.

30.03.2021 r.

XL/404/21

w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wolin

405.

30.03.2021 r.

XL/405/21

w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wolin w 2021r.

406.

30.03.2021 r.

XL/406/21

w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania, pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych,

nagród i wyróżnień

407.

30.03.2021 r.

XL/407/21

w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Wolina

408.

30.03.2021 r.

XL/408/21

w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Wolina

409.

14.04.2021 r.

XLI/409/21

w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie

Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN – Zachodniopomorski” sp. z o.o.

410.

14.04.2021 r.

XLI/410/21

w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa

na sfinalizowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej „KZN –

Zachodniopomorski” sp. z o.o.

411.

29.04.2021 r.

XLII/411/21

w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Wolinie na 2021 r.

412.

29.04.2021 r.

XLII/412/121

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych Laska i Recław w gminie Wolin.

413.

29.04.2021 r.

XLII/413/21

w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji

o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy.

414.

29.04.2021 r.

XLII/414/21

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej z Województwem Zachodniopomorskim oraz udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu w formie dotacji celowej.

415.

29.04.2021 r.

XLII/415/21

w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/276/16 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie centrum usług wspólnych dla jednostek organizacyjnych gminy

 

416.

06.05.2021 r.

XLIII/416/21

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wolin w 2021 r.

417.

06.05.2021 r.

XLIII/417/21

zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/361/20 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolin na lata 2021-2035

418.

06.05.2021 r.

XLIII/418/21

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej z Województwem Zachodniopomorskim oraz udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu w formie dotacji celowej

419.

06.05.2021 r.

XLIII/419/21

w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Wolinie, w drodze wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia w zamian nowych udziałów

420.

06.05.2021 r.

XLIII/420/21

w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przystań Morska Wolin sp. z o.o. z siedzibą w Wolinie, w drodze wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia w zamian nowych udziałów

421.

06.05.2021 r.

XLIII/421/21

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 148/14 o powierzchni 0,0940 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Recław

422.

06.05.2021 r.

XLIII/422/21

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działki nr 55/4 i 56/11 z obrębu ewidencyjnego 0003 Wolin

423.

06.05.2021 r.

XLIII/423/21

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 244/7, położonej w obrębie ewidencyjnym 0004 Wolin

424.

06.05.2021 r.

XLIII/424/21

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie terenu o powierzchni 1162 m2 stanowiącego działkę nr 61/13 oraz terenu o powierzchni 329 m2, stanowiącą część działki nr 61/38, położonego w obrębie ewidencyjnym 0004 Wolin

425.

06.05.2021 r.

XLIII/425/21

w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania, pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień

426.

06.05.2021 r.

XLIII/426/21

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej, oznaczonej jako działka nr 90/5 z obrębu ewidencyjnego Kołczewo 1

427.

26.05.2021 r.

XLIV/427/21

W sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku

o dodatek mieszkaniowy

428.

26.05.2021 r.

XLIV/428/21

w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości położonych na terenie gminy Wolin oraz ustalenia stawki tej opłaty

429.

26.05.2021 r.

XLIV/429/21

w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami

430.

26.05.2021 r.

XLIV/430/21

w sprawie zmiany Uchwały XXXV/318/20 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi  jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

431.

26.05.2021 r.

XLIV/431/21

w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/317/20 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 27 listopada 2020 r. ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Wolin oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

432.

26.05.2021 r.

XLIV/432/21

w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN – Zachodniopomorskie” sp. z o.o.

433.

02.06.2021 r.

XLV/433/21

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin w 2021 r.

434.

02.06.2021 r.

XLV/434/21

w sprawie organizacji publicznego transportu na terenie Gminy Wolin.

435.

02.06.2021 r.

XLV/435/21

W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy

Wolin dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Domysłów

436.

02.06.2021 r.

XLV/436/21

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 249/2,

położonej w obrębie ewidencyjnym 0004 Wolin

437.

02.06.2021 r.

XLV/437/21

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność

Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolinie.

438.

30.06.2021 r. 

XLVI/438/21

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Wolina wotum zaufania

439.

