Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WOLIN Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2016 ROK


SPRAWOZDANIE

Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WOLIN

Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2016 ROK

Na podstawie § 5 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016 r., poz. 1817 ze zm.), w związku z uchwałą nr XIII/161/15 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 28 października 2015 r. w sprawie programu współpracy Gminy Wolin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok.

Zgodnie z powołaną wyżej uchwałą w 2016 r. ustalono priorytetowe zadania publiczne. Założono, iż współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi w roku 2016 obejmować będzie w szczególności zadania w zakresie:

1) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w szczególności:

 1. organizowanie lub udział w szkoleniach sportowych dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie różnych dyscyplin sportowych o zróżnicowanym stopniu zaawansowania,

 2. organizowanie lub udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie różnych dyscyplin sportowych,

 3. organizacja lub uczestnictwo w różnych imprezach sportowo - rekreacyjnych, zawodach, rozgrywkach sportowych, regatach, turniejach, festynach, rajdach itp.,

 4. organizacja lub uczestnictwo w szkoleniowych obozach sportowo-rekreacyjnych,

 5. organizacja zajęć sportowych,

 6. promocja Gminy Wolin poprzez udział wolińskich zawodników i zespołów we współzawodnictwie sportowym,

 7. wspieranie utrzymywania i wyposażenia obiektów sportowo- rekreacyjnych,

 8. organizacja pozalekcyjnych działań sportowych,

 9. organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez sport,

 10. zapewnienie bezpieczeństwa na wodzie,

 11. wspieranie ratownictwa wodnego,

2) w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania, rozwoju wiedzy historycznej i kulturowej o regionie, w szczególności:

a) wspieranie działań Skansenu na wyspie Ostrów,

b) organizacja imprez historyczno - edukacyjnych promujących wiedzę  

o dorobku materialnym i kulturowym regionu,

c) organizacja imprez edukacyjnych (w tym imprez historyczno - edukacyjnych)

dla dzieci i młodzieży szkolnej,

d) promocja dorobku materialnego i kulturowego, w kraju i zagranicą.

3) W zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym alkoholizmowi i narkomanii, w tym:

 1. prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej
  w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w tym przemocy w rodzinie, przemocy rówieśniczej i ochrony zdrowia,

 2. organizowanie i koordynowanie sposobu wykorzystania czasu wolnego przez dzieci i młodzież, między innymi poprzez organizację kolonii i obozów z elementami profilaktyki uzależnień lub socjoterapii, konkursów, imprez artystycznych i sportowych,

 3. organizowanie lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich spotkań trzeźwościowych i imprez okolicznościowych,

 4. prowadzenie lokalnych kampanii edukacyjnych związanych z profilaktyką
  problemów uzależnień, organizowanie festynów itp.,

4) w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji,

5) w zakresie pomocy społecznej w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej

sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób poprzez zabezpieczenie ich w odzież, żywność oraz przedmioty codziennego użytku,

6) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym:

a)działania na rzecz promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób

pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,

b) wspieranie działalności na rzecz aktywizacji osób z trenu Gminy, długotrwale bezrobotnych zagrożonych marginalizacją społeczną, w tym organizacja spotkań w ramach klubów integracji społecznych, reintegracja społeczna i zawodowa poprzez prowadzenie zajęć edukacyjnych, zajęć grup samopomocowych oraz poradnictwa psychologicznego, prawnego i zawodowego,

7) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami,

8) działania w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej,

9) działania na rzecz osób niepełnosprawnych.

Dodatkowo Gmina mogła wspierać zadania wymienione wyżej realizowane przez organizacje pozarządowe w ramach programów finansowanych ze środków innych niż Gminy Wolin.

W budżecie Gminy na 2016 r. przeznaczono na współpracę z organizacjami pozarządowymi, oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego ogółem kwotę 810 866,44 zł. Organizacjom przekazano 810 866,44 zł na realizację zadań publicznych.

Ogółem w 2016 r. zadania publiczne realizowało 10 organizacji pozarządowych. Zlecono do realizacji 12 zadań publicznych, z czego 2 zadanie realizowane było w formie powierzenia, natomiast pozostałe zadania realizowane były w formie wsparcia wykonania zadań publicznych. W 2016 r. zawarto 12 umów z organizacjami pozarządowymi na realizację zadań publicznych.

