Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 36/05 Burmistrza Wolina z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Wolin w 2005 r. i ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy i Miasta Wolin w 2005 r.


ZARZĄDZENIE NR 36/05

BURMISTRZA WOLINA

z dnia 30 czerwca 2005 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Wolin w 2005 r. i ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy i Miasta Wolin w 2005 r.

Na podstawie § 15 uchwały Nr XXIII/277/04 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia
17 grudnia
2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Wolin na 2005 r. zarządza się, co następuje:

§ 1.

Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy i Miasta Wolin o kwotę

861.070,59 zł

z tego:

w dziale 600 - Transport i łączność

w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne

40.650,00 zł

z tego:

w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

3.000,00 zł

w § 4270 - Zakup usług remontowych

37.650,00 zł

w dziale 630 - Turystyka

w rozdziale 63095 - Pozostała działalność

65.834,59 zł

z tego:

w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

15.045,00 zł

w § 4300 - Zakup usług pozostałych

22.369,15 zł

w § 4305/1 - Zakup usług pozostałych

20.420,44 zł

w § 4430 - Różne opłaty i składki

8.000,00 zł

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

103.300,00 zł

w tym:

w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i ochrona środowiska

w § 4300 - Zakup usług pozostałych

70.600,00 zł

w rozdziale 70095 - Pozostała działalność

w § 4270 - Zakup usług remontowych

32.700,00 zł

w dziale 710 - Działalność usługowa

5.960,00 zł

w tym:

w rozdziale 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne

w § 4300 - Zakup usług pozostałych

1.900,00 zł

w rozdziale 71035 - Cmentarze

4.060,00 zł

z tego:

w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

4.000,00 zł

w § 4210/z - Zakup materiałów i wyposażenia

60,00 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

30.718,00 zł

w tym:

w rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie

w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

309,00 zł

w rozdziale 75022 - Rady gmin

w § 4300 - Zakup usług pozostałych

8.000,00 zł

w rozdziale 75023 - Urzędy gmin

w § 4300 - Zakup usług pozostałych

1.910,00 zł

w rozdziale 75095 - Pozostała działalność

w § 4300 - Zakup usług pozostałych

20.499,00 zł

w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

w rozdziale 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

w § 4300 - Zakup usług pozostałych

1.670,00 zł

w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

w rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne

20.564,00 zł

z tego:

w § 4270 - Zakup usług remontowych

16.000,00 zł

w § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

4.564,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

502.473,00 zł

w tym:

w rozdziale 80104 - Przedszkola

501.819,00 zł

z tego:

w § 3020 - Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

23.666,00 zł

w § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników

286.057,00 zł

w § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne

23.464,00 zł

w § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne

59.999,00 zł

w § 4120 - Składki na Fundusz Pracy

8.158,00 zł

w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

25.459,00 zł

w § 4260 - Zakup energii

26.609,00 zł

w § 4270 - Zakup usług remontowych

11.671,00 zł

w § 4300 - Zakup usług pozostałych

14.889,00 zł

w § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

21.847,00 zł

w rozdziale 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

w § 4300 - Zakup usług pozostałych

654,00 zł

w dziale 851 - Ochrona zdrowia

w rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

w § 4300 - Zakup usług pozostałych

60.000,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

6.348,00 zł

w tym:

w rozdziale 85112 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

w § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników

110,00 zł

w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

w § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne

3.595,00 zł

w rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

w § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne

2.643,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

21.872,00 zł

w tym:

w rozdziale 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

w § 4300 - Zakup usług pozostałych

2.700,00 zł

w rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

w § 4270 - Zakup usług remontowych

19.172,00 zł

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

w rozdziale 92195 - Pozostała działalność

w § 4270 - Zakup usług remontowych

1.017,00 zł

w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport

w rozdziale 92695 - Pozostała działalność

w § 4300 - Zakup usług pozostałych

664,00 zł

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy i Miasta Wolin o kwotę

861.070,59 zł

z tego:

w dziale 600 - Transport i łączność

w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne

40.650,00 zł

z tego:

w § 4300 - Zakup usług pozostałych

1.610,00 zł

w § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

39.040,00 zł

w dziale 630 - Turystyka

w rozdziale 63095 - Pozostała działalność

65.834,59 zł

z tego:

w § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe

6.000,00 zł

w § 4300 - Zakup usług pozostałych

9.000,00 zł

w § 4410 - Podróże służbowe krajowe

45,00 zł

w § 4215/1 - Zakup materiałów i wyposażenia

3.200,00 zł

w § 4305/1 - Zakup usług pozostałych

9.430,44 zł

w § 4415/1 - Podróże służbowe krajowe

7.696,00 zł

w § 4435/1 - Różne opłaty i składki

94,00 zł

w § 4176/1 - Wynagrodzenia bezosobowe

22.698,00 zł

w § 4216/1 - Zakup materiałów i wyposażenia

625,05 zł

w § 4306/1 - Zakup usług pozostałych

7.046,10 zł

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

103.300,00 zł

w tym:

w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i ochrona środowiska

70.600,00 zł

z tego:

w § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne

1.000,00 zł

w § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe

55.000,00 zł

w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

10.000,00 zł

w § 4260 - Zakup energii

1.200,00 zł

w § 4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa

2.400,00 zł

w § 4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

1.000,00 zł

w rozdziale 70095 - Pozostała działalność

32.700,00 zł

z tego:

w § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne

1.500,00 zł

w § 4120 - Składki na Fundusz Pracy

200,00 zł

w § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe

10.000,00 zł

w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

20.000,00 zł

w § 4260 - Zakup energii

1.000,00 zł

w dziale 710 - Działalność usługowa

5.960,00 zł

w tym:

w rozdziale 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne

w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

1.900,00 zł

w rozdziale 71035 - Cmentarze

4.060,00 zł

z tego:

w § 4260 - Zakup energii

1.000,00 zł

w § 4260/z - Zakup energii

50,00 zł

w § 4300 - Zakup usług pozostałych

3.000,00 zł

w § 4300/z - Zakup usług pozostałych

10,00 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

30.718,00 zł

w tym:

w rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie

309,00 zł

z tego:

w § 4270 - Zakup usług remontowych

159,00 zł

w § 4280 - Zakup usług zdrowotnych

150,00 zł

w rozdziale 75022 - Rady gmin

w § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe

8.000,00 zł

w rozdziale 75023 - Urzędy gmin

1.910,00 zł

z tego:

w § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe

20,00 zł

w § 4280 - Zakup usług zdrowotnych

1.800,00 zł

w § 4430 - Różne opłaty i składki

90,00 zł

w rozdziale 75095 - Pozostała działalność

20.499,00 zł

z tego:

w § 3020 - Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

4.000,00 zł

w § 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

10.600,00 zł

w § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne

99,00 zł

w § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe

800,00 zł

w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

3.000,00 zł

w § 4270 - Zakup usług remontowych

1.000,00 zł

w § 4280 - Zakup usług zdrowotnych

1.000,00 zł

w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

w rozdziale 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

w § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe

1.670,00 zł

w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

w rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne

20.564,00 zł

z tego:

w § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe

564,00 zł

w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

19.400,00 zł

w § 4300 - Zakup usług pozostałych

400,00 zł

w § 4410 - Podróże służbowe krajowe

200,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

502.473,00 zł

w tym:

w rozdziale 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

501.819,00 zł

z tego:

w § 3020 - Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

23.666,00 zł

w § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników

286.057,00 zł

w § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne

23.464,00 zł

w § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne

59.999,00 zł

w § 4120 - Składki na Fundusz Pracy

8.158,00 zł

w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

25.459,00 zł

w § 4260 - Zakup energii

26.609,00 zł

w § 4270 - Zakup usług remontowych

11.671,00 zł

w § 4300 - Zakup usług pozostałych

14.889,00 zł

w § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

21.847,00 zł

w rozdziale 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

w § 4500 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

654,00 zł

w dziale 851 - Ochrona zdrowia

w rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

w § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe

60.000,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

6.348,00 zł

w tym:

w rozdziale 85112 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

w § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne

110,00 zł

w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

3.595,00 zł

z tego:

w § 3020 - Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

775,00 zł

w § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników

995,00 zł

w § 4280 - Zakup usług zdrowotnych

1.825,00 zł

w rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

2.643,00 zł

z tego:

w § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników

1.219,00 zł

w § 4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

1.224,00 zł

w § 4280 - Zakup usług zdrowotnych

200,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

21.872,00 zł

w tym:

w rozdziale 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

2.700,00 zł

z tego:

w § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne

100,00 zł

w § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe

2.000,00 zł

w § 4260 - Zakup energii

600,00 zł

w rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

w § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

19.172,00 zł

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

w rozdziale 92195 - Pozostała działalność

1.017,00 zł

z tego:

w § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe

848,00 zł

w § 4300 - Zakup usług pozostałych

169,00 zł

w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport

w rozdziale 92695 - Pozostała działalność

664,00 zł

z tego:

w § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe

64,00 zł

w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

600,00 zł

§ 3. Ustala się układ wykonawczy budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

6

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Konieczny 02-08-2005 13:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-08-2005
Ostatnia aktualizacja: - 02-08-2005 13:33