Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 58/a/2004 Burmistrza Wolina z dnia 30 września 2004 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Wolin w 2004 r. i ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy i Miasta Wolin w 2004 r.


ZARZĄDZENIE NR 58/a/04

BURMISTRZA WOLINA

z dnia 30 września 2004 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Wolin w 2004 r. i ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy i Miasta Wolin w 2004 r.

Na podstawie § 14 uchwały Nr XVI/174/03 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia
30 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Wolin na 2004 r.
zarządza się, co następuje:

§ 1.

Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy i Miasta Wolin o kwotę

163.320 zł

z tego:

w dziale 600 - Transport i łączność

w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne

w § 4270 - Zakup usług remontowych

1.460 zł

w dziale 630 - Turystyka

w rozdziale 63095 - Pozostała działalność

w § 4300 - Zakup usług pozostałych

31.398 zł

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

15.154 zł

w tym:

w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

4.200 zł

z tego:

w § 4120 - Składki na Fundusz Pracy

700 zł

w § 4270 - Zakup usług remontowych

3.500 zł

w rozdziale 70095 - Pozostała działalność

10.954 zł

z tego:

w § 4260 - Zakup energii

1.500 zł

w § 4270 - Zakup usług remontowych

9.454 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

20.220 zł

w tym:

w rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie

w § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników

9.720 zł

w rozdziale 75023 - Urzędy gmin

w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

3.000 zł

w rozdziale 75095 - Pozostała działalność

w § 4100 - Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne

7.500 zł

w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

3.000 zł

w rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne

z tego:

w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

1.000 zł

w § 4270 - Zakup usług remontowych

2.000 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

51.300 zł

w tym:

w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe

w § 3020 - Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

25.580 zł

w rozdziale 80104 - Przedszkola

19.800 zł

z tego:

w § 4260 - Zakup energii

4.800 zł

w § 4270 - Zakup usług remontowych

15.000 zł

w rozdziale 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

w § 4300 - Zakup usług pozostałych

3.620 zł

w rozdziale 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

2.300 zł

z tego:

w § 3020 - Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

1.500 zł

w § 4410 - Podróże służbowe krajowe

800 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

31.902 zł

w tym:

w rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

w § 3110 - Świadczenia społeczne

26.802 zł

w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

5.100 zł

z tego:

w § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników

3.100 zł

w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

2.000 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

5.186 zł

w tym:

w rozdziale 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

w § 4300 - Zakup usług pozostałych

198 zł

w rozdziale 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

4.988 zł

z tego:

w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

2.939 zł

w § 4430 - Różne opłaty i składki

2.049 zł

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1.400 zł

w tym:

w rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

w § 4270 - Zakup usług remontowych

1.000 zł

w rozdziale 92195 - Pozostała działalność

w § 4270 - Zakup usług remontowych

400 zł

w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport

w rozdziale 92695 - Pozostała działalność

w § 4300 - Zakup usług pozostałych

2.300 zł

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy i Miasta Wolin o kwotę

163.320 zł

z tego:

w dziale 600 - Transport i łączność

w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne

1.460 zł

z tego:

w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

1.200 zł

w § 4300 - Zakup usług pozostałych

260 zł

w dziale 630 - Turystyka

w rozdziale 63095 - Pozostała działalność

31.398 zł

z tego:

w § 4120 - Składki na Fundusz Pracy

15 zł

w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

24.054 zł

w § 4260 - Zakup energii

870 zł

w § 4410 - Podróże służbowe krajowe

314 zł

w § 4430 - Różne opłaty i składki

6.145 zł

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

15.154 zł

w tym:

w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

4.200 zł

z tego:

w § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne

3.200 zł

w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

1.000 zł

w rozdziale 70095 - Pozostała działalność

10.954 zł

z tego:

w § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne

104 zł

w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

3.500 zł

w § 4300 - Zakup usług pozostałych

3.000 zł

w § 4430 - Różne opłaty i składki

4.100 zł

w § 4580 - Pozostałe odsetki

250 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

20.220 zł

w tym:

w rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie

9.720 zł

z tego:

w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

2.500 zł

w § 4260 - Zakup energii

1.820 zł

w § 4270 - Zakup usług remontowych

3.000 zł

w § 4300 - Zakup usług pozostałych

1.900 zł

w § 4410 - Podróże służbowe krajowe

500 zł

w rozdziale 75023 - Urzędy gmin

w § 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

3.000 zł

w rozdziale 75095 - Pozostała działalność

7.500 zł

z tego:

w § 3020 - Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

700 zł

w § 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

2.800 zł

w § 4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

1.300 zł

w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

500 zł

w § 4270 - Zakup usług remontowych

200 zł

w § 4300 - Zakup usług pozostałych

2.000 zł

w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

w rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne

3.000 zł

z tego:

w § 4260 - Zakup energii

2.000 zł

w § 4430 - Różne opłaty i składki

1.000 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

51.300 zł

w tym:

w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe

25.580 zł

z tego:

w § 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

2.500 zł

w § 4260 - Zakup energii

1.780 zł

w § 4270 - Zakup usług remontowych

300 zł

w § 4300 - Zakup usług pozostałych

20.000 zł

w § 4410 - Podróże służbowe krajowe

1.000 zł

w rozdziale 80104 - Przedszkola

19.800 zł

z tego:

w § 3020 - Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

19.000 zł

w § 4300 - Zakup usług pozostałych

700 zł

w § 4410 - Podróże służbowe krajowe

100 zł

w rozdziale 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

w § 4270 - Zakup usług remontowych

3.620 zł

w rozdziale 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

2.300 zł

z tego:

w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

800 zł

w § 4300 - Zakup usług pozostałych

1.500 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

31.902 zł

w tym:

w rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

w § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne

26.802 zł

w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

w § 4300 - Zakup usług pozostałych

5.100 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

5.186 zł

w tym:

w rozdziale 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

198 zł

w rozdziale 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

2.639 zł

z tego:

w § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne

2.173 zł

w § 4120 - Składki na Fundusz Pracy

166 zł

w § 4260 - Zakup energii

300 zł

w rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

2.349 zł

z tego:

w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

1.314 zł

w § 4300 - Zakup usług pozostałych

1.035 zł

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1.400 zł

w tym:

w rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

w § 4260 - Zakup energii

1.000 zł

w rozdziale 92195 - Pozostała działalność

w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

400 zł

w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport

w rozdziale 92695 - Pozostała działalność

2.300 zł

z tego:

w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

300 zł

w § 4260 - Zakup energii

500 zł

w § 4430 - Różne opłaty i składki

1.500 zł

§ 3. Ustala się układ wykonawczy budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Wolina

Bogdan Wilkowski

5

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Stanisław Łaszcz 25-10-2004 17:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-10-2004
Ostatnia aktualizacja: - 25-10-2004 17:02