30.06.2021 r. 

XLVI/439/21

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Wolin za 2020 r. oraz sprawozdania

z wykonania budżetu Gminy Wolin za 2020 r.

440.

30.06.2021 r. 

XLVI/440/21

w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Wolin za rok 2020

441.

30.06.2021 r. 

XLVI/441/21

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wolin w 2021 r.

442.

30.06.2021 r. 

XLVI/442/21

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki nr 18/58 o powierzchni 0,1429 ha, położonej w Uninie

443.

30.06.2021 r. 

XLVI/443/21

w    sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy

Wolin

444.

30.06.2021 r. 

XLVI/444/21

zmieniająca uchwałę w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów

alkoholowych na 2021 rok

445.

28.07.2021 r. 

XLVII/445/21

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wolin w 2021 r.

446.

28.07.2021 r. 

XLVII/446/21

zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/361/20 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolin na lata 2021-2035

447.

28.07.2021 r. 

XLVII/447/21

w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Miejskie Przedsiębiorstwo

Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Wolinie, w drodze wniesienia wkładu pieniężnego

i objęcia w zamian nowych udziałów

448.

28.07.2021 r. 

XLVII/448/21

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Wolin, w roku szkolnym 2021/2022

449.

28.07.2021 r. 

XLVII/449/21

w sprawie określenia, rozliczania i obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wolin   

450.

28.07.2021 r. 

XLVII/450/21

w sprawie nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Dargobądzu

451.

28.07.2021 r. 

XLVII/451/21

w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Kołczewie

452.

28.07.2021 r. 

XLVIII/452/21

w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Wisełce

453.

12.08.2021 r. 

XLIX/453/21

w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wolin

454.

12.08.2021 r. 

XLIX/454/21

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działek nr 109/11, 109/13, 109/15 oraz 109/10 o łącznej powierzchni 0,1033 ha, położonych w obrębie ewidencyjnym 0003 Wolin

455.

17.09.2021 r. 

L/455/21

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wolin w 2021  r.     

456.

17.09.2021 r. 

L/456/21

w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wolin, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego

457.

17.09.2021 r. 

L/457/21

w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Kołczewie

458.

17.09.2021 r. 

L/458/21

w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wolin na lata 2021 – 2030

459.

17.09.2021 r. 

L/459/21

w sprawie przejęcia przez Gminę Wolin zadania publicznego z zakresu właściwości województwa

460.

12.10.2021 r. 

LI/460/21

w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzeń za inkaso

461.

12.10.2021 r. 

LI/461/21

w sprawie wniesienia mienia do spółki pod firmą Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN – Zachodniopomorskie” Sp. z o.o.

462.

12.10.2021 r. 

LI/462/21

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym 0003 Wolin, składającej się z części działki nr 151/65 o pow. 1,0079 ha i działki nr 331 o pow. 0,0345 ha

463.

12.10.2021 r. 

LI/463/21

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym 0006 Wolin, składającej się z części działki nr 27 o pow. 0,2332 ha

464.

12.10.2021 r. 

LI/464/21

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym Kołczewo, oznaczonej jako działka nr 91/11 o pow. 0,1443 ha

465.

12.10.2021 r. 

LI/465/21

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 24/6, położonej w obrębie ewidencyjnym 0005 Wolin

466.

12.10.2021 r. 

LI/466/21

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 35/1, położonej w obrębie ewidencyjnym Żółwino

467.

12.10.2021 r. 

LI/467/21

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Kołczewo

468.

03.11.2021 r.

LII/468/21

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin w 2021 r.

469.

03.11.2021 r.

LII/469/21

zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/361/20 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolin na lata 2021-2035

470.

03.11.2021 r.

LII/470/21

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości o łącznej powierzchni 3,1053 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Recław: działki nr 261/133 oraz działki nr 261/171

471.

03.11.2021 r.

LII/471/21

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 2 położonego przy ul. Słowiańskiej 1 w Wolinie

472.

03.11.2021 r.

LII/472/21

w sprawie zmiany uchwały w sprawie pierwszeństwa w nabywaniu lokali mieszkalnych i użytkowych, zasad ich sprzedaży oraz wyrażenia zgody na stosowanie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych

473.