Sprawozdanie z realizacji zadań publicznych zawartych w programie
i zleconych do realiz
acji w 2016 r.:

Zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

Zarządzeniem Nr 162/15 Burmistrza Wolina z dnia 4 grudnia 2015 r. ogłoszony został otwarty konkurs ofert na realizację w 2016 r. zadań publicznych w zakresie wpierania i upowszechniania kultury fizycznej:

Zadanie nr 1. „Upowszechnianie lekkiej atletyki wśród dzieci i młodzieży w szczególności na terenie Miasta Wolin i okolicznych miejscowości”.

W drodze konkursu do realizacji zadania wybrano Uczniowski Klub Sportowy „SPRINTER” Wolin, ul. Spokojna 1, 72 - 510 Wolin.

Na realizację tego zadania przekazano dotację w kwocie 33 000,00 zł. Zadanie realizowane było w terminie od 01.02.2016 r. do 31.12.2016 r. W ramach zadania przeszkolono 36 uczniów z Gminy Wolin. Młodzież podzielona była na trzy kategorie wiekowe. Zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu z podziałem zawodników na konkurencje lekkoatletyczne. Ogółem przeprowadzono 216 godzin zajęć treningowych. Klub zorganizował 3 imprezy sportowe. Zawodnicy klubu wystartowali 28 razy na zawodach różnego szczebla. Klub zorganizował obóz sportowy w okresie letnim.

Zadanie nr 2: Popularyzacja tańca sportowego wśród dzieci i młodzieży.”

W drodze konkursu do realizacji zadania wybrano: Taneczny Klub Sportowy „JANTAR” w  Wolinie, ul. Zamkowa 23, 72-510 Wolin. Na realizację zadania przekazano dotację w kwocie 29.000 zł.

Zadanie realizowane było w terminie od 01.02.2016 r. do 31.12.2016 r.

W realizacji zadania łącznie uczestniczyło 25 osób w I półroczu i 32 osoby w II półroczu - zawodników TKS „JANTAR” w Wolinie. Zorganizowano zajęcia dla grup tancerzy w zależności od kategorii wiekowej i tanecznej. Klasy H, G i F w ilości 67 godzin(I półrocze), 50 godzin (II półrocze). Klasa D/C w ilości 67 godzin (I półrocze), 40 godzin (II półrocze). Przeprowadzono specjalistyczne szkolenia z zakresu tańca sportowego w ilości 68 godzin. W ramach zadania zorganizowano Turniej Tańca „Wolin -Wyspa Tańca o  Puchar Burmistrza Wolina”. W turnieju brało udział ok. 150 zawodników. W ramach zadania zawodnicy uczestniczyli w letnim szkoleniowym obozie sportowym.

Zawodnicy Klubu brali także udział w turniejach tańca poza obszarem naszej gminy.

Zadanie nr 3: „Upowszechnianie kultury fizycznej w dziedzinie zapasów.”

W drodze konkursu do realizacji zadania wybrano Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii, Oddział Terenowy w Wolinie, ul. Mostowa 1, 72-510 Wolin. Na realizację zadania przekazano dotację w wysokości 82.000 zł.

Zadanie realizowane było w terminie od 01.02.2016 r. do 31.12.2016 r.

W ramach tego zadania prowadzono treningi trzy razy w tygodniu, w trzech grupach wiekowych. Przeprowadzono 360 godzin treningowych. W zajęciach treningowych uczęszczało 60 zawodników. Zorganizowano 27 wyjazdów na zawody, turnieje, sparingi, olimpiady. Zorganizowano 1 obóz sportowo - rekreacyjne (letni), w którym wzięło udział 18 osób. Ponadto organizowano imprezy sportowe i pokazy.

Zadanie nr 4: „Propagowanie i rozwijanie wśród dzieci i młodzieży kultury fizycznej w dziedzinie karate”.

W drodze konkursu do realizacji zadania wybrano: Woliński Klub Karate Kyokushin, ul. Emilii Plater 3/6, 72-500 Międzyzdroje. Na realizację zadania przekazano dotację w kwocie 26.000 zł.

Zadanie realizowane było w terminie od 01.02.2016 r. do 31.12.2016 r.

