Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 77/05 Burmistrza Wolina z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy i Miasta Wolin w 2005 r. i ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy i Miasta Wolin w 2005


ZARZĄDZENIE NR 77/05

BURMISTRZA WOLINA

z dnia 1 grudnia 2005 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy i Miasta Wolin w 2005 r.
i ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy i Miasta Wolin w 2005 r.

Na podstawie art. 128 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 45, zm. w Dz. U. z 2003 r. Nr 45,
poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, z 2004 r.
Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135,
Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 14, poz. 114 i Nr 64, poz. 565) oraz na podstawie § 15 uchwały Nr XXIII/277/04 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Wolin na 2005 r. zarządza się, co następuje:

§ 1.

Zmniejsza się dochody budżetu Gminy i Miasta Wolin o kwotę

48.270 zł

z tego:

w dziale 852 - Pomoc społeczna

48.270 zł

w tym:

w rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

w § 2010 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

3.402 zł

w rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

z tego:

w § 2010 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

1.997 zł

w § 2030 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

42.871 zł

§ 2.

Zwiększa się dochody budżetu Gminy i Miasta Wolin o kwotę

249. 880 zł

z tego:

w dziale 710 - Działalność usługowa

w rozdziale 71035 - Cmentarze

w § 2020 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

1.500 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

w rozdziale 80195 - Pozostała działalność

w § 2030 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

400 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

181.729 zł

w tym:

w rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

w § 2010 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

171.856 zł

w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

w § 2030 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

6.373 zł

w rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

w § 2010 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

3.500 zł

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

w rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

w § 2030 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

66.251 zł

§ 3. Kwota dochodów ogółem budżetu Gminy i Miasta Wolin ulega zwiększeniu o kwotę 201.610 zł.

§ 4.

Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy i Miasta Wolin o kwotę

218.172 zł

z tego:

w dziale 757 - Obsługa długu publicznego

w rozdziale 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

w § 8070 - Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów

83.000 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

86.902 zł

w tym:

w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe

27.068 zł

z tego:

w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

11.781 zł

w § 4270 - Zakup usług remontowych

13.341 zł

w § 4300 - Zakup usług pozostałych

1.946 zł

w rozdziale 80110 - Gimnazja

59.834 zł

z tego:

w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

7.456 zł

w § 4270 - Zakup usług remontowych

52.378 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

48.270 zł

w tym:

w rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

w § 4130 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne

3.402 zł

w rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

w § 3110 - Świadczenia społeczne

44.868 zł

§ 5.

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy i Miasta Wolin o kwotę

419.782 zł

z tego:

w dziale 710 - Działalność usługowa

w rozdziale 71035 - Cmentarze

w § 4300 - Zakup usług pozostałych

1.500 zł

z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie, konserwację i pielęgnację obiektów cmentarnictwa wojennego

w dziale 757 - Obsługa długu publicznego

w rozdziale 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

w § 8020 - Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń

83.000 zł

z przeznaczeniem na spłatę rat pożyczek zaciągniętych przez Związek Gmin Wyspy Wolin na budowę oczyszczalni ścieków i systemu kanalizacji sanitarnej

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

87.302 zł

w tym:

w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe

27.068 zł

z tego:

w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

11.781 zł

w § 4270 - Zakup usług remontowych

13.341 zł

w § 4300 - Zakup usług pozostałych

1.946 zł

z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących

w rozdziale 80110 - Gimnazja

59.834 zł

z tego:

w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

7.456 zł

w § 4270 - Zakup usług remontowych

52.378 zł

z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących

w rozdziale 80195 - Pozostała działalność

w § 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

400 zł

z przeznaczeniem na sfinansowanie - w ramach wdrażania reformy oświaty - prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego, złożony w okresie od dnia 1 lipca do dnia 31 października 2005 r.

w dziale 852 - Pomoc społeczna

181.729 zł

w tym:

w rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

w § 3110 - Świadczenia społeczne

171.856 zł

z przeznaczeniem na wypłaty obligatoryjnych świadczeń rodzinnych
i zaliczek alimentacyjnych w związku z postanowieniami ustawy z dnia
28 października 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228,
poz. 2255 z późn. zm.) oraz art. 17 ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r.
o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86, poz. 732 z późn. zm.)

w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

w § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników

6.373 zł

z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolinie

w rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

w § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników

3.500 zł

z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych ze świadczeniem usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

w rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

w § 3240 - Stypendia dla uczniów

66.251 zł

z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy stypendialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zgodnie z art. 90d ustawy o systemie oświaty.

§ 6. Kwota wydatków ogółem budżetu Gminy i Miasta Wolin ulega zwiększeniu o kwotę 201.610 zł.

§ 7. Ustala się układ wykonawczy budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 8 Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany budżetu związane są z:

 1. Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 538/2005 z dnia 8 listopada 2005 r. w sprawie zmian w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego na 2005 r., którym przyznano Gminie Wolin dotacje celowe na łączną kwotę 66.651 zł, z tego:

- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 - Pozostała działalność,
w § 2030 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na kwotę 400 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie - w ramach wdrażania reformy oświaty - prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego, złożony w okresie od dnia 1 lipca do dnia 31 października 2005 r.,

- w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów, w § 2030 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na kwotę 66.251 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy stypendialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zgodnie z art. 90d ustawy o systemie oświaty,

 1. Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 558/2005 z dnia 15 listopada 2005 r., którym wprowadzono następujące zmiany w planie dotacji celowych przyznanych Gminie Wolin, jak niżej:

 2. Dział

  Rozdział

  Paragraf

  Ogółem (kwota w zł)

  - 38.397

  852

  85213

  § 2010

  zmniejszenie dotacji

  - 3.402

  85214

  - 44.868

  § 2010

  zmniejszenie dotacji

  - 1.997

  § 2030

  zmniejszenie dotacji

  - 42.871

  85219

  § 2030

  zwiększenie dotacji

  6.373

  85228

  § 2010

  zwiększenie dotacji

  3.500

  1. Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 559/2005 z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie zmian w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego na 2005 r., którym przyznano Gminie Wolin dotacje celowe na łączną kwotę 54.388 zł, z tego:

  - w dziale 710 - Działalność usługowa, w rozdziale 71035 - Cmentarze,
  w § 2020 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na kwotę
  1.500 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie, konserwację i pielęgnację obiektów cmentarnictwa wojennego,

  - w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w § 2010 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na kwotę
  52.888 zł z przeznaczeniem na wypłaty obligatoryjnych świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych w związku z postanowieniami ustawy z dnia 28 października 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.) oraz art. 17 ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86, poz. 732 z późn. zm.),

  4. Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 563/2005 z dnia 15 listopada 2005 r.
  w sprawie zmian w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego na 2005 r., którym przyznano Gminie Wolin dotację celową w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w § 2010 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na kwotę 118.968 zł z przeznaczeniem na wypłaty obligatoryjnych świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych w związku z postanowieniami ustawy z dnia 28 października 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.) oraz art. 17 ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86, poz. 732 z późn. zm.)

  4

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Stanisław Łaszcz 09-12-2005 08:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-12-2005
Ostatnia aktualizacja: - 09-12-2005 08:49