03.11.2021 r.

LII/473/21

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Zastań

474.

03.11.2021 r.

LII/474/21

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin terenu położonego w obrębie nr 3 w mieście Wolin

475.

23.11.2021 r.

LIII/475/21

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin w 2021 r.

476.

23.11.2021 r.

LIII/476/21

zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/361/20 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolin na lata 2021-2035

477.

23.11.2021 r.

LIII/477/21

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

478.

23.11.2021 r.

LIII/478/21

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

479.

23.11.2021 r.

LIII/479/21

w sprawie opłaty miejscowej

480.

23.11.2021 r.

LIII/480/21

w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości położonych na terenie Gminy Wolin oraz ustalenia stawki tej opłaty

481.

23.11.2021 r.

LIII/481/21

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/431/21 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Wolin oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

482.

23.11.2021 r.

LIII/482/21

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości o łącznej powierzchni 1,7852 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Żółwino: działki nr 2/7 oraz działki nr 2/8

483.

23.11.2021 r.

LIII/483/21

w sprawie przyjęcia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolinie

484.

23.11.2021 r.

LIII/484/21

w sprawie programu współpracy Gminy Wolin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok

 

485.

03.12.2021 r.

LIV/485/21

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/164/19 Rady Miejskiej w Wolinie z 28 listopada 2019 r. w sprawie emisji obligacji Gminy Wolin oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

486.

03.12.2021 r.

LIV/486/21

w sprawie emisji obligacji Gminy Wolin oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

487.

03.12.2021 r.

LIV/487/21

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin w 2021 r.

488.

03.12.2021 r.

LIV/488/21

zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/361/20 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolin na lata 2021-2035

489.

03.12.2021 r.

LIV/489/21

zmieniająca uchwałę nr XL/387/09 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową

490.

03.12.2021 r.

LIV/490/21

w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

491.

22.12.2021 r.

LV/491/21

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wolin na 2022 r.

492.

22.12.2021 r.

LV/492/21

w sprawie w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolin na lata 2022-2039

493.

22.12.2021 r.

LV/493/21

w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2022 rok

494.

22.12.2021 r.

LV/494/21

w sprawie gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Wolin na lata 2022 – 2026

495.

22.12.2021 r.

LV/495/21

w sprawie nadania nazwy urzędowej drogom publicznym w obrębie Kołczewo – 1

496.

22.12.2021 r.

LV/496/21

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Kodrąb składającej się z działki nr 150 o pow. 4,2057 ha

 497.

22.12.2021 r.

LV/497/21

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Kołczewo w działce nr 844 o pow. 0,5911 ha

498.

22.12.2021 r.

LV/498/21

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w części działki Nr 1/63 o pow. 120 m² w obrębie ewidencyjnym 0006 Wolin

499.

22.12.2021 r.

LV/499/21

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Domysłów w działce nr 205 o pow. 2,02 ha

500.

22.12.2021 r.

LV/500/21

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Unin, składającej się z działki nr 18/169 o pow. 0,0937 ha

501.

22.12.2021 r.

LV/501/21

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Kodrąb, w działce nr 144 o pow. 1,7631 ha

502.

22.12.2021 r.

LV/502/21

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Kodrąb składającej się z działki nr 79 o pow. 1,4208 ha

503.

22.12.2021 r.

LV/503/21

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym 0005 Wolin w działce nr 67/3 o pow. 0,8905 ha, działce nr 73/1 o pow. 0,8692 ha, działce nr 72/1 o pow. 1,6182 ha

504.

22.12.2021 r.

LV/504/21

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Mokrzyca w działce nr 135/2 o pow. 0,3998 ha

505.

22.12.2021 r.

LV/505/21

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Warnowo, w działce nr 14/1 o pow. 0,65 ha

506.

22.12.2021 r.

LV/506/21

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w działce nr 203 o pow. 0,0561 ha w obrębie ewidencyjnym Skoszewo

507.

22.12.2021 r.

LV/507/21

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Domysłów, w działce nr 191 o pow. 0,86 ha

508.