W ramach zadania prowadzono systematyczne treningi karate. Przeprowadzono 77 dni treningowe, co daje 196 godzin treningowych. Zakupiono niezbędny sprzęt sportowy. Zawodnicy brali udział w zawodach karate na terenie Gminy Wolin i poza jej granicami. Klub zorganizował turniej karate pn.: „Zachodniopomorska Olimpiada Karate Dzieci i Młodzieży”. Członkowie brali udział w Letnim Obozie Karate Kyokushin 2016 ( 8 osób).

Zadanie nr 5: Upowszechnianie różnorodnych form aktywności fizycznej w  szczególności na terenie Kołczewa i okolicznych miejscowości.”

W drodze konkursu do realizacji zadania wybrano Uczniowski Klub Sportowy „TORNADO” Kołczewo, ul. Zwycięstwa 3, 72-514 Kołczewo. Na realizację zadania przekazano dotację w wysokości 17.000 zł.

Zadanie realizowane było w terminie od 01.02.2016 r. do 31.12.2016 r.

W ramach zadania prowadzone były zajęcia treningowe w zakresie piłki ręcznej, nożnej, koszykowej, tenisa stołowego oraz zajęcia LA, w których uczestniczyło 40 dzieci. Zorganizowano dwa wyjazdy na basen. Zawodnicy uczestniczyli w szkolnych, gminnych, powiatowych i wojewódzkich rozgrywkach. Klub organizował także imprezy sportowe(Sportowiec Roku, Otwarty turniej piłki nożnej).

Zadanie 6 „Upowszechnianie różnorodnych form aktywności fizycznej dzieci i młodzieży w szczególności na terenie Miasta Wolin i okolicznych miejscowości”

W drodze konkursu do realizacji zadania wybrano Uczniowski Klub Sportowy „KORMORAN” Wolin ul. Spokojna 1, 72-510 Wolin.

Na realizację tego zadania przekazano dotację w kwocie 23 000,00 zł. Zadanie realizowane było w terminie od 22.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

W ramach zadania przeszkolono 70 osób w trzech grupach wiekowych. Szkolenia odbywały się w różnych dyscyplinach sportowych, tj.: lekkiej atletyce, zajęciach na basenie, grach i zabawach ruchowych. Przeprowadzono 240 godzin treningowych Zawodnicy Klubu brali udział w zawodach sportowych na terenie Gminy Wolin oraz poza jej granicami. Klub organizował także imprezy sportowe(gry i zabawy klas I-III, biegi przełajowe, czwartki lekkoatletyczne). Klub zorganizował zimowy obóz sportowy.

Zadanie nr 7: „Popularyzacja piłki nożnej w Gminie Wolin.”

W drodze konkursu do realizacji zadania wybrano Stowarzyszenie Ludowy Klub Sportowy „VINETA” Wolin, ul. Świerczewskiego 3, 72-510 Wolin. Na realizację zadania przekazano dotację w wysokości 400.000 zł. Zadanie realizowane było
w terminie od 20.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

W ramach zadania Klub organizował lub brał udział w rozgrywkach piłki nożnej w różnych grupach wiekowych pod patronatem PZPN Szczecin. Ponadto zawodnicy brali udział w treningach sparingach, turniejach. Treningi seniorów(26 os.), juniorów(20 os.) i trampkarzy(43 os.) odbywały się 3 razy w tygodniu, natomiast treningi orlików(35 os.) i żaków(45 os.) 2 razy w tygodniu. Klub organizował w ramach zadania obozy sportowo - rekreacyjne. W wyniku realizacji zadania osiągnięto rezultaty sportowe i wychowawcze: zespół seniorów został utrzymany w III lidze, uzyskał wysoką lokatę na koniec sezonu(jest to najwyższa pozycja drużyny w historii klubu Vineta). Zespół juniorów awansował do Wojewódzkiej Ligi Juniorów, trampkarze zakończyli sezon na 1 miejscu, orliki po rundzie jesiennej zajęli 1 miejsce w swojej grupie. Realizacja zadania publicznego przyczyniła się także do osiągnięcia rezultatów wychowawczych poprzez zagospodarowanie czasu wolnego wprowadzono wzorzec aktywnego i zdrowego stylu życia, wolnego od uzależnień, oraz do rozwiązania problemów społecznych.

