Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Burmistrza Nr 38/04 z dnia 17 czerwca 2004 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy i Miasta Wolin w 2004 r. i ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy i Miasta Wolin w 2004 r. (do


ZARZĄDZENIE NR 38/04
BURMISTRZA WOLINA
z dnia 17 czerwca 2004 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy i Miasta Wolin w 2004 r. i ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy i Miasta Wolin w 2004 r.

Na podstawie art. 128 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 45, zm. w Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177) oraz § 14 pkt 1 uchwały Nr XVI/174/03 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Wolin na 2004 r. zarządza się, co następuje:

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu Gminy i Miasta Wolin o kwotę

124.402 zł

z tego:

w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

w rozdziale 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego

w § 2010 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

15.680 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

w rozdziale 80101 - Szkoły Podstawowe

w § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

3.400 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

105.322 zł

w tym:

w rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

w § 2010 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

985 zł

w rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

w § 2010 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

89.800 zł

w rozdziale 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

w § 2010 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

14.537 zł

§ 2.

Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy i Miasta Wolin o kwotę

14.996 zł

z tego:

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

14.996 zł

w tym:

w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe

w § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne

5.070 zł

w rozdziale 80104 - Przedszkola

w § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne

3.290 zł

w rozdziale 80110 - Gimnazja

w § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne

5.716 zł

w rozdziale 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

w § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne

920 zł

§ 3.

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy i Miasta Wolin o kwotę

139.398 zł

z tego:

w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

w rozdziale 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego

w § 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

15.680 zł

z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych za czas związany z przeprowadzeniem głosowania oraz ustaleniem wyników głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004 r.

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

18.396 zł

w tym:

w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe

8.470 zł

w tym:

w § 3240 - Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów

3.400 zł

z przeznaczeniem na sfinansowanie wyprawki szkolnej, przyznanej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej, obejmujący podręczniki szkolne o wartości do 100 zł - dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2004/2005

w § 4300 - Zakup usług pozostałych

3.670 zł

z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych

w § 4430 - Różne opłaty i składki

1.400 zł

z przeznaczeniem na różne opłaty i składki

w rozdziale 80104 - Przedszkola

w § 3020 - Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

3.290 zł

z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli

w rozdziale 80110 - Gimnazja

w § 4300 - Zakup usług pozostałych

5.716 zł

z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych

w rozdziale 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

w § 4300 - Zakup usług pozostałych

920 zł

z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych

w dziale 852 - Pomoc społeczna

105.322 zł

w tym:

w rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

985 zł

z przeznaczeniem na sfinansowanie wdrożenia w gminie systemu komputerowego do obsługi świadczeń rodzinnych

w rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

w § 3110 - Świadczenia społeczne

89.800 zł

z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków z pomocy społecznej, w tym głównie na wypłaty zasiłków obligatoryjnych

w rozdziale 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

w § 3110 - Świadczenia społeczne

14.537 zł

z przeznaczeniem na pomoc dla rolników poszkodowanych w wyniku klęski suszy w 2003 r.

§ 4. Kwota wydatków ogółem budżetu Gminy i Miasta Wolin ulega zwiększeniu o kwotę 124.402 zł.

§ 5. Ustala się układ wykonawczy budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Wolina

Bogdan Wilkowski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 38/04
Burmistrza Wolina
z dnia 17 czerwca 2004 r.

Dochody

Wydatki

Zwiększenie

Kwota

(w zł)

Zmniejszenie

Kwota

(w zł)

Urząd Miasta w Wolinie

w tym:

dz. 751 rozdz. 75113 § 2010

Gminne Biuro Administracyjne Szkół w Wolinie

w tym:

dz. 801 rozdz. 80101 § 2030

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Wolinie

w tym:

dz. 852 rozdz. 85212 § 2010

dz. 852 rozdz. 85214 § 2010

dz. 852 rozdz. 85278 § 2010

15.680

15.680

3.400

3.400

105.322

985

89.800

14.537

Gminne Biuro Administracyjne Szkół w Wolinie

w tym:

dz. 801 rozdz. 80101 § 4040

dz. 801 rozdz. 80104 § 4040

dz. 801 rozdz. 80110 § 4040

dz. 801 rozdz. 80114 § 4040

14.996

5.070

3.290

5.716

920

Zwiększenie

Kwota

(w zł)

Gminne Biuro Administracyjne Szkół w Wolinie

w tym:

dz. 801 rozdz. 80101 § 3240

dz. 801 rozdz. 80101 § 4300

dz. 801 rozdz. 80101 § 4430

dz. 801 rozdz. 80104 § 3020

dz. 801 rozdz. 80110 § 4300

dz. 801 rozdz. 80114 § 4300

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Wolinie

w tym:

dz. 852 rozdz. 85212 § 4210

dz. 852 rozdz. 85214 § 3110

dz. 852 rozdz. 85278 § 3110

Urząd Miasta w Wolinie

w tym:

dz. 751 rozdz. 75113 § 3030

18.396

3.400

3.670

1.400

3.290

5.716

920

105.322

985

89.800

14.537

15.680

15.680

Razem zwiększenie

124.402

Razem zwiększenie

124.402

4

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Stanisław Łaszcz 09-07-2004 15:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-07-2004
Ostatnia aktualizacja: - 09-07-2004 15:12