22.12.2021 r.

LV/508/21

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Chynowo w działce nr 7/2 o pow. 1,72 ha

509.

22.12.2021 r.

LV/509/21

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Wisełka, składającej się z części działki nr 47/53 o pow. 53 m²

510.

22.12.2021 r.

LV/510/21

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym 0005 Wolin, w części działki nr 39/15 o pow. 0,70 ha

511.

22.12.2021 r.

LV/511/21

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Troszyn, w działce nr 64/4 o pow. 0,0235 ha

512.

22.12.2021 r.

LV/512/21

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Wiejkowo, w części działki nr 3/64 o pow. 0,0420 ha

513.

22.12.2021 r.

LV/513/21

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki nr 24/32 o pow. 32 m² położonej w obrębie ewidencyjnym 0003 Wolin

514.

22.12.2021 r.

LV/514/21

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Chynowo w działce nr 84/88 o pow. 0,0061 ha

515.

22.12.2021 r.

LV/515/21

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Łuskowo, w części działki nr 121/1 o pow. 0,70 ha

516.

22.12.2021 r.

LV/516/21

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Wisełka, składającej się z części działki nr 90/9 o pow. 10 m²

517.

22.12.2021 r.

LV/517/21

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Wisełka, składającej się z działki nr 125 o pow. 2803 m² i części działki nr 130/5 o pow. 1120 m²

518.

22.12.2021 r.

LV/518/21

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Zastań, w części działki nr 86/1 o pow. 0,0140 ha

519.

22.12.2021 r.

LV/519/21

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym 0003 Wolin, składającej się z części działki nr 286/20 o pow. 194 m², działki nr 286/16 o pow. 276 m² i części działki nr 277/2 o pow. 23 m²

520.

22.12.2021 r.

LV/520/21

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w części działki nr 438/18 o pow. 692 m² w obrębie ewidencyjnym Kołczewo

521.

22.12.2021 r.

LV/521/21

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Zachodniopomorskiego

522.

22.12.2021 r.

LV/522/21

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin w 2021 r.

523.

22.12.2021 r.

LV/523/21

zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/361/20 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolin na lata 2021-2039

524.

22.12.2021 r.

LV/524/21

w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących sołtysom z terenu gminy Wolin

525.

22.12.2021 r.

LV/525/21

w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Wolina

526.

22.12.2021 r.

LV/526/21

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Kołczewo 2: działki nr 3/2 o powierzchni 800 m² oraz działki nr 3/11 o powierzchni 1100 m², a także nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Kołczewo 1: części działki nr 848/1 o powierzchni 836 m² oraz części działki nr 849 o powierzchni 130 m².

527.

26.01.2022 r.

LVI/527/22

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin w 2022 r.

528.

26.01.2022 r.

LVI/528/22

zmieniająca uchwałę Nr LV/492/21 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 22 grudnia 2021r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolin na lata 2022-2039

529.

26.01.2022 r.

LVI/529/22

w sprawie nadania nazwy urzędowej nowopowstałym ulicom w Wolinie – obręb 2

530.

26.01.2022 r.

LVI/530/22

w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolinie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

531.

26.01.2022 r.

LVI/531/22

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 27 o powierzchni 0,51 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Domysłów

532.

26.01.2022 r.

LVI/532/22

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 189/15 o powierzchni 0,0165 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Dargobądz 1

533.

26.01.2022 r.

LVI/533/22

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 116/3 o powierzchni 0,0233 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym 0004 Wolin

534.

26.01.2022 r.

LVI/534/22

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości o łącznej powierzchni 1,0181 ha, położonych w obrębie ewidencyjnym 0002 Wolin: działek nr 306, 308, 309 oraz 310

535.

26.01.2022 r.

LVI/535/22

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym 0002 Wolin: działek nr 194, 224, 320, 321, 322, 331, 333, 334, 335, 336, 337, 343 i 351

536.

26.01.2022 r.

LVI/536/22

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki nr 18/199 o powierzchni 0,0564 ha, położonej w Uninie

537.

26.01.2022 r.