Ogółem w ramach zadania przeprowadzono:

 • III liga Seniorzy: 8 sparingów, 28 meczów,

 • Juniorzy: 5 turniejów, 22 mecze,

 • Trampkarze: 8 turniejów, 28 meczów,

 • Orliki: 26 turniejów,

 • Żaki: 8 turniejów.

Zadanie nr 8: „Popularyzacja sportów wodnych, w szczególności żeglarstwa w Gminie Wolin.”

W drodze konkursu do realizacji zadania wybrano Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii, Oddział Terenowy w Wolinie, ul. Mostowa 1, 72-510 Wolin. Na realizację zadania przekazano dotację w kwocie 41.000 zł.

Zadanie realizowane było w terminie od 20.02.2016 r. do 31.12.2016 r.

W ramach zadania prowadzone były zajęcia szkoleniowe teoretyczne (20 os.) i praktyczne (20 os.) z zakresu żeglarstwa, motorowodniactwa i kajakarstwa. Przeprowadzono także zajęcia na stopnie żeglarskie i motorowodne (20 os.).

W ramach zadania członkowie Klubu uczestniczyli w regatach wg kalendarza Zachodniopomorskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego(ZOZŻ) oraz w regatach łodzi mieczowych w Międzygminnej Lidze Opty w klasach OPP i ISA 407 oraz w regatach jachtów balastrowych wg kalendarza ZOZŻ.

Zorganizowano m.in. XVIII Regaty Międzymieliźniane, II Regaty Kajakowew ramach Dni Wolina i Otwarcie Sezonu Żeglarskiego. W ramach zadania zorganizowano obóz sportowo-szkoleniowy w ramach rejsu morskiego, w którym uczestniczyła 6-osobowa grupa oraz 2 opiekunów. Bezpieczeństwo na wodzie zapewniała drużyna WOPR w 10 osobowym składzie. Drużyna WOPR zabezpieczała imprezy organizowane przez Klub oraz brała udział w akcjach ratowniczych i poszukiwawczych oraz prowadziła bieżące patrole.

Zadanie nr 9: „Popularyzacja sportów walki w Gminie Wolin”

W drodze konkursu do realizacji zadania wybrano: Klub Sportowy „Szczerek Fight Team Wolin”, Darzowice 3, 72-510 Wolin. Na realizację zadania przekazano dotację w kwocie 26.000 zł.

Zadanie realizowane było w terminie od 22.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

W ramach zadania prowadzono treningi z brazylijskiego jiu-jitu, zapasów, muay thai, MMA. Zawodnicy brali udział w zawodach sportowych. Zorganizowano zawody zapaśnicze w Kołczewie. Zakupiono matę zapaśniczą, która przyczyniła się do zwiększenia możliwości treningowych. W zajęciach prowadzonych przez klub łącznie wzięło udział 60 zawodników.

Zadanie z zakresu: działania na rzecz osób niepełnosprawnych

Zarządzeniem Nr 154/15 Burmistrza Wolina z dnia 25 listopada 2015 r. ogłoszony został otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn.: „Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Wolin do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Ostromicach”.

W drodze konkursu do realizacji zadania wybrano Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Wolinie, ul. Mickiewicza 14, 72-510 Wolin.

Na realizację zadania przekazano dotację w wysokości 68.000 zł. Zadanie realizowane było w terminie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

W ramach zadania dowożono dzieci niepełnosprawne z terenu Gminy Wolin do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Ostromicach. Dowożenie uczniów niepełnosprawnych odbywało się każdego dnia nauki określonego rozporządzeniem MEN w sprawie organizacji roku szkolnego. W ramach zadania zorganizowano poranny dowóz uczniów do OREW na zajęcia, popołudniowy odwóz uczniów po zajęciach oraz przewóz uczniów na wycieczki i uroczystości organizowane w ramach obowiązkowych zajęć.

Zarządzeniem Nr 84/16 Burmistrza Wolina z dnia 09 sierpnia 2016 r. ogłoszony został otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn.: „Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Wolin do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Kamieniu Pomorskim”.

W drodze konkursu do realizacji zadania wybrano Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Kamieniu Pomorskim, ul. Garncarska 4, 72-400 Kamień Pomorski.