LVI/537/22

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu użytkowego nr 12 położonego przy ul. Mickiewicza 4g w Wolinie

538.

26.01.2022 r.

LVI/538/22

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Kołczewo

539.

26.01.2022 r.

LVI/539/22

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

540.

26.01.2022 r.

LVI/540/22

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin w obrębie Darzowice dla działek nr: 116/2, 116/4, 117/8

541.

26.01.2022 r.

LVI/541/22

w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz wprowadzenia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników

542.

26.01.2022 r.

LVI/542/22

w sprawie opłaty targowej

543.

26.01.2022 r.

LVI/543/22

w sprawie ustanowienia pomnika przyrody

544.

26.01.2022 r.

LVI/544/22

w sprawie ustanowienia pomnika przyrody

545.

26.01.2022 r.

LVI/545/22

w sprawie ustanowienia pomnika przyrody

546.

26.01.2022 r.

LVI/546/22

w sprawie ustanowienia pomnika przyrody

547.

02.03.2022 r.

LVII/547/22

w sprawie wsparcia Ukrainy.

548.

02.03.2022 r.

LVII/548/22

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin w 2022 r.

549.

02.03.2022 r.

LVII/549/22

zmieniająca uchwałę Nr LV/492/21 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolin na lata 2022-2039

550.

02.03.2022 r.

LVII/550/22

w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przystań Morska Wolin z o.o. z siedzibą w Wolinie, w drodze wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia w zamian nowych udziałów

551.

02.03.2022 r.

LVII/551/22

w sprawie zmiany uchwały Nr LVI/541/22 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz wprowadzenia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników

552.

02.03.2022 r.

LVII/552/22

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/169/95 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 29 grudnia 1995 r. w sprawie utworzenia Gminnego Biura Administracyjnego Szkół w Wolinie i nadania statutu

553.

02.03.2022 r.

LVII/553/22

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kamieńskiemu w formie dotacji celowej

554.

02.03.2022 r.

LVII/554/22

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kamieńskiemu w formie dotacji celowej.

555.

02.03.2022 r.

LVII/555/22

w sprawie wniesienia przez Gminę Wolin wkładu niepieniężnego do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN – Zachodniopomorskie” Sp. z o.o. w postaci prawa własności nieruchomości zlokalizowanej w obrębie ewidencyjnym 0004 Wolin.

556.

02.03.2022 r.

LVII/556/22

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym 0002 Wolin: działek nr 175, 176, 177, 206, 207, 208, 212, 213, 214, 217, 219, 220, 273, 275, 276, 277, 278, 282, 283, 284, 287 i 288

557.

02.03.2022 r.

LVII/557/22

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 4/2, położonej w obrębie ewidencyjnym 0006 Wolin

558.

02.03.2022 r.

LVII/558/22

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działek nr 65, 69/1, 70/1 i 71/1, położonych w obrębie ewidencyjnym 0005 Wolin, a także działek nr 1/3 i 1/9, położonych w obrębie ewidencyjnym 0006 Wolin

559.

02.03.2022 r.

LVII/559/22

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym 0004 Wolin: działki nr 66/2 o powierzchni 0,1064 ha oraz nr 64 o powierzchni 0,0591 ha

560.

02.03.2022 r.

LVII/560/22

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym 0006 Wolin, oznaczonej jako działka nr 10/12 o pow. 0,0760 ha

561.

02.03.2022 r.

LVII/561/22

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym 0004 Wolin, w części działki nr 70/21 o pow. 0,0033 ha

562.

02.03.2022 r.

LVII/562/22

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym 0004 Wolin, w części działki nr 116/4 o pow. 0,0181 ha

563.

02.03.2022 r.

LVII/563/22

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym 0004 Wolin, w części działki nr 250/5 o pow. 0,0022 ha

564.

02.03.2022 r.

LVII/564/22

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym 0004 Wolin, w części działki nr 236/23 o pow. 0,0720 ha

565.

02.03.2022 r.

LVII/565/22

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym 0004 Wolin, w części działki nr 61/29 o pow. 0,0150 ha oraz części działki nr 61/38 o pow. 0,0240 ha

566.

02.03.2022 r.