Na realizację zadania przekazano dotację w wysokości 47 000 zł., z czego w 2016 roku przekazano dotację w wysokości 18.800 zł, a pozostała kwota 28.200 zł. zostanie przekazana w roku 2017. Zadanie jest realizowane w terminie od 01.09.2016 r. do 30.06.2017 r.

W ramach zadania dowożone są dzieci niepełnosprawne z terenu Gminy Wolin do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Kamieniu Pomorskim. Dowożenie uczniów niepełnosprawnych odbywa się każdego dnia nauki określonego rozporządzeniem MEN w sprawie organizacji roku szkolnego. W ramach zadania zorganizowano poranny dowóz uczniów do OREW na zajęcia, popołudniowy odwóz uczniów po zajęciach oraz przewóz uczniów na wycieczki i uroczystości organizowane w ramach obowiązkowych zajęć.

Zadanie z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym alkoholizmowi i narkomanii.

 Zarządzeniem Nr 10/16 Burmistrza Wolina z dnia 28 stycznia 2016 r. ogłoszony został otwarty konkurs ofert na realizację w 2016 r. zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Wolin.

W drodze konkursu do realizacji zadania wybrano Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii, Oddział Terenowy w Wolinie, ul. Mostowa 1. Na realizację zadania przekazano dotację w kwocie 30.000 zł. Zadanie realizowane było w terminie od 03.03.2016 do 31.12.2016 r. W wyniku konkursu zlecono do realizacji następujące zadania:

 1.  Profilaktyka w środowisku  dzieci i młodzieży

- realizacja programu „Edukacji Morskiej” i wiedzy o regionie

- realizacja warsztatów interpersonalnych z elementami arteterapii,

2.  Zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży, między innymi poprzez:

- organizację pozalekcyjnych zajęć sportowych oraz zajęć o charakterze
  świetlicowym,

- organizację wypoczynku letniego,

 

W związku z powyższym zrealizowano następujące zadania:

1) w okresie od 21.03. - 11.10.2016 r. zrealizowano program „Edukacji Morskiej
i Regionalnej”, 228 uczestników dzieci i młodzież w wieku 7 - 14 lat. W ramach
programu między innymi prowadzone były zajęcia tematyczne,
edukacyjno-marynistyczne, praktyczne zajęcia na wodzie,

2) zrealizowano warsztaty interpersonalne z elementami arteterapii 85 godzin,
35 uczestników w oparciu o formy ćwiczeniowe uczestnicy odgrywali scenki,
burza mózgów, pracowano w małych grupach, omówiono katalogi zachowań
destrukcyjnych i konstruktywnych w radzeniu sobie ze złością, uczestnicy
warsztatów odreagowali emocje i przeżycia w formie plastycznej - autokreacja
i ekspresja twórcza, gry edukacyjne z użyciem gry „DIXIT” oraz chusty
animacyjnej,

3) w ramach zagospodarowania czasu wolnego:

- dla 20 stałych uczestników ( dzieci i młodzieży ) prowadzono świetlicę
z zajęciami edukacyjno - wychowawczymi i opiekuńczymi. W ramach zajęć
prowadzono zajęcia szkutnicze, bosmańskie, modelarskie, edukacyjne ABC
żeglarstwa, organizowano wycieczki na wodzie, gry i zabawy świetlicowe,
pomoc w odrabianiu lekcji, praca indywidualna nad zgłaszanymi problemami, współpraca w grupie, rozwijanie umiejętności interpersonalnych i umiejętności
radzenia sobie w trudnych sytuacjach, współpraca ze środowiskiem rodzinnym.

- w okresie od 27 czerwca do 08 lipca 2016 r. zorganizowano półkolonię, w której uczestniczyło 20 osób,

- w dniu 10 października 2016 r. zorganizowano wycieczkę do ośrodka żeglarskiego przy SP Przytór Świnoujście, w której uczestniczyło 8 osób,

- w dniu 10 grudnia 2016 r. zorganizowano wyjazd na pływalnię Laguna Goleniów, w którym uczestniczyło 12 osób.

Burmistrz Wolina

mgr inż. Eugeniusz Jasiewicz

Sprawozdanie sporządziła : Anna Michalska

(na podstawie sprawozdań merytorycznych

oraz dokumentacji konkursowej)

Wolin, dn. 26.04.2017 r.

6

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Michalska 15-05-2017 13:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-05-2017
Ostatnia aktualizacja: - 15-05-2017 13:12