LVII/566/22

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym 0004 Wolin, w części działki nr 61/38 o pow. 0,1170 ha

567.

02.03.2022 r.

LVII/567/22

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym 0004 Wolin, w części działki nr 42/49

568.

02.03.2022 r.

LVII/568/22

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym 0004 Wolin, w działce nr 213/30 o pow. 0,0178 ha

569.

02.03.2022 r.

LVII/569/22

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym 0004 Wolin, w działce nr 213/26 o pow. 0,0177 ha

570.

02.03.2022 r.

LVII/570/22

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym 0004 Wolin, w działce nr 121/8 o pow. 0,0823 ha.

571.

02.03.2022 r.

LVII/571/22

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Ostromice w działce nr 12 o pow. 2,1796 ha

572.

02.03.2022 r.

LVII/572/22

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w części działki nr 438/18 o pow. 180 m² i działek nr 438/9, nr 438/10, nr 438/11, nr 438/13, nr 438/14, nr 438/15, nr 438/16, nr 438/17 o łącznej pow. 172 m² w obrębie ewidencyjnym Kołczewo

573.

02.03.2022 r.

LVII/573/22

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Kołczewo w działce nr 146 o pow. 1,1837 ha, nr 147/1 o pow. 0,5250 ha, nr 148 o pow. 1,7715 ha.

574.

02.03.2022 r.

LVII/574/22

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie ewidencyjnym Kołczewo, oznaczonych jako działki: nr 182/3 o pow. 0,1267 ha, nr 182/4 o pow. 0,1335 ha, nr 182/5 o pow. 0,1372 ha

575.

02.03.2022 r.

LVII/575/22

w sprawie uchylenia Uchwały Nr IX/103/19 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wolin dla części obrębów Recław, Piaski, Mierzęcin, Troszyn, Troszynek, Dobropole, Ostromice i Strzegowo

576.

02.03.2022 r.

LVII/576/22

w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/370/20 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin

577.

02.03.2022 r.

LVII/577/22

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Domysłów.

578.

02.03.2022 r.

LVII/578/22

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Domysłów

579.

02.03.2022 r.

LVII/579/22

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Sierosław

580.

02.03.2022 r.

LVII/580/22

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych

581.

02.03.2022 r.

LVII/581/22

w sprawie przyjęcia „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Wolin na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028”

582.

29.03.2022 r.

LVIII/582/22

w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Wolinie na 2022 r.

583.

29.03.2022 r.

LVIII/583/22

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin w 2022 r.

584.

29.03.2022 r.

LVIII/584/22

zmieniająca uchwałę Nr LV/492/21 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolin na lata 2022-2039

585.

29.03.2022 r.

LVIII/585/22

w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na lata 2022 – 2024

586.

29.03.2022 r.

LVIII/586/22

w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wolin w 2022 r.

587.

29.03.2022 r.

LVIII/587/22

w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Wolinie, w drodze wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia w zamian nowych udziałów.

588.

29.03.2022 r.

LVIII/588/22

w sprawie zmieniająca uchwałę nr LI/460/21 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 12 października 2021 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzeń za inkaso

589.

29.03.2022 r.

LVIII/589/22

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie części działki nr 17/3 o powierzchni 0,0339 ha, położonej w obrębie 0005 Wolin

590.

29.03.2022 r.

LVIII/590/22

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości oznaczonej jako działka nr 109/14 o powierzchni 0,0443 ha, położonej w Wisełce.

591.

29.03.2022 r.

LVIII/591/22

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działek nr 63, 65, 66, 68, 69, 70, 82, 84, 85 i 87, położonych w obrębie ewidencyjnym 0002 Wolin

592.

29.03.2022 r.

LVIII/592/22

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 265/1 o powierzchni 0,0014 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym 0004 Wolin.

593.

29.03.2022 r.

LVIII/593/22

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części działki nr 244/6 o powierzchni 0,0300 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym 0004 Wolin

594.

29.03.2022 r.

LVIII/594/22

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym 0003 Wolin, składającej się z części działki nr 211 o pow. 66 m², z działki nr 210/1 o pow. 48 m² oraz nr 210/2 o pow. 11 m².

595.

29.03.2022 r.

LVIII/595/22

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie działki nr 2/3 o pow. 123 m², położonej w obrębie ewidencyjnym 0003 Wolin.

596.

29.03.2022 r.

LVIII/596/22

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym 0003 Wolin, składającej się z części działki nr 83/16 o pow. 16 m²

597.

29.03.2022 r.

LVIII/597/22

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym 0003 Wolin, stanowiącej część działki nr 264 o pow. 522 m².

598.

29.03.2022 r.

LVIII/598/22

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym 0003 Wolin, stanowiącej część działki nr 218/1 o pow. 200 m².

599.

29.03.2022 r.

LVIII/599/22

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym 0003 Wolin, stanowiącej działkę nr 99/6 o pow. 280 m².

600.

29.03.2022 r.

LVIII/600/22

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym 0003 Wolin, składającej się z działki nr 286/21 o pow. 106 m² oraz działki nr 286/19 o pow. 52 m².

601.

29.03.2022 r.

LVIII/601/22

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym 0003 Wolin, składającej się z części działki nr 124/1 o pow. 20 m².

602.

29.03.2022 r.

LVIII/602/22

w sprawie uchwalenia gminnego programu osłonowego realizowanego w ramach rządowego programu „Korpus Wsparcia Seniora” na 2022 rok.

603.

29.03.2022 r.

LVIII/603/22

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w części działki nr 164/10 o pow. 110 m², w obrębie ewidencyjnym 0003 Wolin.

604.

29.03.2022 r.

LVIII/604/22

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym 0004 Wolin, stanowiącej działkę nr 56/18 o pow. 72 m² oraz część działki nr 55/9 o pow. 6 m².

605.

29.03.2022 r.

LVIII/605/22

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Rekowo.

606.

29.03.2022 r.

LVIII/606/22

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Kołczewo 1.

607.

29.03.2022 r.

LVIII/607/22

w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLVII/555/13 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 29 października 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Gogolice gminy Wolin.

608.

29.03.2022 r.

LVIII/608/22

w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLVII/554/13 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 29 października 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin.

609.

29.03.2022 r.

LVIII/609/22

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Wisełka.

610.

27.04.2022 r.

LIX/610/22

w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolinie

611.

27.04.2022 r.

LIX/611/22

w sprawie określenia zakresu pomocy obywatelom Ukrainy

612.

27.04.2022 r.

LIX/612/22

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin w 2022 r.

613.

27.04.2022 r.

LIX/613/22

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym 0002 Wolin: działek nr 192, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 328 i 329

614.

27.04.2022 r.

LIX/614/22

w sprawie ustalenia wysokości opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

615.

27.04.2022 r.

LIX/615/22

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w części działki nr 438/18 o pow. 160 m² w obrębie Kołczewo

616.

27.04.2022 r.

LIX/616/22

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym 0003 Wolin, składającej się z działki nr 73/7 o pow. 14 m²

617.

27.04.2022 r.

LIX/617/22

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Gminą Wolin a Powiatem Kamieńskim

618.

27.04.2022 r.

LIX/618/22

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin

619.

27.04.2022 r.

LIX/619/22

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Wolina z dnia 18 lutego 2022 r.

620.

27.04.2022 r.

LIX/620/22

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Wolina z dnia 21 lutego 2022 r.

621.

27.04.2022 r.

LIX/621/22

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Wolina z dnia 23 lutego 2022 r.

622.

27.04.2022 r.

LIX/622/22

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Wolina i Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolinie

623.

30.05.2022 r.

LX/623/22

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym Kołczewo, oznaczonej jako działka nr 91/10 o pow. 0,1425 ha

624.

30.05.2022 r.

LX/624/22

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej garażem, położonej w działce nr 70/4 o pow. 42 m² w obrębie ewidencyjnym 0004 Wolin

625.

30.05.2022 r.

LX/625/22

w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia, rozliczania i obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wolin

626.

15.06.2022 r.

LXI/626/22

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin w 2022 r.

627.

15.06.2022 r.

LXI/627/22

zmieniająca uchwałę Nr LV/492/21 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 22 grudnia 2021r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolin na lata 2022-2039

628.

15.06.2022 r.

LXI/628/22

w sprawie przyjęcia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin”

629.

15.06.2022 r.

LXI/629/22

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin dla terenu działki nr 62/2 położonego w obrębie ewidencyjnym Mierzęcin

630.

15.06.2022 r.

LXI/630/22

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Płocin, gmina Wolin

631.

15.06.2022 r.

LXI/631/22

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Płocin

632.

15.06.2022 r.

LXI/632/22

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin dla terenu płożonego w obrębie nr 3 w mieście Wolin w rejonie ulic: Katedralnej, Ciasnej, Wojska Polskiego, Św. Jana Pawła II

633.

15.06.2022 r.

LXI/633/22

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/418/21 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 6 maja 2021r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej z Województwem Zachodniopomorskim oraz udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu w formie dotacji celowej

634.

15.06.2022 r.

LXI/634/22

w sprawie wyrażenia zgody na wspólną realizację przez Gminę Wolin i Skarb Państwa -Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa ulicy Leśnej w Wolinie”

635.

15.06.2022 r.

LXI/635/22

w sprawie wyrażenia zgody na wspólną realizację przez Gminę Wolin i Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej Dargobądz-Karnocice”

636.

29.06.2022 r.

LXII/636/22

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Wolina wotum zaufania

637.

29.06.2022 r.

LXII/637/22

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Wolin za 2021 r. oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wolin za 2021 r.

638.

29.06.2022 r.

LXII/638/22

w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Wolin za rok 2021

639.

09.08.2022 r.

LXIII/639/22

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy

Wolin dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Żółwino

640.

09.08.2022 r.

LXIII/640/22

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Sułomino

641.

09.08.2022 r.

LXIII/641/22

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Żółwino

642.

09.08.2022 r.

LXIII/642/22

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Recław

643.

09.08.2022 r.

LXIII/643/22

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Wolin, w roku szkolnym 2022/2023

644.

09.08.2022 r.

LXIII/644/22

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 151/66 o powierzchni 0,0208 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym 0003 Wolin

645.

09.08.2022 r.

LXIII/645/22

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym Kołczewo, oznaczonej jako działka nr 154/3 o pow. 0,6984 ha

646.

09.08.2022 r.

LXIII/646/22

w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wolin w 2022 r.

647.

09.08.2022 r.

LXIII/647/22

w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia, rozliczania i obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wolin

648.

31.08.2022 r.

LXIV/648/22

w sprawie zmiany uchwały nr VI/33/07 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Kołczewo 1, gm. Wolin

649.

31.08.2022 r.

LXIV/649/22

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Gogolice

650.

31.08.2022 r.

LXIV/650/22

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym 0006 Wolin, oznaczonej jako działka nr 1/69 o pow. 0,5366 ha

651.

31.08.2022 r.

LXIV/651/22

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie Żółwino w części działki nr 11/1 o powierzchni 0,0023 ha

652.

31.08.2022 r.

LXIV/652/22

w sprawie rozpatrzenia wniosku o nadanie nazw ulic w miejscowości Zastań

653.

31.08.2022 r.

LXIV/653/22

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin w 2022 r.

654.

31.08.2022 r.

LXIV/654/22

zmieniająca uchwałę Nr LV/492/21 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 22 grudnia 2021r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolin na lata 2022-2039

655.

31.08.2022 r.

LXIV/655/22

w sprawie przystąpienia Gminy Wolin do stowarzyszenia Związek Samorządów Polskich

656.

31.08.2022 r.

LXIV/656/22

w sprawie zniesienia pomnika przyrody

657.

31.08.2022 r.

LXIV/657/22

w sprawie wyrażenia zgody na wspólną realizację przez Gminę Wolin i Skarb Państwa -Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rozbudowa i przebudowa odcinka drogi dojazdowej w miejscowości Dramino”

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Artur Słocki 25-02-2021 12:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-02-2021
Ostatnia aktualizacja: Artur Słocki 06-09-2022 12:39